.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do prywatności

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 31.10.2012

Zdradziłam męża i chciałabym się z nim rozwieść. Mamy troje dzieci. Małżonek włamał się do mojej skrzynki, przeczytał i skopiował różne e-maile. Naruszył moje prawo do prywatności. Czy sąd uzna dowody zdobyte w sposób sprzeczny z prawem? Czy mogę skasować te e-maile ze skrzynki męża?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy przywołać art. 49 Konstytucji:

 

„Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”.

 

Natomiast art. 47 Konstytucji stanowi:

 

„Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

 

W literaturze przedmiotu prezentowany jest jednolity pogląd, jakoby z treści art. 49 Konstytucji należało wyprowadzić „generalny zakaz stosowania podsłuchu telefonicznego czy wchodzenia w inny sposób w krąg wiadomości, dotyczących życia, interesów i działań innych osób” (W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 4, Kraków 2000, s. 59).

 

Odnosząc się do odpowiedzialności cywilnej, wskazać należy na art. 23 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Odpowiedzialność karną kształtuje art. 267 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 267 § 5 K.k.).

 

Z treści Pani pytania wynika, iż powyższe dowody zostały uzyskane przez Pani męża w sposób bezprawny, z naruszeniem prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji. W Pani przypadku mamy do czynienia z teorią owoców zatrutego drzewa. Głosi ona, że coś, co zostało uzyskane w sposób sprzeczny z prawem, nie może być dowodem w postępowaniu sądowym. Teoria ta została ostatnio zaaprobowana przez polskie sądy cywilne. W wyroku z 6 lipca 1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że ochroną art. 23 K.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnica rozmowy. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego (I ACa 380/99, OSA 2001/4/21).

 

Na Pani niekorzyść przemawia jednak teza wyrażona w wyroku z 25 kwietnia 2003 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji” (IV CKN 94/01, „Lex Polonica”, Nr 370634). Większość praktyków stoi na stanowisku, iż dowody z podsłuchów czy otwartej cudzej korespondencji, jeśli zostały uzyskane bez zgody zainteresowanego, nie powinny być dopuszczone w postępowaniu cywilnym.

 

W sprawach małżeńskich subiektywne odczucie współmałżonka, że jego dobro osobiste zostało naruszone przez przeprowadzenie dowodu na okoliczności mające istotne znaczenie dla rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej, nie uzasadnia wyłączenia takiego dowodu z tej tylko przyczyny.

 

Niewątpliwie przedstawione przez Panią w treści pytania dowody, jeżeli są prawdziwe i sąd ustali, że spotykała się Pani z innymi mężczyznami, mimo że Pani zaprzeczyła, a sam dowód powstał na potrzeby tego procesu – nie będzie działaniem naruszającym prawo do prywatności. Decydujące znaczenie ma tu bowiem odpowiedź na pytanie, czy dowód jest zgodny z prawem, czy nie. Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być jednoznaczna, za niedopuszczalne należy uznać wykorzystanie w procesie cywilnym dowodu, co do którego zgodności z prawem, chociażby w części, sąd ma wątpliwości.

 

Nikt nie jest w stanie potwierdzić w 100%, że dowód nie zostanie dopuszczony w sprawie rozwodowej. Należy bowiem wskazać, iż wszystko zależy od sądu, który będzie rozstrzygał sprawę, jako sądu niezawisłego. Ogromne znaczenie będą miały ponadto zebrane w sprawie materiały dowodowe, tj. zeznania świadków i inne dowody. Może być bowiem tak, że sąd dopuści dowód z e-maili mimo naruszenia tajemnicy korespondencji, jeżeli uzna, iż przemawia za tym dobro dzieci. W tej sytuacji jednak pole działania należy do profesjonalnych pełnomocników, którzy swoimi pismami procesowymi i wystąpieniami bezpośrednio na rozprawie winni argumentować korzystne dla Pani stanowiska doktryny i judykatury. Jeżeli Pani usunie e-maile ze skrzynki męża, wówczas Pani także dopuści się naruszenia korespondencji ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których mowa powyżej. Nie można bowiem mówić o konwalidacji mimo identycznego zachowania męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »