.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę z powodu niewykonania prac w terminie i domaganie się odszkodowania za straty

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.11.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Podpisałem umowę o dzieło na rozbudowę oprogramowania mojego serwisu internetowego. Termin zakończenia prac został ustalony na 2.09.2013 r. Niestety termin minął, a wykonawca nie skończył pracy. Po przekroczeniu wyżej wymienionej daty wykonawca zapewniał, że już niedługo prace zostaną zakończone. Praca nie została wykonana do dzisiaj. Poprosiłem wykonawcę o udostępnienie kodu (mojego kodu z wprowadzonymi przez wykonawcę zmianami), ale odmówił. Ponadto okazało się, że nad zmianami w serwisie pracowały osoby trzecie, o czym nie zostałem poinformowany przez wykonawcę. Czy w tej sytuacji mam prawo odstąpić od umowy? Czy mogę domagać się odszkodowania za straty, jakie poniosłem w wyniku opóźnień (straciłem kilku klientów) oraz za udostępnienie kodu osobom trzecim? Czy byłaby to trudna sprawa sądowa? Mam dużo dowodów: umowę (przesyłam w załączniku) oraz treść korespondencji elektronicznej z wykonawcą (są tam m.in. obietnice zakończenia prac). Czy mogę żądać zwrotu zapłaconej przeze mnie zaliczki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji, w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytania, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do przepisu art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi:

 

„Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.

 

Skutki odstąpienia od umowy określa art. 494 K.c. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 494. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że korzystając ze swojego prawa, jeżeli po upływie terminu określonego w umowie wzywał Pan wykonawcę do wykonania dzieła w nowym, wyznaczonym terminie (przy czym takie wyznaczenie nowego terminu może być sporządzone w dowolnej formie), a wykonawca także i tego terminu oddania dzieła nie dotrzymał, to jest Pan uprawniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy (co powinno mieć formę pisemną, najlepiej nadaną na adres wykonawcy listem poleconym) i żądania zwrotu wszystkiego, co Pan świadczył na rzecz wykonawcy (w tym również wpłaconych zaliczek), oraz naprawienia szkody poniesionej przez Pana z tego tytułu.

 

Zgodnie z art. 361 § 2 K.c. pod pojęciem szkody rozumie się straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Szkodą zatem będzie także kwota korzyści, jaką przyniosłoby Panu zawarcie umów z nowymi klientami, gdyby dzieło było oddane Panu w terminie. Co do kwestii udostępnienia kodu serwisu innym osobom, to tu mógłby pojawić się problem ze sprecyzowaniem i właściwym określeniem tego roszczenia, ponieważ samo udostępnienie może wcale żadnej szkody nie powodować, szczególnie że zgodnie z ogólną regulacją umowy o dzieło realizacja dzieła – co do zasady – nie musi polegać na osobistym działaniu przyjmującego zamówienie.

 

Zarazem, skoro obie strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemnie przekazane świadczenia, niestety w przypadku takiego odstąpienia od umowy traci Pan roszczenie o wydanie Panu tej części dzieła, która powstała do chwili odstąpienia od umowy.

 

Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że ma Pan po swojej stronie dość mocne argumenty zarówno za odstąpieniem od umowy wobec zwłoki wykonawcy w jej wykonaniu, jak i ewentualnie za domaganiem się zwrotu zaliczki i naprawienia poniesionej przez Pana szkody, jednak bardziej szczegółowe oszacowanie szans procesowych wymagałoby analizy całości związanej ze sprawą dokumentacji, w tym również całej korespondencji z wykonawcą prowadzonej w drodze elektronicznej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl