Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na statku morskim a zeznanie podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 31.10.2011

Pracuję na barce na morzu. Barka jest zakotwiczona, ale często się przemieszcza. Wykonuję pracę na wodzie, mimo że nie posiadam legitymacji marynarskiej. Firma, która mnie zatrudnia, ma siedzibę w Szwajcarii. Pracodawca płaci podatki w miejscu pracy (nie znam ich wysokości). Obecnie barka znajduje się na wodach RPA. Czy muszę (i jak) rozliczyć się z podatku w Polsce? Rozumiem, że barka to statek morski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z prawem krajowym „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Powyższe wynika z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Widać zatem wyraźnie, że nie wystarczy fakt przebywania na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym, by uznać, że nieograniczony obowiązek podatkowy nie ciąży na Panu. Nawet jeśli nie będzie Pan w kraju przebywał ani jednego dnia w roku, a ma Pan w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), podatek dochodowym należy w Polsce rozliczać od wszystkich dochodów, niezależnie od tego, gdzie byłyby osiągane.

 

Jeśli nie można Panu przypisać centrum interesów osobistych ani gospodarczych i przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w roku podatkowym – nie ma Pan w Polsce obowiązku podatkowego od dochodów osiągniętych w innych krajach.

 

Zasady te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Umowy te w rozmaity sposób, mimo iż wzorem jest umowa modelowa OECD, regulują sytuację osób pracujących na statkach.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. (Dz. U. z dnia 23 marca 1993 r.), stanowi, iż „wynagrodzenie uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej lub na pokładzie barki wykorzystywanej w transporcie na wodach śródlądowych może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa” (art. 15).

 

Na gruncie tej regulacji widać wyraźnie, iż nie ma znaczenia, gdzie pływa i gdzie cumowana jest barka; z punktu widzenia tej umowy znaczenie ma, w którym Państwie znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa, które Pana zatrudnia.

 

Słusznie Pan wskazuje, że „statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej »statkiem«” (art. 2 § 1 Kodeksu morskiego).

 

Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z dnia 6 maja 1977 r.), stanowi, iż pojęcie „»statek« oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używanych lub nadających się do użytku jako środek transportu wodnego”.

 

Określenie „komunikacja międzynarodowa”, zgodnie z wymienioną konwencją między Polską a Szwajcarią, „oznacza wszelki przewóz statkiem lub samolotem, eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w Umawiającym się Państwie, z wyjątkiem przypadku, gdy statek lub samolot jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie”.

 

Warto również wskazać, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 konwencji „jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zajmującego się transportem morskim lub przedsiębiorstwa zajmującego się transportem na wodach śródlądowych znajduje się na pokładzie statku lub barki, uważa się, że znajduje się ono w tym Państwie, w którym znajduje się port macierzysty statku lub barki, a jeżeli statek lub barka nie ma portu macierzystego, to znajduje się ono w Umawiającym się Państwie, w którym osoba eksploatująca statek lub barkę ma miejsce zamieszkania lub siedzibę”.

 

Jak wskazuje się w doktrynie:

 

 „Według ust. 3 do wynagrodzeń załóg statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym lub barek eksploatowanych w żegludze śródlądowej stosuje się zasadę, która w pewnym zakresie jest zgodna z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego; chodzi o to, że podlegają one opodatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa. W Komentarzu do art. 8 wskazano, że Umawiające się Państwa mogą uzgodnić między sobą zrzeczenie się prawa do opodatkowania dochodu na rzecz państwa, w którym mieści się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa eksploatującego statki morskie, statki powietrzne lub barki. Przyczyny wprowadzenia takiej możliwości w przypadku dochodu z żeglugi morskiej, powietrznej lub śródlądowej odnoszą się również do wynagrodzenia załóg. Umawiające się Państwa mogą oczywiście uzgodnić między sobą postanowienie przyznające prawo do opodatkowania państwu przedsiębiorstwa. Takie postanowienie jak również ust. 3 art. 15 zakładają, że ustawodawstwo wewnętrzne państwa, któremu przyznano prawo do opodatkowania, zezwala temu państwu opodatkować wynagrodzenie osoby zatrudnionej w danym przedsiębiorstwie, bez względu na jej miejsce zamieszkania. Przyjmuje się, że ust. 3 art. 8 ma zastosowanie, jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa żeglugowego lub przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej znajduje się na pokładzie statku morskiego lub barki. Zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym niektórych państw członkowskich podatek od wynagrodzenia osiąganego przez członków załogi, niemających miejsca zamieszkania w tym państwie, z tytułu pracy na pokładzie statku pobiera się tylko w przypadku, gdy statek należy do tego państwa. Z tego powodu konwencje zawarte między państwami stanowią, że prawo do opodatkowania takiego wynagrodzenia przyznaje się temu państwu, pod którego banderą pływa statek. Z drugiej jednak strony wiele państw nie może skorzystać z takiego prawa do opodatkowania i w takim razie postanowienie powyższe może prowadzić do nieopodatkowania wynagrodzenia. Jednak państwa mające taką zasadę podatkową w swych ustawodawstwach mogą uzgodnić dwustronnie zrzeczenie się prawa do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na pokładzie statku na rzecz państwa bandery statku” (Kazimierz Bany, komentarz praktyczny do art. 15 „Opodatkowanie dochodu z pracy” w: Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku”, Vademecum Doradcy Podatkowego).

 

Konkludując, by w pełni ocenić sytuację, należałoby sprawdzić, czy na gruncie wewnętrznego prawa Szwajcarii może Pan zostać opodatkowany przez Szwajcarię – gdy wynik takiej analizy (której my nie dokonujemy, bowiem nie udzielamy informacji o prawie wewnętrznym Szwajcarii) będzie negatywny, mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną i kontrowersyjną.

 

Gdy ze względu na prawo wewnętrzne szwajcarski przedsiębiorca nie opodatkowuje Pańskiego wynagrodzenia w ogóle – moim zdaniem, zgodnie z zasadami ogólnymi, jeśli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, rozliczy Panu to wynagrodzenie w Polsce.

 

Z analogiczną sytuację będziemy mieć do czynienia, jeśli podatek został opłacony w kraju, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – w tym jednak wypadku otrzymać musi Pan rozliczenie od pracodawcy, bowiem musi Pan znać kwotę zapłaconego podatku, gdyż przy rozliczeniu odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

 

Artykuł 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż gdy „podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym”.

 

W tak skomplikowanym i niecodziennym stanie faktycznym polecałbym, by wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji na druku ORD-IN do ministra finansów, pozwoli to zminimalizować ryzyko konfliktu na tym tle z krajowym fiskusem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »