.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik delegowany

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.06.2013

Chcę zatrudnić osobę bezrobotną na umowę-zlecenie jako pracownika delegowanego (praca miałaby się odbywać za granicą, na terenie Unii Europejskiej). Jak rozliczyć ZUS i podatek dochodowy, jakie koszty poniosę jako pracodawca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W poruszonej przez Pana kwestii musimy mieć na uwadze dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

 

  1. Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  2. Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (rozporządzenie wykonawcze).

 

Rozporządzenie wykonawcze mówi, że do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego” oznacza osobę zatrudnioną w celu oddelegowania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca.

 

Pracownik delegowany to więc według przytoczonych przepisów osoba, która jest wysłana przez swojego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, w sytuacji, gdy nadal istnieje bezpośredni związek pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Istnienie tego związku opiera się na takich kryteriach, jak: odpowiedzialność za rekrutację, łącząca ich umowa o pracę, odpowiedzialność a wynagrodzenie, zwolnienie pracownika z pracy, określenie rodzaju pracy. Cytowany przepis dotyczy więc nie tylko pracowników, którzy są przez danego pracodawcę zatrudnieni w Polsce i następnie delegowani do pracy za granicę, lecz także pracowników zatrudnionych w celu oddelegowania. Co istotne, pracownik delegowany musi podlegać polskiemu ustawodawstwu nie mniej niż 1 miesiąc bezpośrednio przed oddelegowaniem za granicę.

 

Biorąc zatem powyższe kryteria pod uwagę, należy stwierdzić, że odnoszą się one do takich stosunków, które cechuje bezpośredni nadzór pracodawcy nad pracownikiem, a więc również do stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, z czego wynika, że aby pracownik mógł zostać oddelegowany za granicę, nie musi być związany z delegującym stosunkiem pracy. Wystarczy umowa zlecenia, o ile oczywiście pracownik ten przez co najmniej miesiąc podlega ustawodawstwu naszego kraju jako państwa członkowskiego.

 

Pamiętać tez należy o ograniczeniu dotyczącym wykonywania przez pracownika znacznej części pracy (czas i wynagrodzenie pracownika) na terenie naszego kraju przed delegowaniem.

 

W ocenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeżeli pracownik spędza mniej niż 25% czasu pracy i pobiera mniej niż 25% wynagrodzenia w kraju, wskazuje to jednoznacznie, że znaczna cześć działalności pracownika nie jest wykonywana w kraju, w którym ma siedzibę pracodawca, czyli w Polsce.

 

A zatem zachowując wymienione warunki i posiadając zaświadczenie z ZUS A1 zleceniobiorca, wykonując przejściowo pracę na terenie innego państwa, podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego – pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 12 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.

 

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli w 2012 r. – od kwoty 3526 zł.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadza się natomiast w trakcie roku kalendarzowego tylko od określonej wysokości wynagrodzenia.

 

Odpowiada ona 30-krotności miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, którego dotyczy ustalana tzw. podstawa wymiaru składek. Po przekroczeniu tej kwoty składki nie są potrącane, a więc płatnicy składek mają wtedy obowiązek zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika.

 

A zatem jeżeli otrzyma Pan z ZUS formularz E-101 w stosunku do zleceniobiorcy, który został oddelegowany do pracy we Francji, będzie miało zastosowanie polskie ustawodawstwo. Tym samym konieczne będzie opłacanie za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym również składki na ubezpieczenie wypadkowe, składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy też pamiętać o 20% kosztów uzyskania przychodu przy odliczaniu podatku dochodowego. 

 

Jeżeli zleceniobiorcą będzie więc osoba, dla której jest to jedyne zatrudnienie, to kosztem zatrudnienia będzie suma wynagrodzenia brutto oraz część składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tak jak w przypadku umowy o pracę). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »