.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy finansowe i zaciągnięte kredyty

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 04.07.2011

Od roku prowadzę własną firmę, na jej rozruch zaciągnąłem dwa kredyty. Niestety – nie otrzymuję od pewnego czasu zleceń, moje należności zaczynają się zmieniać w długi, niebawem nie będę mógł opłacać rachunków i rat. Co gorsza, mam mieszkanie na kredyt hipoteczny. Obawiam się egzekucji i utraty wszystkiego. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w pytaniu dotyczące Pańskiej firmy, rozważyłbym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wydaje się, że jest to jedyne racjonalne wyjście z zaistniałej sytuacji.

 

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego ma na celu realizację dwóch istotnych celów, tj. jak najpełniejszego zaspokojenia praw wierzycieli oraz (jeśli to tylko możliwe) zachowania przedsiębiorstwa upadłego.

 

Kwestie upadłości podmiotów gospodarczych reguluje ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

„Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużników, który stał się niewypłacalny” (art. 10). Dłużnik jest niewypłacalny, „jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań” (art. 11 ust.1).

 

Ustawa stanowi, że dłużnik ma wręcz obowiązek prawny zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Niedopełnienie tego obowiązku może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika.

 

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Mimo zaistnienia przesłanek upadłości sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy:

 

 1. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, chyba że niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli,
 2. majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 12 i 13 ustawy).

 

Sąd może również (choć nie musi) oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa upadłościowego „wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania
 2. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami”.

 

Postępowanie upadłościowe przewiduje dwie formy jego prowadzenia:

 

 1. obejmującą likwidację majątku upadłego,
 2. upadłość z możliwością zawarcia układu z upadłym.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa upadłościowego „jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku”.

 

Postępowanie układowe prowadzone jest w celu zawarcia układu z wierzycielami przedsiębiorstwa, przez który rozumie się wzajemne porozumienie przedsiębiorstwa i jego wierzycieli, prowadzące do polubownego zaspokojenia wierzytelności, osiągniętego w rezultacie wzajemnych ustępstw i kompromisu.

 

Propozycje układowe mogą obejmować m.in.: odroczenie spłaty długów, rozłożenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów, wskazanie zabezpieczenia wykonania zobowiązań dłużnika, zamianę wierzytelności na udziały w przedsiębiorstwie.

 

Należy przy tym pamiętać, że ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu występuje tylko wówczas, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

 

„Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć do wniosku:

 

 1. propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu,
 2. rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku” (art. 23 ust. 2).

 

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku powyższych dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

 

W razie stwierdzenia podstawy do ogłoszenia upadłości, przy równoczesnym braku przesłanek oddalenia wniosku, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, sąd ogłosi upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu, w przeciwnym wypadku – upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika (art. 14 i 15 ustawy).

 

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia „w upadłości likwidacyjnej” albo „w upadłości układowej” – w zależności od sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.

 

Mając na uwadze powyższe, proszę zastanowić się nad kwestią złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości (być może nawet z opcją układową). Jest to niewątpliwie szansa na restrukturyzację istniejącego zadłużenia, zaspokojenie Pańskich wierzycieli, a być może nawet uchronienie Pańskiej firmy od likwidacji.

 

Zdaję sobie sprawę, że cała procedura może się Panu wydawać zbyt długa i skomplikowana – jednak uważam, że gra jest warta świeczki. Tym bardziej, że procedura upadłościowa stwarza pewne nowe możliwości – np. może Pan się domagać umorzenia części długów przez sąd.

 

Powyżej przedstawiłem Panu tylko najważniejsze zagadnienia, bo nie sposób w jednej odpowiedzi opisać wszystkich aspektów postępowania upadłościowego.

 

Proszę się nad tym dobrze zastanowić, a w przypadku gdyby był Pan zainteresowany takim rozwiązaniem, wówczas będziemy kontynuować rozpoczęty temat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton