Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracujący w kopalni emeryt a bezpłatny urlop i zwolnienia grupowe

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 08.12.2010

Jestem od kilku lat emerytem „górniczym”, ale pracuję. Kopalnia ma problemy z nowymi zamówieniami, dlatego chce wymusić na emerytach wykorzystanie bezpłatnego, dwumiesięcznego urlopu. Co zrobić? Czy mogę być zmuszony do tego urlopu? Wiem też, że szykują się zwolnienia grupowe, ale nie wiem, czy będą zgodne z prawem. Co mam zrobić, jeśli pracodawca wyśle mnie na szczegółowe badania w celu stwierdzenia niezdolności do pracy pod ziemią?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W przypadku braku zamówień konsekwencje ponosi pracodawca.

 

Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy „pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzeni″a. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Stanowi to więc znaczne obciążenie finansowe.

 

Pański zakład pracy może Pana zwolnić, ale nie może Pana zmusić do urlopu bezpłatnego.

 

Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy „na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego”. Inicjatywa może więc pochodzić jedynie od pracownika. Wysyłanie go przez pracodawcę na urlop jest zatem niezgodne z prawem.

 

Pracodawca może również zaproponować zmianę warunków pracy i płacy, to jest obniżyć czas pracy wraz z obniżeniem wynagrodzenia. Może to uczcić bądź w drodze porozumienia z pracownikiem, bądź jeżeli porozumienia nie uda się osiągnąć, to przez złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy tego okresu nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy i płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Nieprzyjecie nowych warunków pracy i płacy przez pracownika jest jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę, a w związku z tym mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w tym dotyczące odpraw dla zwalnianych pracowników.

 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi zatrudnionemu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Zasadniczo przepisy tej ustawy mają zastosowanie zgodnie z art. 1 ustawy w przypadku zwolnień obejmujących co najmniej:

 

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 1000 pracowników, nie więcej jednak jak 300,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

 

Niemniej jednak w myśl z art. 10 tejże ustawy art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

 

Dodam też, że jeśli chodzi o brak możliwości wysłania Pana na urlop bezpłatny przez pracodawcę, to Pańska sytuacja jest taka sama jak pracownika nieposiadającego stratusu emeryta.

 

Ponieważ jest Pan emerytem, pracodawcy dużo łatwiej będzie rozwiązać z Panem umowę o pracę.

 

Przede wszystkim, w przypadku tzw. wcześniejszych emerytów (czyli mężczyzn, którzy przeszli na emeryturę przed ukończeniem 65. roku życia czy też 55. w przypadku górników) nie przysługuje im ochrona przewidziana w art. 39 Kodeksu pracy, który mówi, że „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego”. Eksperci prawa pracy uważają, że nie ma podstaw, aby chronić pracownika, który już pobiera emeryturę. Wskazuje na to także orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 Kodeksu pracy nie dotyczy pracownika pobierającego jednocześnie emeryturę.

 

Przykładem takiego orzeczenia jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11.06.1991 r., sygn. akt IPZP 19/91, w której sąd stwierdził że „zakaz wypowiedzenia umowy o pracę wynikający z art. 39 kodeksu pracy nie dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i pobierającego jednocześnie emeryturę”.

 

Oczywiście nie przysługuje Panu odprawa emerytalna, o której mowa w art. 921 Kodeksu pracy, jeżeli Pan już taka odprawę otrzymał.

 

Należy mieć na uwadze liczne orzecznictwo Sadu Najwyższego przyjmujące, iż osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień do emerytury jest przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy i nie dyskryminuje pracownika ze względu na wiek. Jeżeli samo osiągniecie prawa do emerytury było uznawane za przesłankę pozwalającą rozwiązać umowę o pracę, tym bardziej usprawiedliwione jest rozwiązanie umowy z pracownikiem posiadającym prawo do emerytury od kilku lat.

 

W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy regulującej zwolnienia grupowe, tj. ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu, która w art. 8 ust. 3 pkt 4 wyłączała emerytów z grupy zwalnianych, którym przysługiwała odprawa pieniężna, obecnie obowiązująca ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie przewiduje takich wyłączeń.

 

Należy wiec stwierdzić, że mimo że jest Pan emerytem, Panu również będzie przysługiwać odprawa w przypadku zwolnień grupowych.

 

Ponadto należy tym miejscu zaakcentować, że w świetle judykatury Sądu Najwyższego wskazanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi (np. w związku z faktem, że pracownik jest już emerytem) w rzeczywistości zwolnionemu z przyczyn dotyczących pracodawcy nie pozbawia tegoż pracownika prawa do odprawy pieniężnej.

 

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy ze względu na stan zdrowia, to art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy wskazuje, że „pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

 

Zgodnie z art. 43 pracodawca może pracownikowi, o którym mowa w art. 39 (który jest w okresie ochronnym, gdyż brakuje mu 4 lata do uzyskania uprawnień emerytalnych), zmienić warunki pracy na inne, odpowiadające jego stanowi zdrowia, w przypadku utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy.

 

Ponieważ przepis ten odnosi się do pracowników, o których mowa w art. 39 Kodeksu pracy, a artykuł ten, jak wskazałem na początku, nie ma zastosowania do pracowników, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Uważam, że w przypadku utraty zdolności do wykonywania pracy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć Panu umowę o pracę bez wcześniejszego zaproponowania innej, odpowiadającej Pańskiej sytuacji zdrowotnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy należy się odprawa po odrzuceniu wypowiedzenia zmieniającego?

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w zakresie czasu pracy, stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Przyczyny są niezależne ode mnie. Nie przyjęłam nowych warunków, więc rozwiązano ze mną stosunek pracy. Czy należy mi się odprawa? Dodam, że pracowałam w tej firmie od 2006 r.

Zagarnięcie mienia

Zostałem zwolniony dyscyplinarnie z powodu zagarnięcia mienia. Podpisałem pismo, w którym zobowiązałem się do pokrycia kosztów, które poniosła firma na skutek tej kradzieży. Minęły dwa tygodnie od tych zdarzeń. Czego powinienem się spodziewać?

 

Zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu stawienia się w pracy w stanie nietrzeźwym

Przez 15 lat pracy w zakładzie nie popełniłem żadnego wykroczenia, ale niestety ostatnio stawiłem się do pracy nietrzeźwy. Dwa dni po tym incydencie udałem się na urlop i w czasie jego trwania otrzymałem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Dodam, że nie byłem badany alkomatem, ale pracodawca zorientował się, że wcześniej piłem alkohol. Jak mogę się bronić przed zwolnieniem?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »