Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z synem alkoholikiem

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 31.03.2017

Mam problem z synem alkoholikiem. Syn ma 26 lat, jest alkoholikiem, nie pracuje, kaleczy się, ma podejrzane poglądy. Nie płaci alimentów na swoje dzieci. Ja jestem jego ojcem, on mieszka ze mną i nie mam sumienia go wyrzucić. Byłem z nim u psychiatrów, dostawał leki, ale ciągle pije i się tnie. Czy mam wystąpić do sądu o przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie, czy mam wystąpić do sądu o ubezwłasnowolnienie? Czuję się też zagrożony jego długiem alimentacyjnym. Czy komornik może dokonać zaboru mojego mienia – skoro dzielę mieszkanie z chorym synem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana problem rzeczywiście jest złożony. Trudno bowiem podjąć tak surowe działania wobec własnego dziecka. W pierwszej kolejności chcę jednak wyjaśnić kwestię długu alimentacyjnego syna. Pan absolutnie nie jest za ten dług odpowiedzialny. Alimenty to zobowiązanie osobiste. Długu osobistego za osoby pełnoletnie nie muszą spłacać ich rodzice, nie odpowiadają oni za długi swoich dorosłych dzieci.

 

Podobnie gdyby został Pan opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej – opiekun prawny nie przejmuje długu jako swojego. Powinien go spłacić z majątku osoby ubezwłasnowolnionej, to prawda. Ale jeśli osoba, której majątkiem z racji bycia opiekunem dana osoba zarządza, nie posiada takiego majątku to nie ma go z całego ściągnąć i właściwie powinno dojść do umorzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Z tej też przyczyny komornik nie może dokonać zajęcia Pana mienia, bo jest ono Pana, a nie syna. Oczywiście musi Pan udowodnić, ze to akurat Pana własność (przydatne są rachunki, przelewy). Jeśli jednak komornik dokona zajęcia bez wyjaśnień, może napisać skargę na czynności komornika.

 

Zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego „osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Z takim przypadkiem mamy tutaj do czynienia. Dzięki ubezwłasnowolnieniu syna będzie Pan mógł kontrolować jego działania, zapobiec dalszemu zadłużaniu, mieć wpływ na leczenie itp.

 

Aby ubezwłasnowolnić syna, należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania wniosek o ubezwłasnowolnienie. Wniosek taki podlega opłacie w wysokości 40 zł.

 

  1. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:
  2. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  3. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  4. jej przedstawiciel ustawowy.

 

Pan jako ojciec ma pełne prawo złożenia takiego wniosku.

 We wniosku należy wskazać wnioskodawcę i jego dane wraz z peselem i adresem oraz uczestników. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

 

  1. osoba, której dotyczy wniosek;
  2. jej przedstawiciel ustawowy;
  3. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 

Oczywiście należy wskazać przyczynę złożenia wniosku, dołączyć dokumenty medyczne. Osoba, która ma być ubezwłasnowolniona musi być przesłuchana przez sąd w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.

W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Myślę, że w Pana przypadku może Pan od razu wnioskować, uzasadniając to rzecz jasna stanem psychicznym syna, o przesłuchanie w miejscu zamieszkania.

 

Zgodnie z art. 552 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli według wniosku ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii – zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie się tej osoby.

 

Na tej podstawie sąd syna ubezwłasnowolni a następnie sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie sądowi opiekuńczemu odpisu prawomocnego postanowienia, którym orzekł ubezwłasnowolnienie. Sąd ten jest właściwy do ustanowienia dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna prawnego. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od tego obowiązku. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką.

 

Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 9 =

»Podobne materiały

Osoba samotna w śpiączce – co robić?

Moja ciotka (siostra mojej mamy), osoba samotna, od kilku dni leży w szpitalu w śpiączce, w bardzo ciężkim stanie. Opiekowałem się nią od dłuższego czasu, reszta rodziny (łącznie z moją mamą) uważa więc, że to wyłącznie ja jestem za nią odpowiedzialny. Tymczasem ja boję się, co się stanie, kied

 

Ubezwłasnowolnienie alkoholika

Mój ojciec jest alkoholikiem. Niedawno wyprowadził się z domu i zamieszkał z konkubiną, z którą urządzają libacje alkoholowe. Chciałabym mu pomóc, ale jest to bardzo trudne. Czy można skierować ojca na przymusowe leczenie? Czy można go ubezwłasnowolnić, choćby ze względu na to, że wykazuje on z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »