.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problemy techniczne z zakupionym samochodem

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 30.04.2020

Cztery miesiące temu kupiłem samochód osobowy. W umowie ze sprzedającym widnieje klauzula, cyt. „Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. Auto przed zakupem było sprawdzone na stacji diagnostycznej w standardowy sposób (przegląd). Już na drugi dzień od zakupu samochodu pojawiały się z nim problemy, takie jak z odpaleniem czy elektroniką. Tego też dnia próbowałem skontaktować się ze sprzedającym, jednak bez odzewu, nie odbierał ode mnie telefonów. Od momentu zakupu auta pojawiają się z nim notorycznie problemy i częste wizyty u mechaników i do dnia dzisiejszego, auto w dalszym ciągu nie jest w pełni sprawne. W dniu dzisiejszym, z czystej ciekawości, wygenerowałem raport w serwisie autodna.pl, w którym okazało się, iż samochód 5-krotnie miał kolizję. Ostatnia z nich miała miejsce w sierpniu w okresie posiadania auta u sprzedającego, od którego auto nabyłem. Sprzedający oczywiście nie poinformował mnie o tym zdarzeniu. Proszę o odpowiedź, jakie kroki mógłbym podjąć i w jaki sposób dochodzić swoich praw, gdyż auto tak naprawdę stale wymaga napraw i nie jest w stanie mi służyć jak należy. Nie mam też zamiaru nadal inwestować w auto, które z zasady miało być sprawne. Czy istnieje jakakolwiek szansa na korzystne wyjście dla mnie z tej sytuacji? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problemy techniczne z zakupionym samochodem

Odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany samochód

Zgodnie z treścią art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Zgodnie natomiast z treścią art. 560:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna”.

Wady zakupionego samochodu

Mając także na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2012 r., „odpowiedzialność sprzedawcy za wady z tytułu rękojmi (art. 556 KC) ukształtowana jest na zasadzie ryzyka i sprowadza się do odpowiedzialności za skutek, polegający na istnieniu wady przedmiotu sprzedaży. Sprzedawcy nie zwalnia zatem brak winy, ani też brak jego wiedzy o istnieniu wady, a ewentualna wiedza sprzedawcy o istnieniu wady może tylko zaostrzyć jego odpowiedzialność (art. 564 KC). Z kolei to, czy kupujący mógł wadę zauważyć przy dochowaniu należytej staranności, czy powinien był wiedzieć o wadzie (czy mógł się o niej dowiedzieć przy dochowaniu należytej staranności) nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Tylko wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy wyłącza tę odpowiedzialność (art. 557 § 1 KC)” (sygn. akt I ACA 820/12).

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1981 r. „kupno rzeczy używanej zawsze pociąga niebezpieczeństwo, że rzecz nie odpowiada oczekiwaniom. Upływ czasu i używanie rzeczy, nawet zgodnie z jej przeznaczeniem mogą mieć wpływ na powstanie wad rzeczy, przy czym ich stopień może być różny” (sygn. akt III CRN 31/81).

 

Należy przy tym podnieść, iż sprzedawca nie odpowiada za wady używanej rzeczy wynikające z normalnego używania z tej rzeczy. W przypadku, gdy wadliwość wiąże się z jej nadmierną albo także wadliwą eksploatacją, sprzedawca nie powinien odpowiadać z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości pojazdu.

Zmniejszenie wartości zakupionego samochodu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wada fizyczna zmniejsza wartość danej rzeczy. Z uwagi na to, opisane przez Pana wady spełniają taką przesłankę. Zgodnie bowiem z art. 559 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Proszę jednak pamiętać, że prywatna ekspertyza nie stanowi dowodu w sprawie. W postępowaniu sądowym konieczne jest w takim przypadku dokonanie oceny przez biegłego sądowego z danej dziedziny. Dopiero takie wnioski są wiążące dla sądu.

Zgodnie natomiast z treścią art. 557 § 1 sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem SO w Zamościu, sygn. akt I Ca 282/13, jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557.

 

Jak Pan natomiast wskazał, jeżeli sprzedawca w sposób szczegółowy nie poinformował Pana o wadach – nie został np. sporządzony osobny protokół zdawczy, z wyszczególnionymi wadami pojazdu i jego historią szkód, to sprzedawca nie dopełnił obowiązku ujawnienia wszelkich wad pojazdu i może mieć Pan z tego powodu powyższe roszczenie.

 

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż regulacja art. 560 ma generalnie charakter dyspozytywny. Tym samym strony umowy sprzedaży mogą, co do zasady, względnie swobodnie określić kształt uprawnień z tytułu rękojmi oraz zasady ich wykonywania. Ograniczeniem w tym zakresie jest jednak regulacja art. 558, która przewiduje, że jeżeli kupującym jest konsument, uprawnienia wynikające z rękojmi można ograniczyć lub wyłączyć jedynie w przypadkach określonych w przepisach szczególnych (zob. komentarz do art. 558). Z uwagi na to, że nie napisał Pan, że kupił samochód od profesjonalnego sprzedawcy, przyjmuję, że zakupił Pan samochód od osoby fizycznej, a więc nie możemy tu mówić o czynności konsumenckiej.

 

Dlatego też artykuł 560 określa dwa podstawowe uprawnienia, które przysługują kupującemu na podstawie przepisów o rękojmi. Na jego podstawie kupujący może albo od umowy odstąpić, albo żądać obniżenia ceny. Przepis zawiera warunki realizacji tych uprawnień, włącznie z ograniczeniami ich realizacji (§ 1 zd. 1 o kontruprawnieniach sprzedawcy, § 3 o warunkach obniżenia ceny, § 4 o niemożliwości odstąpienia od umowy, gdy wada rzeczy jest nieistotna).

Wezwanie do sprzedającego

Dlatego tez w pierwszej kolejności proponuję Panu wystosować do sprzedawcy wezwanie wraz z oświadczeniem – stosownie do Pana woli, albo o odstąpieniu od umowy, albo o obniżeniu ceny zakupu samochodu. W przypadku braku reakcji lub zgody ze strony sprzedającego, pozostaje Panu jedynie droga sądowa.

 

W wypadku gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, jego uprawnienia określone w art. 494 KC obejmują również roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania w granicach dodatniego interesu umowy. Do zasad tej odpowiedzialności ma zastosowanie art. 471 KC. Obowiązek sprzedawcy naprawienia szkody obejmuje także stratę wynikającą ze wzrostu ceny w okresie od dnia zapłaty przez nabywcę ceny do dnia zastępczego zaspokojenia się w drodze nabycia innej rzeczy tego samego rodzaju (uchw. SN z 13.5.1987 r., sygn. akt III CZP 82/86).

 

W przypadku natomiast obniżenia ceny obniżenie powinno stanowić różnicę zapłaconej przez Pana ceny samochodu a dokonanymi nakładami na przywrócenie samochodu jako wolnego od wad.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl