Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odprawy emerytalnej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.12.2013

Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z oświadczenia woli pracodawcy (art. 30 § 1 pkt 2 K.p.) upoważnia pracodawcę do odmowy wypłaty odprawy emerytalnej, mimo że pracownik spełnia warunki określone w art. 921 K.p., a ponadto pracownika chroni art. 183e K.p., ponieważ skorzystał z prawa przysługującego z tytułu naruszenia zasady równego traktowania i sąd przyznał mu odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – dalej K.p.) umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

 

Zgodnie z art. 921 § 1 K.p.: „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”.

 

Związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę inwalidzką lub emeryturę jest ujmowany szeroko w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna nie ma wpływu na prawo do tej odprawy. Przykładowo SN w wyroku z 28 lipca 1999 r. (I PKN 174/99, OSNAPiUS 2000, nr 21, poz. 786) stwierdził, że przepis art. 921 § 1 K.p. wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę. Wystarczy w tym zakresie związek czasowy, tj. przejście na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Związek ten jest zachowany także wtedy, gdy pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę w pewnym okresie po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania stosunku pracy (tak np.: uchwała SN z 7 stycznia 2000 r., III ZP 18/99, OSNAPiUS 2000, nr 24, poz. 888).

 

Dlatego budzi wątpliwość zasadność wyroku SN z 16 listopada 2000 r. (I PKN 81/00, OSNAPiUS 2002, nr 11, poz. 265), odmawiającego prawa do omawianej odprawy pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę na podstawie art. 55 § 11 K.p. z tej przyczyny, że jego celem nie było przejście na emeryturę, mimo że miał już ustalone do niej prawo.

 

Wobec powyższego należy uznać, że pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy emerytalnej, jeśli po rozwiązaniu stosunku pracy przeszedł Pan na emeryturę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus jeden =

»Podobne materiały

Czy odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym?

Czy odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym? Po 30 latach pracy przeszłam na emeryturę. Pobrałam wówczas odprawę emerytalną. Było to w 2004 r. Potem emeryturę zawiesiłam, od maja 2008 r. pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Niebawem znowu przechodzę na emerytu

 

Odprawa emerytalna po rozwiązaniu umowy o pracę

W lutym 2009 r. osiągnęłam wiek emerytalny i zaczęłam pobierać przyznaną mi przez ZUS emeryturę. W marcu 2010 r. rozwiązałam umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Czy przysługuje mi odprawa emerytalna, której do tej pory nie otrzymałam?

 

Zwolnienie dyscyplinarne i przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Pracownik, który uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury w maju 2009 r., został zwolniony dyscyplinarnie z pracy we wrześniu 2009 r. Przeszedł więc na emeryturę, wygrał też sprawę w sądzie pracy i zostało zasądzone odszkodowanie (uznano, że zwolnienie dyscyplinarne było bezpodstawne). Czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »