Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pracownika do odprawy rentowej przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 17.06.2010

Byłem zatrudniony od 1 września 1987 r. w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Niestety w ostatnim czasie bardzo mi się pogorszył stan zdrowia (częste hospitalizacje i zwolnienia lekarskie). Szef mojej firmy nakłonił mnie do napisania podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 26 lutego 2010 r. Podanie napisałem 24 listopada 2009 r. Od 3 stycznia przebywałem na zwolnieniu lekarskim i 21 lutego otrzymałem rentę z powodu niezdolności do pracy od dnia 1 marca 2010 r. Czy przysługuje mi odprawa rentowa? Pracodawca twierdzi, że nie. Dotyczy to również tzw. trzynastki. Zakładowy układ zbiorowy w mojej firmie mówi, że premia roczna należy się pracownikowi, który jest zatrudniony w dniu wypłaty premii (zwyczajowo jest to początek kwietnia). Wyjątkiem od tej zasady jest wcześniejsze przejście na emeryturę lub rentę. Proszę o pomoc w obu tych kwestiach (dołączam stosowne dokumenty). Po czyjej stronie jest racja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 921 § 1 Kodeksu pracy nadaje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość to jednomiesięczne wynagrodzenie ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 

Z dosłownego brzmienia przepisu można wywnioskować, że warunkami otrzymania przez pracownika odprawy rentowej lub emerytalnej są:

 

  • spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do jednego z tych świadczeń,
  • przejście na emeryturę lub rentę,
  • rozwiązanie stosunku pracy,
  • związek między rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę bądź rentę.

 

Zatem stosunek pracy musi ustać w związku z przejściem na rentę. Pracownik powinien więc w chwili ustania stosunku pracy tylko spełniać warunki do uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych, a ustalenie tych uprawnień przez organ ubezpieczeniowy w drodze decyzji może nastąpić już po ustaniu stosunku pracy.

 

Jednocześnie nie może nabyć prawa do odprawy emerytalno-rentowej pracownik, który spełnił warunki do nabycia prawa do emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to w bardzo krótkim czasie po ustaniu stosunku pracy.

 

Z powyższego wynika, iż jeżeli uprawnienia rentowe przysługiwały Panu już w chwili rozwiązania stosunku pracy, to odprawa rentowa się Panu należy.

 

Ważne – odprawa nie przysługuje, jeśli rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

W oparciu o podany przez Pana stan faktyczny jest to dla mnie jedyna podstawa odmowy pracodawcy co do otrzymania przez Pana odprawy rentowej. Zatem jeżeli nie osiągnął Pan wieku emerytalnego, to nie przysługuje Panu przedmiotowe świadczenie.

 

Otrzymanie przez Pana premii to odrębny problem. Warunki jej otrzymania określa akt niższego rzędu, który stanowi, iż prawo do premii rocznej przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w firmie albo pracownikowi, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

 

Moim zdaniem, chociażby sam fakt przejścia na rentę uprawnia Pana do otrzymania premii rocznej. Obawę mam tylko jedną – nie znam postanowień układu zbiorowego, być może rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wyklucza nabycie tego uprawnienia.

 

Aby dochodzić ewentualnych roszczeń, powinien się Pan zwrócić do pracodawcy o pisemne uzasadnienie odmowy zapłaty premii rocznej oraz odprawy rentowej. Jeżeli pracodawca uchybił w tym zakresie obowiązującemu prawu – zarówno zewnętrznemu jak i wewnątrzzakładowemu – łatwiej będzie dochodzić tych roszczeń na drodze sądowej.

 

Będzie miał Pan szansę na wygraną w sądzie pracy, jeżeli zgodnie z powyższą opinią spełnia Pan warunki do otrzymania odprawy rentowej. Jednakże na początek proszę wystosować oficjalne pismo w tej sprawie do pracodawcy, niech uzasadni, dlaczego odmawia Panu odprawy, potem – jeżeli oczywiście pracodawca, odmawiając Panu świadczenia, naruszy Pana zagwarantowane ustawowo prawo – łatwiej będzie dochodzić odprawy na drodze sądowej.

 

Należy zatem poczekać na odpowiedź pracodawcy, którą dobrze by było skonsultować z prawnikiem. Dodam jeszcze, że niniejsze roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »