.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z rejestracją samochodu

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 31.05.2010

Niedawno kupiłam samochód (otrzymałam certyfikat własności, dowód rejestracyjny oraz umowę kupna) sprowadzony przez pośrednika z Niemiec, gdzie był wyrejestrowany w sierpniu 2008 r. z adnotacją, że zostaje wywieziony do państwa UE. Umowę (in blanco) z Niemcem podpisałam w kwietniu tego roku, dokonałam już wszystkich opłat wraz z akcyzą. Naczelnik urzędu skarbowego powiedział, że umowa musi być sfałszowana, skoro samochód wyrejestrowano w 2008 r., a dopiero teraz załatwiane są formalności w Polsce. Groził oddaniem sprawy do prokuratury, wycofałam więc z urzędu wszystkie dokumenty. Co mogę teraz zrobić, czy moje pieniądze przepadły?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro umowę in blanco zawartą z Niemcem podpisała Pani w Polsce, to umowa dla prawidłowości powinna posiadać adnotację, że została zawarta na terenie Niemiec, a podpisana w Polsce.

 

Zakładam, że „pośrednikiem” była osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 

Pragnę zauważyć, że w przypadku wyrejestrowania pojazdu w „brifie” urząd wpisuje adnotację (datę wyrejestrowania), która ten fakt poświadcza.

 

Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnień jest fakt, że skoro Pani w Niemczech nie była, a w treści umowy zamieszczono adnotację, że Pani zakupiła samochód na terenie Polski, i o tym fakcie powiadomiła Pani urząd skarbowy, to istotnie urząd mógł podnieść uzasadniony w pełni zarzut, iż nastąpiło poświadczenie nieprawdy, co uzasadniałoby powiadomienie prokuratury z urzędu.

 

Ponadto budzi wątpliwości zapis, że pojazd został wyrejestrowany w 2008 r. i wywieziony, a teraz Pani kupuje pojazd bezpośrednio od właściciela – Niemca, i spisuje umowę na terenie Polski.

 

Reasumując powyższe, najlepszym rozwiązaniem byłby zwrot pojazdu „pośrednikowi”.

 

Jeżeli to nie będzie możliwe, to wówczas konieczny będzie kontakt z właścicielem pojazdu, gdyż w chwili obecnej podejrzewam, że nie załatwi Pani żadnych formalności w urzędzie skarbowym, a kolejny problem pojawi się w wydziale komunikacji, gdyż urząd może nie zarejestrować samochodu.

 

Jeśli nie zna Pani osoby, od której nabyła pojazd, to może być problem. Może bowiem okazać się, że zakupiła Pani samochód pochodzący z kradzieży.

 

Tak na marginesie wspomnę, że przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) bardzo precyzyjnie określają dokumenty, które stanowią podstawę zarejestrowania pojazdu. Katalog tych dokumentów jest wyczerpujący i nie może być rozszerzony.

 

Obowiązek ich przedłożenia ciąży na składającym wniosek o zarejestrowanie pojazdu. „W razie niespełnienia przewidzianych prawem warunków”, tj. nieprzedłożenia przewidzianych prawem dokumentów – nie może nastąpić rejestracja, co potwierdza orzecznictwo sądowe.

 

Zgodnie z treścią art. 72 Prawa o ruchu drogowym:

 

Art. 72. 1. „Rejestracji dokonuje się na podstawie

 1. dowodu własności pojazdu;
 2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
 4. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 5. dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 6. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 7. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 8. (uchylony);
 9. zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:

  • uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
  • brak obowiązku, o którym mowa w lit. a

   – jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 1a;

   

 10. dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

 

1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie:

 

 1. którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
 2. którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika – pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.

 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:

 

 1. pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ust. 1 pkt 3;
 2. pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;
 3. pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie ust. 1 pkt 5;
 4. (uchylony);
 5. pojazdu wycofanego czasowo z ruchu – w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 6. pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w zakresie ust. 1 pkt 9.

 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 39 – w stosunku do pojazdów zabytkowych.

 

4. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji”.

 

Jeśli ma Pani pewność, że samochód został sprzedany i sprowadzony legalnie, to myślę, że należy ponownie złożyć dokumenty do urzędu skarbowego i spokojnie zaczekać. Nie może Pani dać się zastraszyć urzędnikom, bowiem to jest jedyna droga do rejestracji pojazdu.

 

Na marginesie zaznaczę, że tak naprawdę urząd skarbowy nie powinien wnikać w to, czy Pani zakupiła pojazd na terenie Niemiec, czy na terenie Polski, i kiedy on był wyrejestrowany.

 

Zadaniem urzędu skarbowego jest naliczenie podatku. Po opłaceniu podatku udaje się Pani do wydziału komunikacji, który może sprawdzić kwestie budzące wątpliwość.

 

Jeżeli ma Pani 100% pewności, że samochód nie pochodzi z kradzieży, to sam fakt, że w dowodzie rejestracyjnym jest umieszczona data jego wyrejestrowania w miesiącu sierpniu 2008 r. z powodu wywiezienia go do jednego z państw UE – tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia.

 

Być może właściciel pojazdu nosił się z zamiarem jego sprzedaży, i to do jednego z państw UE, jednak z różnych przyczyn do sprzedaży samochodu i wywiezienia go za granicę nie doszło.

 

Dodatkowo zaznaczyć należy, że każdy samochód można wyrejestrować, co nie oznacza, że po upływie roku lub dwóch od wyrejestrowania właściciel samochodu nie może go sprzedać.

 

Faktem jest, że samochód dopiero teraz opuścił Niemcy. Pani zakupiła ten pojazd, posiada dowód zakupu, dokumenty własności pojazdu.

 

W chwili obecnej opłaciła Pani akcyzę i zamierza dopełnić pozostałych formalności w urzędzie skarbowym i w wydziale komunikacji, po to by samochód zarejestrować.

 

Sugeruję ponownie złożyć dokumenty do urzędu skarbowego, by ten naliczył podatek i wydał zaświadczenie VAT-25.

 

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego w dalszym ciągu będzie miał wątpliwości, to może powiadomić policję w celu sprawdzenia samochodu (czy nie pochodzi z kradzieży).

 

Po sprawdzeniu samochodu opłaci Pani należny podatek, a urząd skarbowy wyda zaświadczenie.

 

Następnie zwróci się Pani do wydziału komunikacji, by samochód zarejestrować.

 

Reasumując, często zdarza się, że urzędnicy podważają datę wyrejestrowania samochodu, a w zasadzie zwracają uwagę na to, że pomiędzy datą wyrejestrowania a datą zakupu występuje różnica czasowa, czasami długa – bo nawet kilkuletnia.

 

W Pani sytuacji sugeruję nic nie robić z umową, nie nanosić żadnych adnotacji, tylko ponownie złożyć dokumenty do urzędu skarbowego z żądaniem naliczenia podatku.

 

Jeżeli naczelnik urzędu będzie miał wątpliwości co do prawidłowości dokumentów, może wszcząć postępowanie sprawdzające (kontakt z policją, wydziałem komunikacji), ale nie może Pani straszyć i zmuszać do wycofania dokumentów.

 

Informuję, że Pani może złożyć skargę na zachowanie naczelnika.

 

Mam nadzieję, że w sytuacji, gdy urząd skarbowy ponownie zobaczy dokumenty, to naliczy podatek i nie będzie robił problemów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton