.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem alkoholowy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 30.11.2012

Moja mama od kilku lat ma poważny problem alkoholowy i zaburzenia osobowości. Ja od dawna nie mieszkam z rodzicami. Mama atakuje też tatę, który teraz po wylewie trafił do szpitala. Nie może mieszkać sama, bo zrobi sobie krzywdę. Co robić? Jak jej pomóc, skierować na leczenie? Czy muszę wystąpić o ubezwłasnowolnienie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielenie pomocy Pani mamie nie wymaga jej ubezwłasnowolnienia. Jak wynika z opisu okoliczności, rzeczywiście mają Państwo ogromny problem, wynikający z zaburzeń psychicznych Pani mamy, połączony z zaawansowaną chorobą alkoholową. W tej sytuacji najszybszym rozwiązaniem, które zapewni bezpieczeństwo zarówno Pani mamie, jak i ojcu, jest złożenie do sądu opiekuńczego wniosku o skierowanie mamy na przymusowe leczenie psychiatryczne w związku m.in. z problemem alkoholowym. W dalszej kolejności można dopiero zastanowić się nad potrzebą ubezwłasnowolnienia i rozwiązania w ten sposób m.in. problemu alkoholowego.

 

Zasady dotyczące pomocy osobom, które wymagają leczenia psychiatrycznego, a nie są skłonne poddać się temu leczeniu dobrowolnie, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla siebie i bliskich osób, wspólnie zamieszkujących, reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). Wyjaśnię Pani kluczowe możliwości, jakie ta ustawa stwarza, natomiast po wszelkie dalsze szczegóły odsyłam do jej treści, gdyż niemożliwe i niecelowe jest przytaczanie w tym miejscu wszystkich jej przepisów.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny, tj. właściwy wydział sądu rejonowego. Miejscowo właściwy jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (art. 569 § 1). Wniosek może pochodzić od małżonka lub krewnego w linii prostej, którym jest np. dziecko, od rodzeństwa, od osoby sprawującej opiekę faktyczną, postępowanie może zostać także wszczęte z urzędu (art. 25 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). W sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego wnioski są wolne od opłat sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 9 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Po złożeniu wniosku rozprawa przed sądem opiekuńczym powinna zostać przeprowadzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku (art. 45 ust. 1 ustawy), istnieje także możliwość przeprowadzenia rozprawy w szpitalu, a więc wyjątkowo poza siedzibą sądu, w przypadkach uzasadnionych interesem osoby, której postępowanie dotyczy. Mama musi zostać wskazana we wniosku jako uczestniczka postępowania. Przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy sąd jest obowiązany uzyskać opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów (art. 46 ust. 2 ustawy).

 

Są spore szanse, że sąd pozytywnie dla Państwa rozstrzygnie sprawę skierowania mamy na przymusowe leczenie, nie powinniście mieć Państwo problemów ze wykazaniem w postępowaniu okoliczności, o jakich mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Do szpitala psychiatrycznego może być bowiem przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. Sąd zarządzi z pewnością badanie mamy, jeśli nie zostało dotychczas wydane orzeczenie lekarza psychiatry o stanie jej zdrowia. Odmowa jej zgody na przeprowadzenie badania nie będzie mieć znaczenia. Osobę skierowaną na badanie można nawet przymusowo doprowadzić na badanie, także z pomocą organów policji.

 

Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez zgody do szpitala w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Pobyt w szpitalu w takich okolicznościach nie może trwać dłużej niż 10 dni (art. 24 ust.1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

 

Mogą Państwo zawiadomić także bezpośrednio szpital psychiatryczny o zaistniałej sytuacji. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody. Konieczność przeprowadzenia badania stwierdza lekarz psychiatra, a razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego (art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Pani mama nie musi w ogóle wiedzieć, że została wezwana pomoc ze szpitala psychiatrycznego do miejsca jej zamieszkania. Dalsze postępowanie, po przyjęciu do szpitala, może polegać na skierowaniu przez szpital psychiatryczny do sądu zawiadomienia o potrzebie przymusowego leczenia pacjenta.

 

Gdyby w toku postępowania sądowego czy podjętych czynności przez lekarzy w szpitalu okazało się, że wobec mamy nie jest konieczne leczenie psychiatryczne, będzie mogła zostać skierowana do domu pomocy społecznej, jednak wyłącznie za jej zgodą, a szczególnie uzasadnionych przypadkach bez jej zgody (art. 38 i 39 ustawy). Jeśli natomiast Pani mama zostałaby ubezwłasnowolniona, zgody tej udzieli ustanowiony opiekun.

 

Opisane wyżej środki reakcji, choć wydają się nacechowane naruszaniem wolności osoby chorej, w istocie w pewnych skrajnych warunkach muszą zostać zastosowane dla jej dobra, w celu ochrony jej życia i zdrowia, a także zdrowia i życia osób, które wspólnie z nią zamieszkują i dzielą problem alkoholowy czy zdrowotny. Poddanie się leczeniu szpitalnemu powinno unormować stan Pani matki na tyle, że będzie mogła wrócić do domu, zaś stałe przyjmowanie przepisanych leków powoli na kontrolę zaburzeń. Oczywiście musi ona też zacząć leczyć się z nałogu alkoholowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl