Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do posiadania broni a zamknięty dawno sklep

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 03.02.2012

25 lat temu prowadziłem sklep m.in. z bronią gazową (miałem pozwolenie). Po dwóch latach zamknąłem działalność, a potem zapomniałem o całej sprawie, w tym o broni. Dzisiaj zgłosił się do mnie policjant, wypytując o towar ze sklepu. Co robić?

Elżbieta Gołąb

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawo do posiadania broni nie należy w Polsce do praw obywatelskich gwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wręcz przeciwnie – jest ono w polskim systemie prawnym poddane daleko idącym ograniczeniom. Nie gwarantują go również przepisy prawa międzynarodowego, w tym również prawa europejskiego. Poza wypadkami określonymi w ustawie, nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Ustawodawca, ściśle reglamentując cele, na które może być wydane pozwolenie na broń, wskazał szereg właściwości osób, jak np. wiek, określone predyspozycje psychofizyczne, które muszą być spełnione, aby osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń mogła je otrzymać, ewentualnie, w przypadku osoby, która takie pozwolenie już uzyskała – by mogła z niego nadal korzystać. Prawodawca obwarował warunkami zasady przechowywania broni, jej noszenia, zabezpieczenia, kładąc przy tym nacisk na szczególne obowiązki posiadacza broni, jak choćby w zakresie informowania organów policji o utracie broni czy zmianie adresu zamieszkania.

 

Ustawodawca różnie sankcjonuje naruszenie przez posiadacza broni przepisów nakładających na niego określone obowiązki, zważywszy, że w pewnych przypadkach cofnięcie pozwolenia na broń ma charakter obligatoryjny, a w niektórych sytuacjach pozostawione jest uznaniu administracyjnemu. Nie oznacza to jednak, że w przypadku decyzji uznaniowej, odchodząc od przyjęcia decyzji związanej, prawodawca zmniejsza w ten sposób znaczenie uchybień, jakich dopuszcza się posiadacz broni w zakresie spoczywających na nim ustawowych powinności. Takie rozwiązanie prawne świadczy jedynie o przyznaniu większej swobody organom policji w zakresie kwalifikowania i oceny stanów faktycznych, które, uprawnione do wydawania i cofania pozwoleń na broń, muszą brać pod uwagę nie tylko subiektywnie pojmowany interes konkretnego obywatela, ale także muszą mieć wzgląd na interes bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ten wzgląd zaś dyktuje konieczność zarówno ścisłej reglamentacji pozwoleń na broń, której użycie w każdym przypadku zagraża zdrowiu lub życiu innych osób, jak i egzekwowania obowiązków posiadacza broni.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano, naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25 ustawy. Przepis ten stanowi, że „posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową”.

 

Nie wiem, czy Pan ma nadal tę broń, czy też nie. Jeżeli jej Pan nie ma, to ciążył na Panu obowiązek zawiadomienia właściwych organów o utracie broni. Utrata broni stwarza obowiązek złożenia stosownego zawiadomienia o tym fakcie, jak wymaga tego przepis art. 25 przedmiotowej ustawy, czego jednak Pan nie uczynił.

 

Z tego, co Pan pisze, wynika, że uzyskał Pan pozwolenie na broń pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 6, poz. 43 zp óźn. zm.), która – podobnie jak obecnie obowiązująca ustawa o broni i amunicji – w art. 13 ust. 3 określała, że „w przypadku utraty broni, należy o tym zawiadomić bezzwłocznie najbliższy organ Milicji Obywatelskiej. W zawiadomieniu należy wskazać organ Milicji Obywatelskiej, który wydał pozwolenie na utraconą broń”.

 

W świetle powyższego istnieje zatem podstawa do cofnięcia Panu pozwolenia na broń palną gazową w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji.

 

W przepisach przejściowych obowiązującej od dnia 20 marca 2000 r. nowej ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, która uchyliła (z wyjątkami niemającymi znaczenia w rozpatrywanej sprawie) ustawę z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, w art. 52 zagwarantowano zachowanie ważności pozwoleń na broń i legitymacji noszących nazwę „pozwolenia na broń”, wydawanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Nie oznacza to jednak, że osób, którym wydano pozwolenia na broń na podstawie dawnych przepisów, nie obowiązują regulacje zawarte w nowych przepisach. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, a statuującego konieczność przedstawiania właściwemu organowi Policji aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Wymóg ten dotyczy wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń wydanych w celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, niezależnie od tego, czy uzyskali pozwolenia pod rządami aktualnie obowiązującej ustawy, czy też na podstawie ustawy z 1961 r.

 

Obowiązek ten wynika z potrzeby gwarantowania bezpiecznego posiadania i posługiwania się bronią przez wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń, a nie tylko przez tych z nich, którzy pozwolenie otrzymali pod rządami nowej ustawy. Osoby posiadające pozwolenie na broń wydane na podstawie ustawy z 1961 r., które zachowały ważność na podstawie art. 52 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, są zobowiązane wykonać powinności wprowadzone wobec nich przez przepisy nowej ustawy. Jedną z tych powinności jest obowiązek aktualizacji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, raz na pięć lat, przez osoby posiadające pozwolenie na broń wydane w celach ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia (art. 15 ust. 4 ustawy).

 

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji weszła w życie z dniem 20 marca 2000 r., a zatem od tej daty należy liczyć pięcioletni okres do wykonania powyższego obowiązku ciążącego na posiadaczu broni wydanej dla celów ochrony osobistej lub mienia. Racjonalnym uzasadnieniem tego obowiązku jest konieczność sprawdzania przez organy policji, czy posiadacz broni nie utracił przymiotów, o których mowa w przepisie art. 15 ust. 1 pkt 2-4, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na broń. Jest to o tyle istotne, że osoba z zaburzeniami psychicznymi lub wykazująca istotne zaburzenie psychologiczne, a nadto uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nie daje rękojmi bezpiecznego dysponowania bronią, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia własnego oraz osób trzecich, a nadto zagraża porządkowi publicznemu. Nie ulega przecież wątpliwości, że – jak już wyżej wskazano – pozwolenie na broń jest uprawnieniem wyjątkowym, będącym atrybutem władztwa państwowego i z tego względu jego posiadacz musi być osobą dającą rękojmię, iż swoim zachowaniem nie zagrozi bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

Nie wywiązał się Pan z obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz przedstawienia stosownego orzeczenia lekarskiego. Z treści art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji wyraźnie bowiem wynika, że przedstawianie, raz na pięć lat, właściwemu organowi policji aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego, że osoba posiadająca pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może dysponować tą bronią, obciąża osobę posiadającą takie pozwolenie.

 

Tak więc zostanie prawdopodobnie wszczęte postępowanie administracyjne, gdzie zostanie Panu odebrane pozwolenie na broń (gdyż ciągle je Pan prawdopodobnie ma).

 

Jeżeli Pan ma tę broń, powinien ją Pan zdać do organów policji.

 

Jeżeli ją Pan zagubił, to grozi Panu ponadto, zgodnie z art. 263 § 4 Kodeksu karnego, odpowiedzialność karna za utratę broni. Odpowiedzialności podlega także ten, kto broń utracił nieumyślnie („kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”). Zgubienie może został uznane za nieumyślną utratę broni w rozumieniu tego przepisu.

 

Jeżeli Pan utracił tę broń dawno temu, to nastąpiło przedawnienie karalności. Zgodnie z art. 101 Kodeksu karnego przedawnienie karalności w przypadku zagubienia broni wynosi 5 lat od dnia zdarzenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - III =

»Podobne materiały

Posiadacz broni

Mój tata jest myśliwym. Po śmierci babci dom, w którym tata mieszkał i był zameldowany przez całe życie, został przepisany na jego brata. Ojciec przechowywał broń w miejscu swojego stałego zameldowania, czyli w tym domu. Jednakże – jak już wspomniałem – potem właściciele

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »