Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo sąsiedzkie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.11.2013

Mieszkam w sąsiedztwie firmy produkcyjnej, która emituje uciążliwe drgania. Praca w tym zakładzie odbywa się w systemie trzyzmianowym, co sprawia, że drgania odczuwamy przez cały dzień i w nocy. Sprawa dotyczy nie tylko nas, lecz także 5-6 innych rodzin mieszkających w sądziedztwie. Drgania przenoszą się na nieruchomości, mając wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, lecz także na konstrukcję budynków. Czy z powodu naruszenia art. 144 K.c. możemy wystąpić z roszczeniem z art. 222 § 2 K.c.? Czy prawo sąsiedzkie przewiduje inny sposób rozwiązania tego problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że mieszka Pan w bezpośrednim sąsiedztwie podmiotu gospodarczego. Praca w tej firmie wykonywana jest w systemie trzyzmianowym, a produkcja powoduje przenoszenie drgań. Podstawową uciążliwością, jak mniemam, prócz hałasu są przenoszone drgania, które mają wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie, lecz także na nieruchomości budynkowe, których konstrukcja na skutek przenoszonych drgań może zostać osłabiona, a nawet naruszona.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że niezbędne jest zapoznanie się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla nieruchomości, na której położona jest zarówno nieruchomość stanowiąca Pana własność, jak i nieruchomość sąsiednia, z której przenoszone są drgania. Mniemam, że dla przedmiotowych nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego ustala podstawowe przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów nim objętych winien ustalać zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w terenach o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa i na terenach bezpośrednio przylegających do tych terenów.

 

W pierwszej kolejności niezbędne jest zatem ustalenie listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stosownie do planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W kontekście rozpoznawanej sprawy wyraźnie podkreślić należy treść art. 144 K.c., zgodnie z którym: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

Stosownie do treści wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 2002 r. (sygn. akt V CKN 1021/2000): „treść art. 144 w związku z art. 222 § 2 kc pozwala na nałożenie na właściciela nieruchomości, z której pochodzą negatywne oddziaływania, obowiązków minimalizujących występujące immisje pośrednie”.

 

Prawidłowo odwołuje się Pan do treści art. 144 K.c. i art. 222 § 2 K.c., ale pragnę zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze przepis art. 144 K.c. odnosi się bezpośrednio do społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Przeznaczenie takie może być ustalone wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Innymi słowy nie każde zakłócanie korzystania z nieruchomości w rozumieniu art. 144 K.c. będzie kwalifikowało się do skorzystania z roszczenia o którym mowa w art. 222 § 2 K.c.

 

Wskazać należy na możliwość wystąpienia wobec sąsiadującej firmy do sądu cywilnego z pozwem o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Podstawę prawną pozwu będzie przepis art. 144 K.c., w myśl którego: „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Ustawodawca za pomocą art. 144 K.c ustanawia zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przestają być uprawnieniem wynikającym z własności, a stają się działaniem bezprawnym, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń, i na szkodę wyrządzoną na nieruchomości sąsiedniej.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez SN w wyroku z 22 listopada 1985 r. (II CR 149/85) ocena „przeciętnej miary” w rozumieniu art. 144 K.c. musi być dokonana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, których przestrzeń w miejscu zamieszkania w następstwie realizacji dalszych inwestycji (budowania dalszego budynku mieszkalnego) uległaby ograniczeniu. Pojęcie „przeciętna miara” w rozumieniu art. 144 K.c. zakłada obowiązek biernego znoszenia oddziaływania we wszelkiej postaci w określonym stopniu, jeżeli to oddziaływanie nie ma charakteru szykany. Elementem konkretnie współokreślającym „przeciętną miarę” jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe1.

 

Wskazać należy nadto na treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lutego 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1/08), w którym wskazano, że: „Brak jest zatem podstaw do sformułowania definicji usług uciążliwych i nieuciążliwych oraz działalności uciążliwej w sposób nieadekwatny do używanego w przepisach z zakresu ochrony środowiska pojęcia przedsięwzięć znacząco oddziaływujących lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rada gminy nie może bowiem we własnym zakresie definiować uciążliwości w sposobie dopuszczalnego zagospodarowania terenu, lecz musi uciążliwość tę postrzegać przez pryzmat pojęć używanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego ustalających ich znaczenie normatywne, aby ustalenia planu miejscowego dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu były spójne z prawem powszechnie obowiązującym, szczególnie w procedurach, dla których plan miejscowy stanowi podstawę oceny dopuszczalności zagospodarowania terenu w sposób zamierzony przez podmioty praw przysługujących do danego terenu”.

 

W mojej ocenie zasadne jest powiadomienie o przenoszeniu drgań na sąsiednie nieruchomości inspekcji budowlanej wraz z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie, czy konstrukcja nieruchomości na skutek stałych (praca na trzy zmiany) drgań, które wytwarzane są w związku z tłoczeniem opakowań kartonowych, nie została naruszana lub osłabiona. Nie ulega bowiem wątpliwości, że permanentne przenoszenie drgań może mieć istotne znaczenia dla dalszego zamieszkiwania w Państwa nieruchomościach. Wskazuje Pan, że drgania są odczuwane przez 5-6 rodzin, a to oznacza, iż naruszenie własności ma charakter obiektywny.

 

Do podstawowych obowiązków powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.

 

Zasadne jest nadto zwrócenie uwagi na okoliczność, od kiedy firma istnieje obok Państwa nieruchomości. Wskazać bowiem należy, że jeśli w chwili przeprowadzania się Państwa do obecnego miejsca fabryka już istniała, to będzie bardzo trudno wykazać, dlaczego nagle teraz takie drgania Państwu przeszkadzają. Gdyby natomiast długość drgań rosła wraz z upływem lat, zasadne byłoby zgłoszenie sprawy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia wpływu drgań na Państwa nieruchomości.

 

Możliwe jest także wystąpienie z pozwem o zaprzestanie naruszania Państwa posiadania poprzez zobowiązanie firmy do zamontowania określonego rodzaju aparatury, która będzie pochłaniała drgania. W pierwszej kolejności, aby nie ponosić kosztów związanych z uiszczeniem opłaty sądowej, zwróciłbym się jednak do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w sposób jak wskazałem wyżej. Sąd bowiem nie zajmie się sprawą, jeżeli nie zostanie uiszczona od pozwu opłata sądowa w wysokości 200 zł. Zdawać należy sobie sprawę z tego, że drgania obiektywnie przeszkadzają w korzystaniu z nieruchomości w sposób przekraczający zwykłe korzystanie z rzeczy, ale zwrócić uwagę należy na społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości na której stoi zakład. Przeznaczenie to będzie miało decydujący wpływ na wynik sprawy cywilnej. Obecnie nie znają Państwo jednak takiego przeznaczenia. Proszę zatem po pierwsze udać się do gminy i ustalić przeznaczenie nieruchomości, na której posadowiona jest fabryka oraz Pana i sąsiadów nieruchomości. Następnie należy skierować pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ze wskazaniem możliwości naruszenia konstrukcji budynków na skutek przenoszenia drgań.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

1. S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. 8, s. 584.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 5 =

»Podobne materiały

Sąsiedzki problem – jak sobie poradzić?

Mamy mieszkanie własnościowe. Sąsiedzi nad nami uprzykrzają nam życie. Odgłosy z ich mieszkania są nie do zniesienia – nieraz chodzą po domu w butach, dzieci często kopią piłkę czy skaczą. Rozmowy nic nie dają. Jak na drodze prawnej dochodzić swoich praw?

 

Dopuszczalna wysokość żywopłotu

Moja działka graniczy z posesją, na której stoi budynek wielorodzinny. Aby zapewnić sobie i rodzinie prywatność, posadziłem wzdłuż ogrodzenia rząd cisów. Obecnie mają one wysokość ok. 4 m, a odległość od granicy działki wynosi 1,5 m. Czy wspólnota mieszkaniowa, która zarządza sąsiednią działką, ma p

 

Hałas w niedzielę

Czy sąsiedzi mają prawo do hałasowania w niedzielę (prace remontowe)? Wielokrotnie chciałam wezwać policję, ale nie jestem pewna, czy mogę to zrobić, i czy interwencja coś da.

 

Uciążliwy sąsiad

Mam problem z uciążliwym sąsiadem. Niedawno zamontował on klimatyzację, a na balkonie umieścił sprężarki, które emitują nieustanny hałas. Nie mogę korzystać ze swojego balkonu, bo hałas jest bardzo intensywny. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »