Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praktyki absolwenckie

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 23.11.2009

W artykule omówiono ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), która obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2009 r.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W dniu 17 lipca 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), która obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2009 r. Celem ustawy jest ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

 

Ustawa przewiduje, że osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może przyjmować na praktykę osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki mają skończone 16 lat, a nie ukończyły 30 lat życia.

 

Ustawodawca wprost nie przewiduje ukończenia 16 lat przez absolwenta, ale ta granica wieku wynika zasadniczo z zakazu zatrudniania w szerokim tego słowa znaczeniu osób poniżej 16 roku życia bez zgodny właściwego inspektora pracy, o którym to zakazie stanowi art. 3045 Kodeksu pracy.

 

Praktykant może praktykę odbywać odpłatnie lub nieodpłatnie. Przy czym wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Umowa taka powinna określać:

 

 • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
 • okres odbywania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • wysokość świadczenia pieniężnego, w razie praktyki odpłatnej.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Umowa o praktykę nie może przekraczać 3 miesięcy i przewidywać wykonywania prac niebezpiecznych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy.

 

Umowa o praktykę nieodpłatna może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, natomiast umowa o praktykę odpłatna może być rozwiązana na piśmie z zachowanie 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

Podmiot przyjmujący na praktykę jest obowiązany zapewnić praktykantowi – na zasadach dotyczących pracowników – bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym również zapewnić określone środki ochrony indywidualnej.

 

Do praktykanta nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, co oznacza, że praktykant nie jest pracownikiem, lecz osobą wykonującą pracę na podstawie umowy o praktykę absolwencką.

 

Do praktykanta stosuje się jednak następujące przepisy Kodeksu pracy:

 

 • art. 183a – art. 183e, czyli wszystkie regulacje dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu;
 • art. 129 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy;
 • art. 131 § 1 – co oznacza, że tygodniowy czas pracy praktykanta nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo;
 • art. 132 § 1 i 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i odpoczynek tygodniowy;
 • art. 134 – przyznający praktykantowi prawo do 15-minutowej przerwy w pracy w przypadku, gdy dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin;
 • art. 1517 – dotyczący zatrudnienia w porze nocnej.

 

Po zakończeniu praktyki, na wniosek praktykanta podmiot przyjmujący na praktykę jest obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające odbytą praktykę.

 

Omówiona ustawa daje możliwość korzystania z pracy najemnej przez 3 miesiące w sposób nieodpłatny albo odpłatny bez wskazanego minimum świadczenia, co stanowi rozwiązanie korzystne dla pracodawców mogących wykorzystywać praktykantów do wykonywania prostych prac w zasadzie bez nakładów finansowych.

 

Praktykant nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, ale może wykonywać pracę w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu na tzw. pełnym etacie, bez żadnego wynagrodzenia. Ustawa stanowi więc kolejne odstępstwo od przepisów Kodeksu pracy, dając drugą możliwość, obok wolontariatu, wykonywania pracy nieodpłatnie.

 

Konstrukcja ustawy budzi szereg bardzo poważnych wątpliwości, przede wszystkim z punktu widzenia struktury jej legislacyjnej budowy. Zakładając nawet potrzebę otwarcia takiej „furtki” dla pracodawców, uznać trzeba, że błędem było, iż jej przepisy nie zostały poddane wprost ani sankcjom za ich naruszenie, ani wyraźnej kontroli ze strony PIP.

 

Nie powinno zasadniczo budzić wątpliwości, że omawiana ustawa ma charakter przepisów prawa pracy, choćby dlatego że nakazuje stosowanie szeregu regulacji kodeksowych. W tym zakresie jednak jej postanowienia mają charakter przysłowiowych pobożnych życzeń.

 

W jaki bowiem sposób skontrolować i wpływać na przestrzeganie szeregu przepisów o czasie pracy nakazanych do stosowania wobec absolwenta, jeżeli ustawodawca nie przewiduje prowadzenia ewidencji czasu pracy absolwenta i nie przewiduje żadnej odpowiedzialności za naruszenie tych przepisów?

 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy określoną w art. 281 pkt 5 K.p. może ponosić pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. Podmiot, który nie ma przymiotu pracodawcy, np. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, odpowiedzialności tej ponosić nie może, mimo ustawowego obowiązku stosowania się do tych przepisów.

 

Wątpliwości interpretacyjne w zakresie prawa kontroli tych przepisów mogą powstać na tle samych zapisów ustawy niepowiązanych z przepisami Kodeksu pracy i z tego względu ustawodawca winien wyraźnie zaakcentować kompetencje kontrolne PIP, czego niestety nie uczynił.

 

Drugi poważny błąd ustawodawcy polega na niepoddaniu tych przepisów żadnym sankcjom prawnym, co jest wprost zdumiewające, gdyż w swej treści ustawa posiada szereg nawet kazuistycznych sformułowań.

 

Oceniając ten akt prawny pod względem ochronnym, można jedynie wyrazić pogląd o stworzeniu bubla prawnego, chyba że zamiarem ustawodawcy było otwarcie furtki dla całkowitej dowolności w zakresie pozyskiwania osób w wieku od 16 do 30 lat na tzw. praktykę absolwencką, głównie bezpłatną albo opłacaną świadczeniem wypłacanym „na czarno”.

 

Praktyka absolwencka kojarzy się logicznie z tym, że dana osoba nie była nigdzie dotychczas zatrudniona i dlatego rozpoczyna jako pierwsze zatrudnienie ową praktykę absolwencką. Tymczasem nawet w tym zakresie ustawodawca nie dokonał żadnego zdefiniowania pojęciowego praktyki absolwenckiej.

 

Biorąc to pod uwagę, osoby w przedziale wieku od 16 do 30 roku życia mogą być powszechnie angażowane przez pracodawców w ramach praktyki absolwenckiej trwającej przez 3 miesiące, gdyż żaden przepis nie stoi temu na przeszkodzie.

 

Słowem ustawodawca stworzył furtkę na pozyskiwanie bezpłatnej siły roboczej na indywidualny okres 3 miesięcy.

 

Jedynym elementem dyscyplinującym podmiot przyjmujący na praktykę jest zapis znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), który przewiduje, że odbywanie praktyki absolwenckiej w rozumieniu omawianej ustawy nie pozbawia praktykanta statusu bezrobotnego, pod warunkiem że przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

 

W konsekwencji tego zapisu absolwenci mogą być zainteresowani posiadaniem umowy o praktyce absolwenckiej, co tym samym ograniczy czasowo ich wykorzystywanie w charakterze siły roboczej, nawet bezpłatnej.

 

Konstrukcja przyjęta przez ustawę jest jednak zdecydowanie niewłaściwa dla praworządności w szeroko rozumianych stosunkach zatrudnieniowych. Przede wszystkim dlatego, że ustawodawca nie przewiduje obowiązku prowadzenia przez podmiot przyjmujący na praktykę akt osobowych praktykanta i takiego obowiązku nie poddano penalizacji.

 

W konsekwencji praktyka absolwencka może przerodzić się w ukryte zatrudnienie, realizowane z pogwałceniem minimalnego wynagrodzenia, ponieważ w trybie kontrolnym nie będzie łatwo ustalić, że mamy już do czynienia ze stosunkiem pracy i pociągnąć do odpowiedzialności pracodawcę.

 

Słowem ustawa sprzyja wszelkim możliwym patologiom w stosunkach zatrudnieniowych, nie wyłączając takich pojęć jak „praca na czarno”, obejście przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, czy też w skutkach obniżenie należności przekazywanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ustawa wskazuje na niebezpieczny kierunek odejścia od podstawowych minimalnych standardów prawa pracy, z ewidentną niekorzyścią dla pracujących, sprowadzanych tym samym, w warunkach krajowych do zwykłych wyrobników żywcem wziętych z kapitalistycznych realiów XIX wieku.Stan prawny obowiązujący na dzień 23.11.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Ochrona wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy – część 1

W artykule autor omawia zagadnienia dotyczące ochrony innych należności ze stosunku pracy niebędących wynagrodzeniem za pracę w aspekcie obowiązku ich wypłacania i niedopuszczalności dokonywania potrąceń, stawiając tezę wykładniową, że w stosunkach pracy nie jest dopuszczalne po

Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach

W artykule omówiono problemy związane z ustalaniem okresów pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.

Wolny zawód

Pojęcie wolnego zawodu nie zostało wprost zdefiniowane w obowiązujących przepisach. Możliwe jest jednak wyróżnienie pewnych elementów, którymi wolny zawód powinien się charakteryzować. Istnieją również ustawy, które zawierają katalogi wolnych zawodów.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »