Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa i obowiązki związane z chwilą otwarcia spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.06.2014

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkobiercy i w tym też momencie, z pewnymi wyjątkami, na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki zmarłego. Dotyczy to jednak co do zasady tylko cywilnoprawnych praw i obowiązków majątkowych, które nie są ścisle związane z osobą spadkodawcy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego1 prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej tej ustawy. Należy zaznaczyć, że mowa jest tutaj wyłącznie o prawach i obowiązkach majątkowych, niemajątkowe bowiem wygasają z chwilą śmierci spadkodawcy (np. dobra osobiste człowieka, czy osobiste prawa autorskie).

 

Jednocześnie art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje, które majątkowe prawa i obowiązki nie należą do spadku, a co za tym idzie nie przechodzą z chwilą śmierci spadkodawcy na inne osoby. Należą do nich prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. w wyniku złożonej przez spadkobiercę dyspozycji wypłaty środków z rachunku bankowego na wypadek śmierci).

 

Wśród praw wchodzących w skład spadku możemy wyróżnić w szczególności:

 

 1. własność rzeczy ruchomych,
 2. własność nieruchomości,
 3. użytkowanie wieczyste,
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 5. ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności gruntowe, hipoteka, zastaw),
 6. prawo do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 7. wierzytelności wynikające z umów, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia (np. roszczenie o wykonanie umowy, roszczenie o zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej, prawo do odstąpienia od umowy, prawo do zatrzymania zadatku, prawo do zwrotu korzyści z bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenie o naprawienie szkody majątkowej z tytułu czynu niedozwolonego, prawo pierwokupu),
 8. roszczenia majątkowe ze stosunku pracy (np. roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, które należne było w chwili śmierci spadkodawcy),
 9. autorskie prawa majątkowe, patent, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronne na wzory użytkowe,
 10. prawa z papierów wartościowych,
 11. w pewnych okolicznościach środki zgromadzone przez spadkodawcę w otwartym funduszu emerytalnym.

 

Natomiast wśród obowiązków wchodzących w skład spadku (długów spadkowych) możemy wyróżnić w szczególności:

 

 1. obowiązek zwrotu pożyczki,
 2. obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia,
 3. obowiązek zapłaty wymagalnego czynszu,
 4. obowiązek uiszczenia wymagalnych rat renty lub alimentów,
 5. obowiązek zwrotu darowizny w przypadku jej skutecznego odwołania,
 6. obowiązek zwrotu przedmiotu przechowania,
 7. obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (jest to wyjątek od zasady, że w skład spadku mogą wchodzić wyłącznie obowiązki cywilnoprawne).

 

Zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć - sześć =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Artykuł omawia kwestie związane z odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkodawcy. W jego treści przybliżono warunki, zakres oraz podmioty objęte tą odpowiedzialnością.

 

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Artykuł omawia losy zobowiązań podatkowych po śmierci spadkodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia tych zobowiązań na spadkobierców.

 

Polecenie testamentowe spadkodawcy

Artykuł omawia kwestię możliwości zawarcia przez spadkodawcę w testamencie polecenia skierowanego do spadkobiercy oraz skutki wprowadzenia takiego zapisu do testamentu.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »