.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w bibliotece

Biblioteka przez pup wydała ogłoszenie o pracy w bibliotece na stanowisku bibliotekarza / kierownika biblioteki. Ogłoszenie było ważne do końca miesiąca, a już w pierwszym tygodniu miesiąca została zatrudniona inna osoba. Czy zgodne z prawem było niedanie szansy innym kandydatom? W wymaganiach podano wykształcenie wyższe (ja mam policealne zawodowe i kurs bibliotekarski oraz długi staż pracy). Tymczasem zostałam zwolniona z mojej biblioteki (też wojskowej), a na moje miejsce zatrudniono inną osobę. Działo się to po połączeniu dwóch oddziałów. Co zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani pytanie dotyczy kilku zagadnień, które spróbuję przedstawić w miarę jasno i szczegółowo.

 

W pierwszej jednak kolejności należy ustalić przepisy, które winny być stosowane do tego rodzaju instytucji kultury, jaką jest biblioteka wojskowa (lub klubu garnizonowego).

 

Podstawowym aktem, który reguluje działalność bibliotek jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Z tekstu tej ustawy nie wynika, aby biblioteki wojskowe zostały z tej regulacji wyłączone. Jest to jednak dość skąpa regulacja, w związku z czym sama ustawa odwołuje się do ustawy dotyczącej działalności kulturalnej. Na podstawie art. 2 ustawy o bibliotekach w zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli ustawę z dnia 25 października 1991 r.

 

Wprawdzie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jednak ministrowie, o których mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia, mogą rozciągnąć stosowanie przepisów ustawy w całości lub części na działalność kulturalną prowadzoną przez podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, biorąc pod uwagę zakres działalności kulturalnej prowadzonej przez te jednostki.

 

Minister Obrony Narodowej przyjął takie rozwiązanie i w dniu 19 grudnia 2006 roku wydał Rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki podległe lub nadzorowane przez MON.

 

W ustawie, o której tu mowa, uregulowana jest kwestia powoływania dyrektora takiej jednostki, a rozumiem, że tę funkcję ma pełnić poszukiwany w Pani przypadku „kierownik biblioteki”.

 

Reasumując, z punktu widzenia omawianych problemów, istotne będą: ustawa o bibliotekach i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Kwestia wymogów stawianych kandydatom na pracowników bibliotek regulowana jest w Rozporządzeniu wyżej wskazanym. Istotnie w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia wskazane są wymagania dla starszego bibliotekarza.

 

Według tego punktu tabeli powinien on mieć: wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności oraz 2 lata stażu lub też wykształcenie wyższe zawodowe bibliotekarskie (wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności) oraz 3 lata stażu ewentualnie winna mieć ukończone studium bibliotekarskie oraz 4 lata stażu.

 

Należy jednak zaznaczyć, że są to minimalne wymagania stawiane kandydatom. Organizator danej biblioteki może stwierdzić, że chodzi mu tylko o wyższe wykształcenie. Nie mógłby zatrudnić osoby o niższych kwalifikacjach. W przypadku przez Panią opisanym wskazanie kwalifikowania się wyższym wykształceniem jest jak najbardziej uzasadnione, skoro starszy bibliotekarz ma pełnić jednocześnie funkcję kierownika biblioteki.

 

Poza tym wykształcenie policealne zawodowe plus kurs bibliotekarski nie może być zrównany z ukończeniem wymaganego studium bibliotekarskiego.

 

W tej mierze działanie dokonującego naboru oceniam jako prawidłowe.

 

W ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zawarto przepisy dotyczące powoływania dyrektorów instytucji kultury. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy „dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję”. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu.

 

Na podstawie art. 16 tej ustawy „kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury można wyłonić w drodze konkursu”.

 

Nie wiem, jak brzmiało ogłoszenie o naborze do pracy w bibliotece w opisanym przez Panią przypadku. Jeśli zaznaczono, że kandydaci zostaną wyłonieni w drodze konkursu, to jego brak stanowi podstawę do zakwestionowania takiego działania. Należałoby wówczas odwołać się najpierw do organizatora biblioteki, a następnie do organu sprawującego nad nim nadzór.

 

Podobnie można kwestionować wybór kandydata przed upływem terminu zgłoszeń (co nie jest równoznaczne z terminem ważności ogłoszenia), nawet jeśli nie wspomniano o konkursie.

 

Niestety to jedyna droga odwołania, bowiem nie ma możliwości w takich przypadkach odwoływania się do sądu pracy.

 

W Pani przypadku zachodzi jeszcze okoliczność taka, że w mojej ocenie nie spełniała Pani wymogów formalnych (wykształcenie) do startu w naborze, co niewątpliwie wpłynęło na decyzję dokonującego naboru.

 

Odrębną kwestią pozostaje tryb zwolnienia Pani z pracy w bibliotece i zatrudnienia w to miejsce nowej osoby.

 

Po pierwsze domyślam się, że zatrudniona Pani była na innym stanowisku (niepołączonym z funkcją kierownika). Można zatem powiedzieć, że zostało utworzone nowe stanowisko pracy w bibliotece. Po drugie, przepisy, które mówią o zwolnieniu z powodu likwidacji stanowiska, a następnie zatrudnieniu w to miejsce nowej osoby, dotyczą tylko zwolnień grupowych.

 

Na pewno łatwiej byłoby mi ocenić sytuację, gdyby podała Pani podstawy zwolnienia (w świadectwie pracy pracodawca winien powołać konkretne przepisy stanowiące przyczynę zwolnienia). Jeśli poda mi Pani więcej szczegółów, postaram się ustosunkować także do tej części Pani problemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl