Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pierwokupu ziemi od ANR

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.06.2012

Mam prawo pierwokupu ziemi od ANR po cenie preferencyjnej. Czy po dokonaniu zakupu mogę tę nieruchomość sprzedać po cenach rynkowych innej osobie? Czy to będzie zgodne z prawem podatkowym? Czy mam możliwość w ogóle sprzedać ziemię kupioną od ANR zgodnie z prawem pierwokupu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak jest przepisów podatkowych, które zabraniałyby zbyć nabyte dzięki prawu pierwokupu nieruchomości (np. działki rolne, ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych – ANR).

 

Przychodem jest, co do zasady, odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 „przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

 

Wartość rynkową określa się w takiej sytuacji na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

 

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający”.

 

Konkludując, Pan, korzystając z prawa pierwokupu ziemi od ANR, zapłaci cenę, jaka wynika z realizacji tego prawa. Sprzedaż natomiast, jeśli sprzeda Pan ziemię od ANR nabywcy za zbyt niską kwotę, może być przez organ weryfikowana i Pana przychód może zostać, na potrzeby obliczenia podatku, znacznie podniesiony.

 

Niemniej jednak warto pamiętać, że w ogóle „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny” (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Sprzedaż nieruchomości podlega również opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania (2% podatek w tym wypadku) stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie cena wyrażona w umowie.

 

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

 

Niemniej jednak zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:

 

  1. „sprzedaży,
  2. dożywocia,
  3. o dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  4. o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  5. darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  6. zamiany – do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi

    – pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy”.

 

Reasumując – oczywiście może Pan sprzedać ziemię nabytą od ANR na zasadzie prawa pierwokupu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - V =

»Podobne materiały

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Wraz z siostrą jesteśmy współwłaścicielami działki, którą przepisał nam ojciec. Każde z nas otrzymało połowę ziemi, ale nie odbył się fizyczny podział terenu. Niedawno miało dojść do tego podziału, ale wtedy okazało się, że siostra sprzedała swój udział w nieruchomości swojemu mężowi. Czy prawnie je

 

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych – wykup mieszkania od niej

Od roku jestem najemcą mieszkania będącego własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Umowę najmu podpisałem z zarządcą budynku, któremu obecnie płacę czynsz. Agencja wyprzedaje mieszkania w moim budynku, jednak nie zaproponowano mi możliwości wykupu. Powodem odmowy jest fakt, że umowę podpisałem z z

 

Przesłanki prawa pierwokupu

Jestem wieloletnim dzierżawcą gruntu rolnego sąsiadującego z moją nieruchomością. Obecnie posiadam umowę dzierżawy na kolejne 10 lat. Jakie są przesłanki prawa pierwokupu działki? Czy będzie mi ono przysługiwało? Zaznaczam, że nie jestem rolnikiem ani nie prowadzę gospodarstwa rolnego.

 

Sprzedaż ziemi rolnej a podatek dochodowy

Mam uprawnienia rolnicze, ale pracuję zawodowo, dlatego opłacam ZUS, a nie KRUS. Posiadam ziemię rolną 5 ha (klasa III), którą chciałbym sprzedać. Ziemia ta nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Właśnie pojawił się kupiec chętny na kupno 3,5 ha – chce na tym gruncie pobudować

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »