.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca na wysokości i orzeczenie lekarskie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 18.06.2012

Pracownik (woźny) dostarczył orzeczenie lekarskie zabraniające mu pracy na wysokości (np. wchodzenia na drabinę). Woźny na co dzień jednak pracuje na wysokość, np. zmienia bezpieczniki. Czy i jak można teraz rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie wobec pracownika, który przedłożył pracodawcy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości zdrowotnych do pracy na wysokości, zależy od tego, czy należy on do pracowników szczególnie chronionych. Zgodnie z treścią przepisu art. 43 pkt 2 w związku z art. 39 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „jeśli pracownikowi brakuje nie więcej jak 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, to pracodawca może mu jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy [tzw. wypowiedzenie zmieniające], jeśli stwierdzono orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy”. Takiemu pracownikowi, w okolicznościach opisanych w pytaniu, nie można zatem wręczyć wypowiedzenia definitywnego.

 

Jeśli natomiast pracownik nie należy do grupy szczególnie chronionych, to można z nim rozwiązać umowę o pracę w drodze oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy (art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 32 § 1 pkt 3 K.p.), które będzie czerpać swoje uzasadnienie z niemożności (choć niezawinionej) wykonywania wszystkich obowiązków, z którymi wiąże się etat „woźnego” (m.in. wymiana bezpieczników na wysokościach). Poza dyskusją jest oczywista możność rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, za porozumieniem stron, o ile obie strony (w tym zwłaszcza pracownik) są skłonne zaakceptować takie rozwiązanie. Pracodawca nie może z kolei w takiej sytuacji rozwiązać umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, bez wypowiedzenia.

 

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 K.p.). Pracodawca powinien podać uzasadnienie swojej decyzji, a więc przyczynę wypowiedzenia (art. 30 § 4 K.p.), a nadto pouczyć pracownika o możliwości odwołania się od dokonanego wypowiedzenia do sądu pracy, ze wskazaniem terminu siedmiodniowego oraz adresu właściwego sądu (art. 30 § 5 K.p.). Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia danego pracownika u konkretnego pracodawcy, jeśli zatrudnienie przekracza 3 lata, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące (art. 36 § 1 pkt 3 K.p.).

 

Jeśli pracodawca nie chce jednak pozbywać się pracownika albo należy on do kategorii objętych szczególną ochroną trwałości stosunku pracy, to może wręczyć mu pisemne wypowiedzenie warunków pracy i płacy zwane wypowiedzeniem zmieniającym, do którego mają odpowiednie zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu definitywnym (art. 42 K.p.). W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku stosownego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 § 3 K.p.), od wypowiedzenia zmieniającego ma również prawo odwołać się do sądu pracy.

 

Wypowiedzenie definitywne umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, stąd nie należy traktować go jako nadzwyczajnej instytucji. „Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy doniosłości” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 715/00). W mojej ocenie stan faktyczny podany w treści pytania wyczerpuje przesłankę „uzasadnienia” wypowiedzenia, które, w razie ewentualnej kontroli sądowej, powinno się obronić.

 

Utrata zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku (np. orzeczenie lekarskie dotyczące pracy na wysokości) może być uzasadnioną podstawą wypowiedzenia definitywnego, dokonanego przez pracodawcę, jak wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przyczyna nie może być ogólnikowa, powinna wprost wynikać z treści wypowiedzenia, musi być rzeczywista, gdyż tylko w jej ramach sąd pracy będzie ewentualnie oceniał zasadność wypowiedzenia w przypadku odwołania się pracownika.

 

„Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 469/99). „Z oświadczenia pracodawcy powinno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, co jest istotą »zarzutu« stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt I PK 112/06).

 

Istnieje i trzecia możliwość (oprócz wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego, dokonanego przez pracodawcę). Otóż sam pracownik może w związku z otrzymaniem orzeczenia lekarskiego rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 K.p., jeśli orzeczenie lekarskie stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe i stan zdrowia. Takie oświadczenie powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie (art. 55 § 3 K.p.). Zwracam uwagę, że rozwiązanie umowy przez pracownika w powyższy sposób pociąga za sobą skutki prawne takie, jakby to pracodawca wypowiedział umowę (art. 55 § 3 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl