Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zasiłku pogrzebowego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.06.2014

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu zmarłego niezależnie od tego, czy była ona z nim spokrewniona, czy też nie. Pokrewieństwo ma jednak wpływ na wysokość zasiłku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku pogrzebowego

 

Zgodnie z art. 77-78 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych1, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

 

 1. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym albo ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników;
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny osób wymienionych w pkt 1 i 2, przy czym przez członka rodziny należy rozumieć:
  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  2. wnuki, rodzeństwo i przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  3. małżonka (wdowa i wdowiec);
  4. rodziców (również ojczyma i macochę).

 

Ponadto na podstawie innych ustaw zasiłek pogrzebowy przysługuje w szczególności również na pokrycie kosztów pogrzebu:

 

 1. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub członka rodziny tej osoby2;
 2. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny lub członka rodziny tej osoby3;
 3. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne4;
 4. osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub członka rodziny tej osoby5.
 5. osoby pobierającej emeryturę pomostową6;
 6. osoby pobierającej rentę socjalną7.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu niezależnie od tego, czy jest ona członkiem rodziny osoby zmarłej. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego uzależniona jest od tego, komu on przysługuje. Jeżeli koszty pogrzebu pokrył członek rodziny zmarłego, zasiłek przysługuje w wysokości 4 000 złotych. Natomiast jeżeli koszty pokryła inna osoba, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego – zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 000 złotych.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.)

6 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

7 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero plus I =

 

»Podobne materiały

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »