.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa i obowiązki osoby eksmitowanej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.06.2011 • Zaktualizowane: 22.06.2011

W artykule tym omówiono uprawnienia i obowiązki osób, przeciwko którym zapadł wyrok eksmisyjny.Prawa i obowiązki osoby eksmitowanej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyznanie w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego

Przyznanie w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego powoduje, iż eksmisja nie zostanie wykonana do czasu zaoferowania uprawnionemu lokalu socjalnego przez gminę. Dostarczenie lokalu spełniającego warunki określone dla lokali socjalnych przez inny podmiot niż gmina nie obliguje eksmitowanego do jego przyjęcia i zawarcia z tym podmiotem umowy najmu na lokal socjalny.

 

Z uwagi na fakt, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma eksmisji na bruk, wyrok orzekający eksmisję bez lokalu socjalnego również nie zostanie wykonany, dopóty osoba eksmitowana nie znajdzie pomieszczenia tymczasowego. Dostarczyć go może, oprócz gminy, także wierzyciel (właściciel mieszkania). W tym przypadku dostarczenie pomieszczenia tymczasowego przez podmiot inny niż gmina zobowiązuje osobę eksmitowaną do opuszczenia lokalu, który zajmuje bez tytułu prawnego i przeniesienia się do niego.

Skarga na czynności komornika dokonującego eksmisji

Jeśli wbrew omówionym wyżej zasadom komornik próbowałby wykonać eksmisję, należy złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, przy którym działa. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, jeśli osoba eksmitowana była przy niej obecna lub o jej terminie zawiadomiona. W przeciwnym razie powyższy termin należy liczyć od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w przypadku braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

 

W skardze należy określić zaskarżoną czynność komornika i wnieść o jej uchylenie, zmianę lub dokonanie czynności, powinna zawierać również zwięzłe uzasadnienie. Sąd rozpozna skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpłynięcia. Wniesienie skargi nie wstrzymuje zasadniczo postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd postanowi inaczej albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek skarżącego.

 

Skarga na czynności komornika podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

 

Do czasu zaoferowania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osoba eksmitowana ma prawo korzystać z lokalu, który zajmuje bez tytułu prawnego. Co więcej eksmitowanemu przysługuje ochrona na podstawie przepisów o ochronie posiadania, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Właściciel mieszkanie nie ma więc prawa bez zezwolenia osoby eksmitowanej wejść do zajmowanego przez nią lokalu, czy też wymienić w nim zamki w celu pozbycia się niechcianego lokatora na własną rękę.

Naruszenie posiadania

W przypadku naruszenia posiadania, posiadacz może wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o ochronę naruszonego posiadania zarówno przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak i przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło. Sąd w takim przypadku winien uwzględnić powództwo i nakazać pozwanemu przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechania naruszeń. W trakcie procesu o ochronę posiadania sąd nie bada w ogóle kwestii prawa własności ani dobrej wiary, a jedynie fakt naruszenia posiadania.

Odszkodowanie za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego

Eksmitowany do czasu zaoferowania lokalu socjalnego lub dostarczenia pomieszczenia tymczasowego ma zatem prawo posiadać przedmiotowy lokal. W zamian za to musi on co miesiąc uiszczać jego właścicielowi tzw. odszkodowanie. Odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za korzystanie z lokalu przez osobę, która w omawianym przypadku nie jest już do tego uprawniona. Odpowiedzialność za przedmiotowe odszkodowanie ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące dany lokal; jest to odpowiedzialność solidarna, co w praktyce oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

 

Wysokość odszkodowania oscyluje w granicach wysokości dotychczasowego czynszu lub dotychczasowych opłat eksploatacyjnych. Wysokość ta może jednak ulec zmianie.

Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Po zaoferowaniu przez gminę lokalu socjalnego osoba eksmitowana winna zawrzeć umowę na lokal socjalny. Odmowa przyjęcia lokalu, w wypadku gdy lokal socjalny spełnia wszelkie warunki prawem wymagane, będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego i przymusowym wykonaniem eksmisji za pośrednictwem komornika. Jeśli jednak oferowany lokal nie spełnia warunków lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego, można odmówić przyjęcia lokalu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego i próby przymusowego wykonania eksmisji – złożyć skargę na czynności komornika i wnieść o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

 

Warunki, jakie winien spełniać lokal socjalny, określone zostały w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266), tj.:

 

 • nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
 • powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.

 

Należy jednak pamiętać, że lokal ten może mieć obniżony standard, np. łazienka może znajdować się na korytarzu.

Warunki jakie winien spełniać lokal przeznaczony na pomieszczenie tymczasowe

Warunki, jakie winien spełniać lokal przeznaczony na pomieszczenie tymczasowe, to:

 

 • nadawać się do zamieszkania,
 • powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2.

 

Dodatkowo ustawodawca wymaga, by pomieszczenie znajdowało się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, pod warunkiem że zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych. Od powyższego wymagania, jak i wymogu dotyczącego metrażu lokalu można odstąpić za zgodą osoby przekwaterowywanej.

 

Należy uznać, iż lokal nadaje się do zamieszkania, jeśli:

 

 • posiada dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby znajdowały się poza budynkiem;
 • posiada oświetlenie elektryczne i naturalne;
 • posiada możliwość ogrzewania (w przypadku pomieszczenia tymczasowego uznaje się, że wymóg ten jest spełniony, jeżeli w pomieszczeniu tym, w każdym z pokoi są sprawne kontakty elektryczne umożliwiające podłączenie piecyków elektrycznych);
 • posiada niezawilgocone przegrody budowlane;
 • posiada urządzenie do gotowania posiłków (w przypadku pomieszczenia tymczasowego wystarczy, jeśli występuje sama możliwość podłączenia takiego urządzenia, w tym przypadku może nie być samego urządzenia),
 • posiada zlewozmywak (nie dotyczy to pomieszczenia tymczasowego).

 

Co ważne, powszechnie uznaje się, że noclegownia nie może być pomieszczeniem tymczasowym.


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.06.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem plus 8 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl