Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.02.2009

Postępowanie gospodarcze jest procedurą odrębną, regulowaną w przepisach Kodeksu postępowanie cywilnego. Jest to postępowanie specyficzne i rządzi się ono własnymi regułami, których nieprzestrzeganie w wielu wypadkach może doprowadzić do przegrania procesu sądowego. Dlatego każdy przedsiębiorca, który zamierza wnieść sprawę do sądu przeciwko drugiemu przedsiębiorcy, a także przedsiębiorca, który został pozwany przez innego przedsiębiorcę, powinien obowiązkowo zapoznać się z podstawowymi zasadami tego postępowania. Pomoże mu to uchronić się przed przykrymi konsekwencjami.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne oraz zgłaszać wnioski dowodowe do momentu zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Przepis ten daje więc stronom postępowania szeroką możliwość powoływania nowych faktów i dowodów aż do zamknięcia rozprawy. Stosowanie tego artykułu w postępowaniu gospodarczym jest jednak wyłączone, a to z racji na treść przepisu art. 479¹² K.p.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem, powód jest obowiązany już w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

 

Przepis ten (wraz z art. 47914 § 2 K.p.c, o którym będzie jeszcze mowa) jest źródłem prekluzji dowodowej w postępowaniu gospodarczym.

 

Prekluzja to, najprościej rzecz ujmując, ograniczenie w czasie dopuszczalności przedstawiania sądowi przez strony faktów i dowodów na ich poparcie. Ustawodawca wprowadził instytucję prekluzji przede wszystkim w celu przyśpieszenia i usprawnienia postępowania w sprawach gospodarczych. Ma ona zapobiec przeciąganiu sprawy w nieskończoność poprzez ciągłe przedstawianie przez strony coraz to nowych okoliczności faktycznych i wniosków dowodowych oraz mobilizować przedsiębiorców do przedstawienia całego materiału procesowego, jakim dysponują, już na początku postępowania. Prekluzja dotyczy zarówno strony powodowej (art. 479¹² K.p.c) jak i pozwanej (art. 47914 § 2 K.p.c).

 

 

Prekluzja dowodowa po stronie powodowej

 

Na początek przyjrzyjmy się bliżej treści powołanego wcześniej art. 479¹² K.p.c. Przepis ten dotyczy powoda, którego ustawodawca zobowiązuje do zgłoszenia już w pozwie twierdzeń i dowodów mających uzasadniać roszczenie, którego dochodzi. Powód musi więc w pozwie przedstawić wszystkie znane mu fakty i dowody na ich poparcie związane ze sprawą. Jeśli tego nie uczyni, traci prawo do ich powoływania na późniejszym etapie postępowania. Bowiem spóźnione twierdzenia sąd pominie, a spóźnione wnioski dowodowe oddali.

 

Od tej reguły są jednak dwa wyjątki, które pozwalają powodowi na późniejsze zgłoszenie twierdzeń i dowodów. Mianowicie powód może je powołać jeżeli wykaże, że:

 

  1. ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo
  2. potrzeba ich powołania wynikła później.

 

W takiej sytuacji powód jest zobowiązany powołać te nowe twierdzenia i dowody na ich poparcie w terminie 2 tygodni. Termin ten liczony jest od czasu, gdy powołanie nowych twierdzeń, zarzutów i dowodów stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

 

Oczywiście to sąd ocenia, czy powód w wystarczający sposób wykazał niemożliwość wcześniejszego powołania twierdzeń i dowodów, czy też konieczność ich powołania na późniejszym etapie postępowania.

 

Dla przykładu można podać sytuację, kiedy już po złożeniu pozwu, powodowi udało się ustalić adres zamieszkania świadka, którego zeznania mogą mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W chwili składania pozwu adres ten powodowi nie był znany, bo np. świadek przebywał zagranicą i wrócił dopiero niedawno do Polski. W związku z tym nie było możliwości wcześniejszego powołania tego dowodu przez powoda. W tej sytuacji taki wniosek dowodowy, mimo że niezawarty w pozwie, powinien być uwzględniony przez sąd.

 

 

Prekluzja dowodowa po stronie pozwanej

 

Obowiązki wynikające z prekluzji w postępowaniu gospodarczym nie dotyczą tylko powoda. Również pozwany przedsiębiorca musi się zastosować do normy art. 47914 § 2 K.p.c. Z jego treści wynika, że w odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że pozwany ma obowiązek wnieść odpowiedź na pozew w sprawach, w których sąd nie wydał nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Ma na to 2 tygodnie od chwili otrzymania pozwu.

 

Przepis art. 47914 § 2 K.p.c. nakłada więc na pozwanego podobne obowiązki, co art. 479¹² na powoda. Różnica polega na tym, że pozwany, oprócz twierdzeń i dowodów na ich poparcie, powinien w odpowiedzi na pozew zawrzeć również wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu. Może to być np. zarzut przedawnienia.

 

„Pozwany traci prawo powoływania twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie, bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że wykaże, że ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później” (uchwała SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03).

 

 

Dowód z przesłuchania stron tylko na wniosek

 

Często jest tak, że przedsiębiorca sam chce stanąć przed sądem i osobiście przedstawić racje na poparcie swego stanowiska lub chce, aby była możliwość przesłuchania przed sądem strony przeciwnej i zadania jej pytań. Art. 47914b mówi, że dowód z przesłuchania stron sąd może dopuścić jedynie na wniosek.

 

Przepisy art. 47912 § 1 i art. 47914 § 2 stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że sąd nie przesłucha z urzędu ani powoda ani pozwanego. W tej kwestii należy więc zgłosić odrębny wniosek dowodowy, którego również dotyczą zasady prekluzji dowodowej. Omawiany przepis w postępowaniu w sprawach gospodarczych wyklucza więc możliwość dopuszczenia przez sąd dowodu z przesłuchania stron niezawnioskowanego przez strony już w pozwie lub w odpowiedzi na pozew przez sąd.

 

 

Podsumowanie

 

Jak wynika z powyższego, zasady prekluzji dowodowej w sprawach gospodarczych są dość surowe i należy ich przestrzegać. Jak jednak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r. (I CSK 435/06) „zakaz powoływania nowych twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie w toku sprawy toczącej się między przedsiębiorcami nie ma charakteru bezwzględnego. Możliwe jest bowiem dopuszczenie dowodów i twierdzeń niepowołanych w pozwie, jeśli zostanie wykazane, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba powołania wynikła później”.

 

Nadto nie jest wykluczone, że sąd z urzędu na mocy art. 232 zd. 2 K.p.c. dopuści dowód, którego strona nie może już powołać z uwagi na prekluzję. Cel działania sądu z urzędu został przedstawiony w wyroku z dnia 5 grudnia 2007 r. (I CSK 295/2007), gdzie podkreślone zostało, że przepisów mających zapobiegać przeciąganiu spraw sądowych nie można interpretować w sposób, który wypacza istotę wymiaru sprawiedliwości i prowadzi do wyroków merytorycznie niesłusznych.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + siedem =

 

»Podobne materiały

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania

Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do dobrowolnego spełnienia żądan

 

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).

 

Kontrakt menadżerski jako umowa cywilnoprawna

Kontrakt menadżerski może być umową cywilnoprawną oraz umową o pracę regulowaną przez przepisy prawa pracy. W niniejszym artykule zostały omówione cechy kontraktu menadżerskiego jako umowy cywilnoprawnej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »