.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo ojca do widzeń z dzieckiem

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 14.07.2009

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Obecnie mieszkam w Hiszpanii, a mąż straszy mnie, że będzie się starał o widzenia z córeczką w Polsce. Mąż mieszka już z inną kobietą, z córeczką nie ma kontaktu od roku. Ciężko mi będzie zawozić dziecko do Polski. Poza tym mąż pracuje w Szwecji, nie interesuje się naszą córeczką. Ponadto córeczka chodzi do przedszkola w Hiszpanii, jest tu zameldowana, tu ma swoje życie. Czy mogę więc domagać się widzeń w Hiszpanii? Jakie są prawa ojca do dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo ojca do widzeń z dzieckiem

Rozwód i rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i alimentach na dziecko

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.io.) sąd w wyroku rozwodowym musi rozstrzygnąć z urzędu (wniosek żadnej ze stron nie jest konieczny) między innymi o władzy rodzicielskiej i alimentach na dziecko.

 

Sąd zdaje sobie sprawę, że brak wspólnego pożycia małżonków i wspólnego ich zamieszkiwania powoduje trudności we wspólnym i pełnym sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem. Sąd wprawdzie może powierzyć byłym małżonkom dalsze wspólne sprawowanie pełnej władzy rodzicielskiej, niemniej w Państwa sytuacji nie będzie to raczej celowe z uwagi właśnie na zamieszkiwanie w innych krajach. Toteż sąd najprawdopodobniej będzie musiał podjąć inną, stosowną do okoliczności faktycznych, decyzję dotyczącą praw ojca do dziecka. W takim wypadku sąd prawdopodobnie powierzy sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i jego majątkiem jednemu z Państwa, a władzę drugiego ograniczy do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Sąd powinien dokładnie określić zakres uprawnień względem dziecka tego drugiego rodzica, by w przyszłości wykluczyć ewentualne spory.

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców a obowiązki i uprawnienia drugiego z nich

Zgodnie z wytyczną Sądu Najwyższego:

 

„W razie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców sąd obowiązany jest określić w wyroku w sposób konkretny, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka ogranicza władzę rodzicielską drugiego z rodziców. To drugie z rodziców zachowuje udział we władzy rodzicielskiej, z tym jednak zastrzeżeniem, że jego władza rodzicielska nie dotyczy majątku, w stosunku zaś do osoby dziecka powinna być w wyroku orzekającym rozwód ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Treść obowiązków i uprawnień małżonka któremu wykonywania władzy rodzicielskiej nie powierzono

Określenie praw i obowiązków tego z rodziców, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej, wymaga szczegółowego ustalenia wszelkich okoliczności dotyczących aktualnej sytuacji życiowej wspólnych małoletnich dzieci stron oraz związanego z tym wzajemnego stosunku małżonków i rozważenia na tej podstawie, w jakim zakresie wzgląd na dobro dzieci i interes społeczny uzasadniają potrzebę i pozwalają – bez obawy o częste konflikty – na wspólne wykonywanie przez oboje rozwiedzionych rodziców obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, należących do władzy rodzicielskiej. Odnosić się to powinno przede wszystkim do sprawy pieczy nad osobą dzieci oraz ich wychowania, jako stanowiących główny przedmiot władzy rodzicielskiej. Treść obowiązków i uprawnień małżonka, któremu wykonywania władzy rodzicielskiej nie powierzono, może więc – przykładowo biorąc – obejmować decyzje co do kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku i wczasów, ich leczeniem, z wyborem szkoły, nauką pozaszkolną, zasadami wychowania, kierunkiem i zakresem wykształcenia, praktyką zawodową, wyborem zawodu itd. Zależnie od sytuacji może zachodzić potrzeba określenia czasu i miejsca widywania się takiego małżonka z dziećmi. Można też zastrzec, że zgoda drugiego z rodziców konieczna jest – tak jak w wypadku opieki – we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby małoletnich dzieci. Pomocne przy określeniu zakresu powyższych obowiązków i uprawnień mogą być wypowiedzi stron, którym należy umożliwić zgłaszanie wniosków w tym przedmiocie; zasadność tych wniosków powinna być jednak skontrolowana w świetle wspomnianych poprzednio ustaleń, dotyczących sytuacji dzieci przed orzeczeniem rozwodu”.

 

Należy pamiętać, że powyższy podział władzy rodzicielskiej nie oznacza jej ograniczenia we właściwym rozumieniu, określonym w art. 109 K.r.io. Powodem tego podziału nie jest bowiem negatywna ocena jednego z rodziców czy konieczność wymierzenia rodzicowi kary, a jedynie względy pragmatyczne, gdyż wspólne sprawowanie bieżącej opieki nad dzieckiem nie jest możliwe z pewnych przyczyn.

Ustalenie sposobu kontaktów ojca z dzieckiem

Dokonując wyboru rodzica, któremu należy powierzyć sprawowanie pełnej władzy rodzicielskiej, sąd ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Będą wzięte pod uwagę takie okoliczności, jak: wiek i płeć dziecka, jego więź uczuciowa z każdym z małżonków, dotychczasowe miejsce wychowania się dziecka, predyspozycje osobiste każdego z rodziców do jego wychowania. Dobro dziecka nie może być oceniane z pewnością wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, ale w pierwszej kolejności winny być wzięte pod uwagę aspekty natury psychologicznej, a dopiero potem względy natury materialnej. Natomiast wyklucza się motyw ukarania jednego z małżonków za spowodowanie rozkładu życia małżeńskiego.

 

Proszę zwrócić zatem uwagę, że powyższe okoliczności, którymi będzie kierował się sąd, świadczą na Pani korzyść. Wszak dziecko ma miejsce zamieszkania na terenie Hiszpanii, tam też uczęszcza do przedszkola. Wciąż jednak ojciec ma prawa do dziecka.

 

Powierzenie w wyroku rozwodowym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem następuje na podstawie ustaleń faktycznych, przy czym sąd ocenia kwalifikacje rodziców oraz stan więzi emocjonalnej pomiędzy nimi i dzieckiem. Sąd zatem winien zebrać dowody pozwalające na wyjaśnienie tych wszystkich okoliczności. Tym samym niewątpliwie powinna Pani przed sądem podnieść fakt, że mąż ma faktycznie nową rodzinę, że pracuje na terenie Szwecji itp.

 

Jeśli chodzi o kontakty córki z ojcem, to w żadnym razie nie może żądać Pani ich całkowitego wyłączenia i odebrania tych praw ojca do dziecka. Jeżeli w tej kwestii nie dojdziecie Państwo do porozumienia, to rozstrzygnie o tym sąd – czy to w wyroku rozwodowym, czy też w dalszym czasie. Powierzenie jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym sprawowania władzy rodzicielskiej samo przez się nie pozbawia więc drugiego z rodziców prawa do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Osobista styczność rodzica z dzieckiem jest bowiem wartością samą w sobie, w związku z tym ustawodawca przyznał ją nawet rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej.

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 25 lutego 2005 r. (I ACz 398/2005) orzekł, że „dobro dziecka wymaga zgodnego działania rodziców, także w zakresie widywania się z nim, a w przypadku konieczności ingerencji sądu żądanie uregulowania kontaktów może być złożone w każdym czasie, z tym że skierowane być powinno do sądu rodzinnego”.

 

To, czy będzie musiała przywozić dziecko do Polski, czy też kontakty będą odbywać się na terenie Hiszpanii, zależy od ustaleń poczynionych przed sądem. Oczywiście winna Pani przed sądem podnieść okoliczności przemawiające za tym, żeby kontakty odbywały się w Hiszpanii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl