.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do lokalu komunalnego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 25.11.2013

Rodzice mieszkali w lokalu komunalnym. Kilka lat temu zmarła mama, a rok temu ojciec, który był głównym najemcą. Gmina nie chce uznać moich praw do tego mieszkania, choć jestem w nim zameldowany. W ostatnim roku mieszkanie stało puste, bo tata był ciężko chory i wymagał stałej opieki. Do ubiegłego roku gmina nie chciała sprzedać mieszkania, ponieważ były nieuregulowane sprawy własności kamienicy, w której się ono znajduje. Obecnie może już sprzedać mieszkania (sąsiedzi już je wykupili), a mnie dała wypowiedzenie najmu z uzasadnieniem, że nie mieszkałem z ojcem i w związku z tym nie mam praw do tego lokalu. Dostałem wezwanie do sądu w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Gmina uzasadnia swoją decyzję tym, że pracuję i mieszkam w innym mieście. Czy można się od tej decyzji odwołać? Co mogę zrobić, jeśli zapadnie wyrok dla mnie niekorzystny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (u.o.p.l.) oraz ustawy o samorządzie gminnym wynika, że gmina ma obowiązek zapewnić lokale mieszkalne osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, osiągają niskie dochody i są mieszkańcami danej gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 7 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Op 93/09, LEX nr 514987). Każda bowiem osoba zamieszkująca na danym terenie od chwili osiedlenia się zostaje z mocy prawa członkiem gminnej wspólnoty samorządowej.

 

Należy zatem odróżnić tu prawo do zamieszkiwania od meldunku. Sam meldunek nie jest żadnym prawem do zamieszkania i nikt na niego nie musi wyrażać zgody, jest on bowiem jedynie dopełnieniem procedury administracyjnej. Przepisy meldunkowe służą należytej ewidencji osób w miejscu ich zamieszkiwania i nie mogą być wykorzystywane do celów, dla których nie zostały przewidziane. Ewidencja ludności służy rejestracji danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie stanu prawnego. Zameldowanie pod określonym adresem potwierdza zatem jedynie miejsce zamieszkania osoby, a nie legalność jej pobytu w określonym lokalu. Wynika z tego, że zameldowanie nie jest wyznacznikiem prawa do najmu, ale przesłanki wymeldowania (brak zamieszkiwania w tym lokalu) mogą się stać powodem do utraty tytułu prawnego do tego mieszkania.

 

Ponieważ w opisanym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniem komunalnym, to zapewne został on przyznany Pana ojcu na zasadach określonych w art. 4 u.o.p.l. Zasady te nie są jednak ujednolicone odgórnie, dlatego też zgodnie z art. 21 ust. 3 u.o.p.l. rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady najmu lokalu komunalnego opisane są w uchwałach rady gminy – zazwyczaj mają one tytuł o gospodarowaniu mieniem komunalnym lub o najmie lokali komunalnych na terenie gminy.

 

Warunki przydziału mieszkania komunalnego zależą zazwyczaj od wysokości zarobków oraz możliwości majątkowych ewentualnego najemcy. Uchwały przewidują, że najem nie może być zawarty, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu dokonali zamiany lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części na lokal kwalifikujący do ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania z mieszkaniowego zasobu, a także gdy osoby te zbyły pod jakimkolwiek tytułem posiadane prawo do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części.

 

Według obowiązujących przepisów prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy. Jest tylko możliwość wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci głównego najemcy. Tutaj jednak mamy sytuację, w której Pan, jako osoba uprawniona do zajmowania lokalu wraz z ojcem, zmienił miejsce zamieszkania. Należy pamiętać o panującej zasadzie, że osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu. Zgodnie zatem z u.o.p.l. gmina może wypowiedzieć najem zgodnie z art. 11 ust. 3 z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli najemca nie zamieszkuje w tym lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli ma tytuł prawny do lokalu w tej samej lub pobliskiej miejscowości i lokal ten odpowiada warunkom lokalu zamiennego (podobny do dotychczasowego).

 

Zatem w Pana sytuacji gmina rzeczywiście ma prawo wypowiedzieć umowę.

 

Poza tym proszę pamiętać, że zasadniczo nie ma możliwości przepisania tytułu głównego najemcy. Tzn. teoretycznie gmina może przenieść prawa najmu z jednej osoby na drugą, ale wyłącznie w sytuacji, gdy nowy najemca spełnia wymogi do otrzymania mieszkania komunalnego (wysokość zarobków, brak innego lokalu mieszkalnego). Zatem mógłby Pan przynajmniej spróbować wystąpić do wydziału lokalowego gminy z wnioskiem o regulację stanu prawnego lokalu. Jest do tego konkretny druk. W uzasadnieniu wykazać powinien Pan swoje powiązania z najemcą, dotychczasowe prawa do lokalu (np. zameldowanie, fakt wnoszenie regularnych opłat). Urząd rozpatrzy taki wniosek. Gmina oczywiście może go odrzucić, ale zawsze postaje jeszcze wtedy droga sądowa. Sądy zazwyczaj niechętnie produkują „brukowców”, zatem nawet pewnie byłaby szansa, że gmina podpisze z Panem tę umowę, przy spełnieniu wspomnianych kryteriów. Niewątpliwie jednak przeszkodą jest tu fakt zamieszkiwania przez Pana w innym mieście. Bez tytułu prawnego w postaci umowy najmu z gminą raczej trudno się spodziewać, że sprzeda ona Panu to mieszkanie ze stosowną bonifikatą stosowaną w przypadkach wieloletniego najmu. Chyba że miałoby to nastąpić na zasadach rynkowych, to myślę, że może Pan po prostu przystąpić do przetargu.

 

W opisanej jednak sytuacji, niezmiernie mi przykro, ale brak jest przesłanek do ubiegania się przez Pana do kontynuowania umowy najmu, a co za tym idzie – w następstwie ubieganie się o wykup tego lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl