.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z byłym mężem, który nagle chce odnowić kontakt z dziećmi

Autor: Katarzyna Ostrowska • Opublikowane: 08.01.2010

Od kilku lat jestem w nowym związku, ale z poprzedniego małżeństwa mam dwoje dzieci. Mój były mąż nie odwiedzał dzieci od czterech lat, ale niedawno zadzwonił i poinformował nas, że odtąd będzie im składał wizyty (groził nam, że przyjdzie z policją, jeżeli będziemy mu utrudniali kontakt z córkami). Dzieci jednak nie chcą się z nim spotykać. Co możemy zrobić, aby nie doszło do nieprzyjemnej sytuacji? Czy można pozbawić go praw rodzicielskich? Czy możemy wnioskować o zwiększenie alimentów (obecnie płaci 400 zł łącznie), skoro ja jestem bezrobotna? Czy mój obecny mąż może być świadkiem w procesach sądowych dotyczących poruszonych kwestii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) „dziecko pozostaje do pełnoletniości pod władzą rodzicielską rodziców (...) Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”.

 

Zakładając, że w opisywanej przez Panią sytuacji ojcu nie zostało na mocy wyroku sądowego ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi ani nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma razem z matką równe prawa do sprawowania opieki nad dziećmi.

 

Zgodnie z art. 107 K.r.io. „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania”.

 

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

Według art. 113 K.r.io. „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

 

Zgodnie z art. 113¹ § 1 K.r.io. „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, ojciec ma prawo, a nawet obowiązek, widywać się z dziećmi. Jeżeli Państwo utrudnialiby kontakt ojca z dziećmi, może on zwrócić się do odpowiednich organów, w tym również do policji,o wyegzekwowanie kontaktów z dziećmi, określonych w wyroku sądu.

 

Odpowiadając na pytanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca, na wstępie zaznaczę, że pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym środkiem ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi, przez jego zastosowanie bowiem rodzice tracą całkowicie tę władzę.

 

Art. 111 § 1 K.r.io. przewiduje trzy przyczyny pozbawienia władzy:

 

  1. trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu,
  2. nadużywanie tej władzy,
  3. rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka.

 

W opisywanej przez Panią sytuacji należałoby zastanowić się, czy ojciec rażąco zaniedbuje swoje dzieci.

 

Zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy ma charakter rażący. Za takie mogą być uznane poważne zaniedbania np. pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka.

 

Skutkiem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej jest utrata ogółu praw i obowiązków składających się na tę władzę, a ich miejsce zajmuje opieka. Rodzice jednak nie tracą innych praw i obowiązków, jakie przysługują im względem dziecka z tytułu stosunku rodzicielskiego. Korzystają więc ze stanu cywilnego pochodzenia dziecka od nich, zachowują prawo do alimentów od dziecka, prawo dziedziczenia po nim. Dziecko również w takiej sytuacji zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po rodzicach. Prawo osobistej styczności z dzieckiem, jako niestanowiące elementu władzy rodzicielskiej, przysługuje rodzicom bez względu na pozbawienie ich tej władzy, chyba że sąd opiekuńczy orzeknie zakaz tego prawa.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że ojciec – nawet pozbawiony władzy rodzicielskiej – mógłby widywać się z dziećmi, chyba że sąd opiekuńczy zakazałby tego w wyroku. Zakaz taki mógłby być orzeczony, gdyby wykazano np. że ojciec dziecka w trakcie wizyt nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom, pozostaje pod wpływem alkoholu, jest agresywny itd.

 

Natomiast odnosząc się do Pani pytania dotyczącego wniosku o podwyższenie alimentów, chcę zaznaczyć, że jeżeli dzieci są niepełnoletnie, wniosek o podwyższenie alimentów powinna złożyć w ich imieniu matka w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dzieci. We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację finansową rodziny, wskazać, że matka nie pracuje, określić koszty ponoszone na utrzymanie domu, wyżywienie itd. Należy opisać dokładnie potrzeby finansowe dzieci, koszty ubrań, podręczników, dojazdów do szkoły, ewentualnych lekarstw itd. Warto podkreślić, że alimenty w wysokości 400 zł na dwoje dzieci nie pozwalają zaspokoić nawet ich podstawowych potrzeb. Pani obecny mąż nie jest zobowiązany do utrzymywania Pani dzieci z poprzedniego związku, jego dochody nie mają znaczenia przy rozważaniu wysokości alimentów dla Pani dzieci.

 

Pani obecny mąż może występować jako świadek w każdej sprawie sądowej, jeżeli jest on w posiadaniu informacji, które przyczynią się do ustalenia wiarygodnego stanu faktycznego. Jako osoba zamieszkująca wspólnie z żoną i jej dziećmi mąż ma niewątpliwe spory zasób informacji dotyczących ich aktualnej sytuacji życiowej i finansowej, zatem może okazać się użytecznym świadkiem zarówno w sprawie o podwyższenie alimentów, jak i w ewentualnej sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca.

 

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne i pozwolą Państwu znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »