Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace sezonowe – problemy podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.08.2010

Autor omawia podstawowe problemy podatkowe związane z rozliczeniem w kraju prac sezonowych wykonywanych w innych krajach.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wielu Polaków wyjeżdża w ciągu wakacji wykonywać tzw. prace sezonowe w krajach Zachodniej Europy. Wyjeżdżać można nie tylko do słonecznej Hiszpanii, pięknej Portugalii lecz również do sąsiednich Niemiec. Jak wyjazd taki i legalna praca rzutować będą na sposób opodatkowania dochodów za rok 2010, postaram się wyjaśnić właśnie na przykładzie naszego zachodniego sąsiada.

 

Co do zasady osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Innymi słowy, osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, gdziekolwiek na świecie osiągnie jakikolwiek dochód, winna opodatkować go w Polsce (z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania, o czym szerzej w dalszej części artykułu).

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Oczywiście, co niezmiernie istotne, zasady powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Generalnie, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba zamieszkała w Polsce, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, osiągała również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Zauważyć należy, że jeżeli osoba zamieszkała w Polsce osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej powyżej, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

 

Wracając do Niemiec – zgodnie z art. 4 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym miejsca zamieszkania, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu.

 

Gdy jednoznaczne ustalenie powyższego jest niemożliwe i osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status podatkowy określa się według następujących zasad:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,
  3. jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Niemczech.

 

Metoda unikania podwójnego opodatkowania, którą ustaliły między sobą oba kraje, jest bardzo korzystna, bowiem gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód, który może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, Rzeczpospolita Polska zwalnia (z pewnymi wyjątkami) taki dochód od opodatkowania, a przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu stosuje stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania nie podlegał zwolnieniu.

 

Reasumując, praca wykonana legalnie i opodatkowana na terytorium innego kraju to nie wszystko, pamiętać należy, że dochód osiągnięty przykładowo w Niemczech wpływa na stosowaną w kraju, do pozostałych dochodów, stawkę podatkową.


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.08.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »