.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca zagubił moje uprawnienia na przewóz rzeczy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 20.04.2012

Pracowałem kilka miesięcy w firmie transportowej, na delegacji we Włoszech. Z dnia na dzień zostałem zwolniony. Delegacje trwały po 2 tygodnie. W momencie zwolnienia pracodawca polski spakował bez mojej zgody wszystkie moje rzeczy z biurka i wysłał mi je do domu. Wśród dokumentów były moje uprawnienia na przewóz rzeczy (kurs jest bardzo drogi) – zostały zagubione. Czy mogę posługiwać się kopią tego dokumentu? Jeśli nie, czy mogę domagać się pokrycia kosztów ponownego kursu przez firmę, która zgubiła mój dokument?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Akta osobowe są własnością pracodawcy, pracownik nie może w nie ingerować.

 

Przepisy tego rozporządzenia są bardzo szczegółowe. W § 1 tego rozporządzenia są wskazane dokumenty, których może domagać się pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 

„1. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

 

1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, 

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4) świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, 

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

2a. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

2b. Pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w przypadkach, o których mowa w art. 22 1 § 2 Kodeksu pracy.

 

3. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

 

4. Pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia”.

 

Pracodawca może np. domagać się wypełnienia kwestionariusza osobowego według wzoru, który stanowi załącznik do tego rozporządzenia. W tej kwestii nie ma zatem żadnej dowolności. Pracodawca może się domagać również świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Powstała wątpliwość, czy pracodawca może domagać się wszystkich świadectw pracy, a nie tylko z bieżącego roku kalendarzowego – może, gdyż przecież jakoś musi obliczyć staż pracy pracownika. Pracodawca może żądać przedłożenia oryginałów tych dokumentów, po czym oddaje je pracownikowi, a do dokumentacji pracowniczej wykonuje kserokopie tych dokumentów. Ponadto osoba, która ubiega się o zatrudnienie, może przedłożyć jeszcze dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy od poprzednich pracodawców oraz dokumenty, w których znajdują się informacje niezbędne do uzyskania szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Trzeba przyznać, że sytuacja, w której dochodzi do zaginięcia np. zaświadczenia o ukończeniu kursu na przewóz rzeczy, jest niejednoznaczna. Żaden przepis nie stanowi bowiem, że na pracodawcy bądź osobie odpowiedzialnej za dokumenty (np. kadrowej) spoczywa jakakolwiek odpowiedzialność z tego tytułu. W Pana przypadku mamy jednak do czynienia z sytuacją, kiedy oryginał był u Pana w biurku, do którego dostęp miał tylko Pan. Istotny jest fakt, iż w przypadku wystąpienia na drogę sądową to na Panu zgodnie z treścią przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego będzie ciążył ciężar udowodnienia faktu zagubienia dokumentu, bowiem to Pan jest osobą, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W mojej ocenie przysługuje Panu roszczenie o naprawienie szkody na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Nie zostały bowiem zachowane zasady współżycia społecznego i uniemożliwiono Panu samodzielne opróżnienie biurka, wszystko zostało przesłane do domu. Należy jednak udowodnić przed sądem, że dokument się tam znajdował. Odszkodowanie w mojej ocenie będzie oscylować w okolicy wartości ponownego przeszkolenia celem uzyskania nowego dokumentu.

 

Reasumując wszystko powyższe, wskazać należy, iż (przyszły) pracodawca ma prawo żądać od Pana dokumentacji, o której mowa w § 1 cytowanego rozporządzenia. Żądanie jest prawem pracodawcy, z którego może, ale nie musi skorzystać. Nie można natomiast czynić pracodawcy z tego tytułu zarzutu działania niezgodnego z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »