.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.11.2014

Złożyłem w urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy. Zapoznając się z treścią przepisów K.p.a., które mówią o okolicznościach zawieszenia postępowania administracyjnego, doszedłem do wniosku, że budowa nie dojdzie do skutku. Stwierdzenie opieram na tym, że jedną ze stron postępowania jest wdowa, która nie uregulowała spraw spadkowych. W takiej sytuacji, według K.p.a. należy zawiesić postępowanie co oznacza, że nie uzyskam decyzji o warunkach zabudowy. Czy wdowa może złożyć oświadczenie, w którym przyjmie na siebie reprezentowanie zmarłego męża i innych spadkobierców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje samodzielnie pojęcia strony postępowania, bazując na ogólnej definicji przyjętej przez K.p.a. i zinterpretowanej przez orzecznictwo. Art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraża dyrektywę stwierdzającą, iż „każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

  1. zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;
  2. ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych”.

 

Orzecznictwo wskazuje, iż stronami postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek (tak np.: uchwała składu pięciu sędziów NSA z dnia 25 IX 1995 r. VI SA 13/95).

 

W wyroku z dnia 5 listopada 1987 r. w sprawie IV SAB 23/87 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że właściciel działki, który zgłasza się do udziału w postępowaniu dotyczącym robót budowlanych prowadzonych na działce sąsiedniej, przedstawiając organowi swoje wnioski i zastrzeżenia związane z ochroną jego interesów, staje się stroną postępowania.

 

Teza ta zachowuje pełną aktualność w obowiązującym stanie prawnym. Stosownie bowiem do art. 42 ust. 1 pkt 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy określa m.in. „wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich”, a do nich bez wątpienia może należeć właściciel sąsiedniej nieruchomości. Dodatkowym argumentem jest unormowanie art. 3 pkt 2 ustawy, stanowiącego, iż każdy ma prawo do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że ochrona interesów osób trzecich występuje nie tylko w etapie pozwolenia na budowę, wydawanego na podstawie przepisów prawa budowlanego, lecz już we wstępnym etapie procesu inwestycyjnego, w ramach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Dodatkowym argumentem uzasadniającym wniosek, że właściciel sąsiedniej nieruchomości może być stroną w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy, jest brzmienie art. 44 ust. 1 ustawy. Przepis ten przewiduje w określonej sytuacji wyznaczenie rozprawy oraz zawiadomienie „zainteresowanych”. Tym samym w postępowaniu nie bierze udziału jedynie wnioskodawca (co sugeruje przepis art. 46 ust. 1 ustawy), lecz również osoby zainteresowane, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy wynik postępowania.

 

Tak więc nikt nie może zastępować zmarłego. Ale należy wskazać spadkobierców po nim jako uczestników postępowania. Imiona nazwiska i adres mamy. Ich mama oczywiście może ich reprezentować. Nie trzeba powoływać się na postępowanie spadkowe po zmarłym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton