.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do urlopu wychowawczego a 6-miesięczny okres zatrudnienia

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 21.07.2010

Przez 5 lat pracowałam w różnych zakładach pracy (na podstawie umów o pracę). Następnie przez 2 lata prowadziłam działalność gospodarczą. Urodziłam dziecko i wykorzystałam urlop macierzyński – po nim zlikwidowałam działalność gospodarczą i zarejestrowałam się w PUP. Czy jeśli przyszły pracodawca podpisze ze mną umowę o pracę, to znów będę musiała przepracować 6 miesięcy, żeby uzyskać prawo do urlopu wychowawczego? Czy to, że jestem zarejestrowana w PUP, coś zmienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94):

 

  • pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (§ 1),
  • rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy (§ 3),
  • urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika (§ 4),
  • urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach (§ 5).

 

Z treści Pani pytania wynika, że Pani całkowity staż pracy wynosi 5 lat (w tym okresie była Pani, jak rozumiem, zatrudniona na podstawie umowy o pracę). Okresu, w którym prowadziła Pani działalność gospodarczą, nie wlicza się natomiast do Pani stażu pracy. Dzieje się tak, ponieważ zasadą w prawie pracy jest to, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych, wlicza się okresy pozostawania przez pracownika w stosunku pracy. Inaczej mówiąc, wpływ na nabycie poszczególnych uprawnień pracowniczych wywiera okres związania pracownika umową o pracę, stosunkiem powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczą umową o pracę.

 

Działalność gospodarcza jest odmiennym rodzajem aktywności zarobkowej, uregulowanym w odrębnym akcie prawnym, tj. w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Prowadzenie działalności gospodarczej nie może być uznane za tożsame z pracowniczym stosunkiem podporządkowania, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w stosunku pracy sami posiadają status pracodawcy.

 

Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie jest więc okresem zatrudnienia, który mógłby być doliczony do stażu pracy uprawniającego do ubiegania się o urlop wychowawczy.

 

Natomiast 6-miesieczny staż pracy nie musi być stażem pracy nieprzerwanym – ciągłość pracy nie musi być zachowana. Zalicza się do tego okresu również okresy świadczenia pracy u innego pracodawcy.

 

„Jedynym wymogiem nabycia uprawnienia do urlopu wychowawczego przewidzianym w Kodeksie pracy jest wcześniejsze zatrudnienie pracownika przez okres sześciu miesięcy (art. 186 § 1 K.p.). Wymóg ten dotyczy łącznego stażu pracy, zatem pracownik nie musi być zatrudniony przez ten okres u tego pracodawcy, u którego zamierza wykorzystać urlop wychowawczy. Co więcej, do okresu zatrudnienia, od którego zależy powstanie prawa do urlopu wychowawczego, zalicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 czerwca 1998 r. (III Aua 296/98, OSA 1999, z. 5, poz. 28).

 

Tak więc zgodnie z powyższym wystąpienie przerwy w zatrudnieniu jest nieistotne, gdy w sumie pracownik posiada 6-miesięczny staż. Może Pani zatem złożyć wniosek u nowego pracodawcy, ponieważ ma Pani wymagany staż pracy. Złożyć taki wniosek może Pani jednak dopiero po podpisaniu umowy o pracę. Powinna być Pani w stosunku pracy, aby móc złożyć taki wniosek.

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2291) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

 

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego powinna Pani wskazać:

 

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • ewentualnie okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dziecko.

 

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego powinna Pani dołączyć pisemne oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane w razie:

 

  • ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej,
  • ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka,
  • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

 

Jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka spełniających warunki do korzystania z urlopu wychowawczego jest jednoczesne korzystanie z takiego urlopu, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.

 

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu.

 

Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu (czyli 2 tygodni przed rozpoczęciem planowanego urlopu), pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.

 

Będzie Pani mogła wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu – oświadczenie w tej sprawie powinno nastąpić w formie pisemnej.

 

Proszę również zwrócić uwagę na jedną z uchwał Sądu Najwyższego: „Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na udzielenie jej urlopu wychowawczego na czas dłuższy, niż wynika to z okresu, na który została zawarta umowa, to w opinii SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony” (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, nr 5, poz. 92).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl