Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.11.2015

Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za długi spółki komandytowej związane jest co do zasady z ograniczeniem jego wpływu na spółkę. Dotyczy to zarówno stosunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych spółki komandytowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Jednocześnie zasadą jest, że nie zarządza on spółką komandytową ani nie reprezentuje jej na zewnątrz, do czego uprawnieni i zobowiązani są komplementariusze, czyli wspólnicy odpowiadający za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Nie oznacza to jednak, że komandytariusz jest całkowicie pozbawiony wpływu na działalność spółki. Posiada on pewien zakres praw w odniesieniu zarówno do stosunków wewnętrznych, jak i zewnętrznych spółki.

 

Prawa komandytariusza w stosunkach wewnętrznych spółki komandytowej

 

Zgodnie z art. 120 Kodeksu spółek handlowych1 komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego spółki komandytowej za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, zarządzić udostępnienie mu sprawozdania finansowego lub złożenie innych wyjaśnień w każdym czasie, jak również dopuścić komandytariusza do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Zaznaczyć należy, że powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć umową spółki.

 

Zgodnie z art. 121 K.s.h. komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jednak zgoda komandytariusza. Uprawnienie do prowadzenia spraw spółki oraz zasady uzyskiwania zgody komandytariusza mogą być inaczej niż w art. 121 K.s.h. określone w umowie spółki.

 

Uzyskanie statusu komplementariusza przez komandytariusza spółki komandytowej

 

Zgodnie z art. 115 jeżeli umowa spółki komandytowej dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników.

 

Udział komandytariusza w zyskach spółki komandytowej

 

Głównym prawem komandytariusza w spółce komandytowej, jest prawo do udziału w zysku spółki. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Co do uczestnictwa w stracie – w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w niej jedynie do wartości umówionego wkładu.

 

Prawo komandytariusza w spółce komandytowej do reprezentowania spółki

 

Zgodnie z art. 118 § 1 K.s.h. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli dokona on w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

 

Prawo komandytariusza do prowadzenia działalności konkurencyjnej

 

Zgodnie z art. 121 § 3 K.s.h. komandytariusz nieposiadający prawa do prowadzenia spraw spółki komandytowej lub jej reprezentowania może prowadzić działalność konkurencyjną dla spółki, w szczególności może uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Prawo do prowadzenia działalności konkurencyjnej może jednak zostać wyłączone lub ograniczone umową spółki.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus cztery =

 

»Podobne materiały

Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej o szczególnej pozycji prawnej. W przeciwieństwie do wspólników będących komplementariuszami, jego odpowiedzialność wobec wierzycieli za zobowiązania spółki jest bowiem ograniczona.

 

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Artykuł omawia na podstawie Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej.

 

Charakterystyka spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest jedną z osobowych spółek handlowych działających na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Jej istotą jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki co najmniej jednego ze wspólników, przy zachowaniu zasady, iż co najmniej jeden wspólnik odpowiada za t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »