Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z VAT-em - wystawianie faktur dla firm z Unii Europejskiej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 12.06.2019

Mam pytanie dotyczące wystawiania faktur dla firm z Unii Europejskiej. Sprzedajemy produkt elektroniczny, stąd czasami zdarza się, że ktoś poprosi o fakturę na swoją firmie z Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Czy w takim przypadku kwota za towar nie zawiera w sobie podatku VAT i musi zapłacić go firma w swoim kraju? Co musi się znaleźć na takiej fakturze? Ma tam być jakieś specjalne zdanie o odwrotnej płatności? Jak powinno brzmieć? Czy powinna widnieć jakaś stawka VAT? Czy na fakturze powinien/może/nie może znaleźć się wyraz netto/brutto (i jakie określenie jest prawidłowe w tej sytuacji)? Nasza platforma obsługuje automatyczne płatności, stąd zazwyczaj prośba o wystawienie faktury jest już po zapłacie – czy jest jakiekolwiek prawo, które wymagałoby od nas, żeby zwrócić ten VAT? W sensie czy cena dla osób, które biorą na fakturę, może być taka sama jak dla osób kupujących w Polsce, pomimo że nie zawiera VAT-u? Pytam, ponieważ mamy mało takich klientów i na ten moment nie chcemy zmieniać naszego systemu, żeby obsługiwał taki przypadek. Czy musimy sprawdzić każdą taką firmę w systemie VIES?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z VAT-em - wystawianie faktur dla firm z Unii Europejskiej

Fot. Fotolia

Na gruncie ustawy VAT dostawy produktów elektronicznych (w formie cyfrowej) kwalifikowane są jako świadczenie usług elektronicznych. Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011 (rozporządzenie wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Natomiast art. 7 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że usługa elektroniczna obejmuje m.in. dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami.

 

Skoro zatem dostawa produktów w formie cyfrowej kwalifikowane jest jako usługa, to w zakresie ustalenia, w którym kraju usługa podlega opodatkowaniu, należy ustalić miejsce świadczenia usługi.

 

Jeżeli sprzedaż produktów cyfrowych będzie miała miejsce na rzecz innych przedsiębiorców z UE, to zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W rezultacie taka usługa elektroniczna podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy i to nabywca przejmuje na siebie obowiązek zapłaty podatku. Nie podlega ona opodatkowaniu w Polsce.

 

Pomimo faktu, iż usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to i tak przepisy ustawy VAT obligują podatnika do wystawienia faktury.

 

Jak bowiem wynika z treści art. 106a pkt 2 lit. a) i b) ustawy VAT, przepisy dotyczące faktur stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej w przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego.

 

Obowiązkowe elementy faktury określone zostały w art. 106e ust. 1 ustawy VAT. W art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy wskazano, że w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – na fakturze powinny znaleźć się wyrazy „odwrotne obciążenie”.

 

Zgodnie z art. 106e ust 5 ustawy faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 12– 14. Oznacza to, że jeżeli miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa trzeciego, faktura może nie zawierać:

 

  • stawki podatku;
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

 

Mając powyższe na uwadze, faktura dokumentująca świadczenie usługi na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy (z UE oraz z kraju trzeciego) nie zawiera ani stawki, ani też kwoty podatku. W miejsce stawki podatku należy umieścić skrót „NP”. Faktura taka musi natomiast posiadać wyrazy „odwrotne obciążenie” (można również umieścić angielski odpowiednik tego zwrotu „reverse charge”).

 

W deklaracji VAT-7/VAT-7K wykazywać świadczenie usług dla innych podatników z UE. Wartość netto usługi należy wpisać w poz. 12 „Świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

 

Prawidłowość przedstawionego stanowiska potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23.05.2014 r., nr ITPP2/443-247/14/AK:

 

„Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że czynność polegająca na dostarczaniu kontrahentowi produktów cyfrowych stanowi usługę, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy i ma siedzibę w kraju innym niż Polska, miejscem świadczenia i opodatkowania wykonywanych przez Spółkę usług, o których mowa we wniosku - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę. W konsekwencji, usługi te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski”.

 

Podobne wnioski wynikają z interpretacji indywidualnej z 11.06.2015 r., nr IPPP3/4512-220/15-3/MC. Pismo to jest również istotne w kontekście Pana pytania odnośnie konieczności weryfikowania podatnika zagranicznego poprzez system VIES:

 

„Zaznaczyć należy, że ustawodawca ani w ustawie, ani przepisach wykonawczych do niej, nie określił sposobu ani wytycznych mających umożliwić ustalenie, czy nabywca usługi jest podatnikiem, czy też podmiotem niemającym takiego statusu. Przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują na sposób dokumentowania faktu, że podmiot będący nabywcą usługi prowadzi działalność gospodarczą. Zatem stwierdzić należy, że usługodawca w celu określenia statusu podmiotów, na rzecz których wykonuje swoje usługi, powinien uzyskać od tych podmiotów odpowiednie informacje umożliwiające ich identyfikację jako podatników VAT w rozumieniu art. 28a ustawy, starać się pozyskać takie informacje we własnym zakresie oraz z zachowaniem należytej staranności dokonać ich weryfikacji.

 

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca przed nawiązaniem współpracy z danym kontrahentem, weryfikuje fakt zarejestrowania przez ten podmiot działalności gospodarczej we właściwym rejestrze, zwykle uzyskując dokumenty rejestrowe.

 

Jak wskazano powyżej art. 28b ustawy ma zastosowanie gdy usługi są świadczone na rzecz podatnika oraz gdy przepisy szczególne nie przewidują innych zasad ustalania miejsca świadczenia dla danych usług. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy usługi elektroniczne polegające na elektronicznej sprzedaży kodów i kluczy do gier komputerowych między innymi na rzecz firm posiadających siedzibę poza terytorium Polski, których status podatnika Wnioskodawca potwierdza uzyskując dokumenty rejestrowe. Ponadto dla przedmiotowych usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie przewidziano szczególnych zasad ustalanie miejsca świadczenia. Zatem w analizowanej sprawie miejsce świadczenia należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą ustalania miejsca świadczenia usług, o której mowa w art. 28b ustawy, tj. miejscem opodatkowania przedmiotowych usług będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy odwrotne obciążenie.

 

Zatem faktura dokumentująca świadczenie przedmiotowych usług elektronicznych na rzecz firm nieposiadających siedziby na terytorium kraju powinna zawierać wyrazy odwrotne obciążenie. Tym samym Wnioskodawca winien na fakturach dokumentujących sprzedaż usług elektronicznych na rzecz tych podmiotów umieścić adnotację, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi poprzez umieszczenie wyrazów odwrotne obciążenie.

 

Tym samym w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, na rzecz podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju (zarówno na terytorium UE, jak i poza nim), których status bycia podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy potwierdza uzyskując dokumenty rejestrowe Wnioskodawca zasadnie na fakturach dokumentujących sprzedaż na rzecz tych podmiotów (spoza terytorium kraju) umieszcza adnotację, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi i przyjmuje, że sprzedaż taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju, zgodnie z dyspozycją art. 28b ust. 1 ustawy”.

 

Przechodząc zatem do odpowiedzi na Pana szczegółowe pytania:

 

Jeżeli jest to produkt elektroniczny, to jego dostawa stanowi tak naprawdę świadczenie usług. W przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy spoza RP, to usługobiorca przejmuje na siebie obowiązek rozliczenia podatku w swoim kraju.

 

Faktura zawiera wyłącznie kwotę netto. Nie zawiera kwoty podatku VAT, a w miejsce stawki należy wpisać NP. Faktura musi również zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

 

Cena netto dla podmiotów z Polski jak i podmiotów z poza UE może być taka sama. Jedyna różnica polega na tym, że dla przedsiębiorców z Polski należy doliczyć VAT, a dla przedsiębiorcy z UE nie dolicza się VAT-u.

 

Tak, obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy świadczenie usług odbywa się na rzecz przedsiębiorcy zarejestrowanego do celów podatku VAT, a nie osoby fizycznej (ponieważ w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych obowiązują inne zasady ustalania miejsca świadczenia). Weryfikacji tej można dokonać przykładowo właśnie poprzez system VIES. Jak wskazano w interpretacji, ustawa nie przewiduje żadnego sposobu w tym zakresie, więc podatnik może stosować również inne sposoby weryfikacji, np. poprosić kontrahenta o przesłanie dokumentów potwierdzających, że jest podatnikiem w swoim kraju. Przykładowo w Polsce takim dokumentem jest zaświadczenie z US o zarejestrowaniu się do celów VAT UE.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus sześć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki