.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zasiłku rodzinnego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 16.07.2013

W październiku podjąłem pracę (do tego czasu byłem bezrobotny). MOPS odebrał mi zasiłek rodzinny, argumentując, że nie przysługuje mi już do niego prawo. Czy miał rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 

  • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
  • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Natomiast w myśl art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

 

  1. świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  2. świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
  3. świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
  4. świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego.

 

A zatem nie ma Pan prawa do zasiłku rodzinnego, jeżeli dochód na osobę w Pana rodzinie przewyższa 539 zł na osobę. Tutaj być może leży przyczyna Pańskich kłopotów, których źródłem jest zmiana przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do końca bowiem 2011 r. osiągnięty przez rodzinę dochód był dzielony przez liczbę wszystkich miesięcy w roku kalendarzowym. Po zmianach od początku 2012 r. dochód jest dzielony tylko przez liczbę miesięcy, w których był faktycznie przez rodzinę uzyskiwany. Jeżeli więc rozpoczął Pan pracę od października, to Pański dochód zostanie podzielony nie przez dwanaście, ale przez trzy miesiące. Tym samym nowe przepisy spowodowały, że mniej rodzin może skorzystać ze wsparcia na dzieci.

 

Jeżeli przekroczył Pan wskazany próg dochodu na osobę w rodzinie, co spowodowało utratę prawa do zasiłku rodzinnego, należało o tym powiadomić MOPS. Brak powiadomienia w stosownym czasie mógł sprowokować sytuację, w której się Pan obecnie znajduje. Są to jednak tylko domysły, ponieważ nie znam uzasadnienia decyzji MOPS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton