.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – opieka nad niepełnosprawnym bratem

Autor: Irena Sawa

Sprawuję opiekę nad niepełnosprawnym bratem, który ma orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej (z 1992 r.), inwalidztwo uznane od dzieciństwa i pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Rodzice nie żyją, a brat po mamie otrzymał rentę rodzinną z orzeczeniem trwałej niezdolności do pracy. Czy te dokumenty uprawniają mnie do świadczenia pielęgnacyjnego? W Ośrodku Pomocy Społecznej powiedziano mi, że potrzebne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Co powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do opisanego stanu sprawy, uprzejmie wyjaśniam, iż przyznać należy rację Ośrodkowi Pomocy Społecznej w tym zakresie, że żąda przedłożenia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdyż tylko takie orzeczenie stanowi podstawę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) „świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

 

Od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), uległy zmianie przepisy art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2010 r. przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Najważniejsze zmiany, które wprowadził ustawodawca, to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

 

Oznacza to, że od dnia 01.01.2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Bardzo ważna jest również i ta zmiana, że w sytuacji, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Zmiana ta jest bardzo korzystna.

 

W poprzednim stanie prawnym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uzależnione było od kryterium dochodowego. Dochód na członka rodziny nie mógł przekroczyć kwoty 583 zł. Dochód liczony był również z 1 ha przeliczeniowego.

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (dostępny w OPS).

 

Do wniosku powinna Pani dołączyć: orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne (§ 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne).

 

Dodam jeszcze, że znaczny stopień niepełnosprawności to odpowiednik dawnej I grupy inwalidztwa.

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności kwalifikuje się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Ustawa definiuje niezdolność do samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.

 

W tej sprawie może Pani postąpić w sposób dwojaki: brat może być przebadany przez lekarza orzecznika ZUS lub badanie może przeprowadzić Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Zarówno ZUS, jak i Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności posiadają właściwe druki, które należy uzupełnić u lekarza.

 

Jeżeli mogę doradzić, to proponuję złożyć wniosek o badanie do zespołu, tak chyba łatwiej uzyskać orzeczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl