Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do lokalu spółdzielczego po ustaniu małżeństwa

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 14.02.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z prawem do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po ustaniu małżeństwa np. w skutek rozwodu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby lub do małżonków. W przypadku rozwodu małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego pojawia się problem, któremu z nich po rozwodzie przypadnie to prawo. Taki sam problem powstaje w przypadku unieważnienia małżeństwa. Bowiem spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może przysługiwać byłym małżonkom równocześnie.

 

Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, w terminie jednego roku byli małżonkowie powinni zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

 

Jeżeli byli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia odnośnie tego, do kogo będzie należeć spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, muszą skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Sprawa o podział lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego może być elementem sprawy o podział całego majątku wspólnego małżonków, a może też dotyczyć tylko tej części majątku wspólnego.

 

W sprawie o podział majątku wspólnego wartość spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu będzie odpowiadać wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w dacie orzekania przez sąd lub umownego podziału tego prawa.

 

Zniesienie przez sąd wspólności spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego polega na tym, że sąd przyznaje to prawo jednemu z byłych małżonków. Na rzecz drugiego sąd może nakazać stosowną spłatę.

 

To, komu sąd przyzna prawo do lokalu, będzie zależało od wielu okoliczności. Regułą jest przyznanie prawa do lokalu spółdzielczego temu małżonkowi, któremu na mocy wyroku rozwodowego powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1974 r. (sygn. akt. III CZP 1/74) regułę tą należy rozumieć w ten sposób, że będzie ona miała zastosowanie, jeżeli okoliczności konkretnej sprawy nie przemawiają za przyznaniem lokalu mieszkalnego drugiemu z małżonków. Fakt posiadania przez jednego z małżonków innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego również zostanie wzięty pod uwagę przez sąd.

 

Zniesienie przez sąd wspólności spółdzielczego prawa do lokalu pozostaje bez wpływu na solidarną odpowiedzialność obojga małżonków za zapłatę należności związanych z używaniem lokalu. Tak więc za zapłatę tych należności będzie również odpowiedzialny małżonek, któremu sąd nie przyznał spółdzielczego prawa do lokalu. Spółdzielnia będzie mogła dochodzić należności związanych z używaniem lokalu od obojga byłych małżonków.

 

Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności zachowawczych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. nie wskażą, komu będzie przysługiwało prawo do lokalu lub nie przedstawią dowodu wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Podjęcie takiej uchwały jest fakultatywne i nie jest obowiązkiem spółdzielni. W przypadku podjęcia uchwały o wygaśnięciu prawa do lokalu, każdy z małżonków może wnieść pozew do sądu o uchylenie uchwały o wygaśnięciu prawa do lokalu.

 

Przyznanie prawa do lokalu spółdzielczego nie jest uzależnione od tego, czy małżonek uzyskujący to prawo jest członkiem spółdzielni. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni, któremu przypadło prawo do lokalu, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu to prawo, zgodnie z umową małżonków lub na podstawie orzeczenia sądu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

 

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

 

Należy podkreślić, iż przepisy dotyczące podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po ustaniu małżeństwa nie mają zastosowania do małżonków, wobec których sąd orzekł separację. Orzeczenie separacji, mimo że wywołuje skutki takie same jak orzeczenie rozwodu, nie powoduje bowiem ustania małżeństwa.


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.02.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dwa =

 

»Podobne materiały

Dotacje unijne w kontekście zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników jest niezbędne w szerszym kontekście rozwoju naszej firmy. Dlatego też przedmiotem analizy niniejszego opracowania będzie możliwość pozyskania dotacji na ten cel, jaka istnieje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Źródła nieważności małżeństwa kościelnego

Artykuł omawia główne źródła nieważności małżeństwa kościelnego według Kodeksu prawa kanonicznego. Również małżeństwo kościelne można próbować podważyć!

 

Konsekwencje orzeczenia winy w rozwodzie

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie o winie ma znaczenie w szczególności w zakresie obowiązku alimentacyjnego względem ws

 

Dopuszczalność dowodu z podsłuchu i nagrań w postępowaniu cywilnym

Artykuł omawia praktyczne zagadnienia związane z możliwością przeprowadzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem dowodów z założonego podsłuchu, zapisów nagranych bez zgody zainteresowanego, rozmów telefonicznych czy uzyskanej bez zgody adresata (nadawcy) korespondencji e-mailowej, monitoringu

 

Jak pozbyć się niechcianego najemcy?

W artykule omówione zostały zasady rozwiązywania umowy najmu i postępowania na wypadek niewydania lokalu przez najemcę.

 

Koszt testamentu notarialnego

Testament, czyli rozrządzenie majątkiem dokonane przez spadkodawcę na wypadek śmierci, może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Tak sporządzony testament trudno jest podważyć w toku postępowania spadkowego, jednakże zachowanie formy aktu notarialnego wiąże się koniecznością poniesienia koszt

 

Prezydencja w radzie Europy a własność intelektualna

Dania przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i ogłosiła, że własność intelektualna będzie znajdować się wśród priorytetów ich półrocznej kadencji. Zapowiedziane zostały prace między innymi w obszarze unijnego patentu oraz ochrony znaków towarowych.

 

Biuro doradztwa prawnego

Prowadzenie biura doradztwa prawnego nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń. Należy jednak pamiętać, że osoba będąca doradcą prawnym może świadczyć pomoc prawną w dużo mniejszym zakresie, niż osoby posiadając

 

Ciągłość zobowiązań po przekształceniu spółki

Przekształcenie spółki w inną spółkę prawa handlowego nie skutkuje utratą praw, które przysługiwały dotychczasowej spółce. Dotyczy to również zobowiązań, które spółka zaciągnęła. Z mocy prawa podmiotem tych zobowiązań jest nowo powstała spółka.

 

Konsekwencje podatkowe przekazania prezentu na rzecz kontrahenta

Autor przedstawia podatkowe konsekwencje przekazania prezentu na rzecz kontrahenta na tle uregulowań podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »