.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na stałe w Irlandii i zlecenie od firmy amerykańskiej – kwestia podatków

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.01.2010

Pracuję w Irlandii na umowę o pracę (jestem rezydentem podatkowym), jednocześnie chciałabym przyjąć zlecenie związane z doradztwem od pewnej firmy amerykańskiej, która wymaga, abym sama rozliczyła się z fiskusem. Ze względu na wysokość podatków wolałabym otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i rozliczać się liniowo. Mam kilka pytań: 1. Czy mogę w Polsce rozliczać się ze współpracy z amerykańską firmą? 2. Czy musiałabym określić polski adres prowadzenia działalności i czy to miałoby wpływ na moją sytuację podatkową (mimo że w Irlandii spędziłam więcej niż 183 dni w roku)? 3. Czy prowadząc działalność w Polsce, także musiałabym opłacać ZUS, skoro jestem rezydentem irlandzkim? 4. Czy prowadząc jednoosobową działalność, mogę korzystać z bankowego rachunku osobistego i nie posiadać pieczątki firmowej? 5. Gdy kiedyś prowadziłam działalność, nie musiałam płacić podatku VAT, ponieważ jako informatyk nie miałam takiego obowiązku – czy w obecnej sytuacji będzie tak samo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się odpowiedzieć na Pani pytania według kolejności:

 

Ad 1.

Ma Pani prawo otworzyć w Polsce działalność gospodarczą oraz obowiązek opodatkowania dochodów z niej uzyskanych na terytorium Polski – mimo iż jest Pani rezydentem Irlandii – w Polsce podlega Pani ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 

Jednakże musi Pani pamiętać, iż dochód uzyskany w ten sposób i opodatkowany w Polsce będzie podlegał również opodatkowaniu w Irlandii, gdyż w Irlandii ma Pani nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. wskazuje, że „dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Pani przypadku Irlandia) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Irlandii), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce) w celu wykonywania swojej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie (Polsce), jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce”.

 

Określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

 

Zatem podatek polski płatny na mocy ustawodawstwa Polski będzie zaliczony na poczet podatku irlandzkiego obliczonego od takich samych zysków, dochodu lub przychodów, od których obliczany jest podatek polski.

 

Ad 2.

Adres zameldowania nie jest miejscem zamieszkania. W Polsce będzie Pani musiała podać adres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ad 3.

Tak, w omawianym przypadku byłaby Pani obowiązana opłacać w Polsce składki.

 

Ad 4.

Tu odpowiedź nie jest tak prosta, jak się wydaje. Co do zasady obowiązana jest Pani do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego – wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, iż „dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji”.

 

Ustawodawca nie nakazuje, by był to odrębny rachunek, jednak przemawiają za tym dwa fakty: po pierwsze, banki stosują inne zasady i opłaty dla rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i w banku należy zgłosić, iż rachunek będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, co na ogół wiąże się ze wzrostem opłat; po drugie, organy podatkowe często upierają się, by był to odrębny rachunek.

 

Co do pieczęci – nie ma jednoznacznego prawnego nakazu posiadania pieczęci, jednak wiele formularzy, deklaracji podatkowych zawiera pole „podpis i pieczęć” i organy nie chcą przyjmować takich dokumentów, gdy w polu „pieczęć” nie ma odbitej pieczęci.

 

Ad 5.

Co do zasady zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 50 000 złotych.

 

Jednakże zwolnienia powyższego nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, a właśnie takie usługi zamierza Pani świadczyć (art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

 

Nie jest to elementem Pani pytania, jednak dla uzupełnienia wskażę, iż w przypadku gdy usługi doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), są świadczone na rzecz (ustawa o podatku od towarów i usług):

 

  1. „osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
  2. podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

    – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania”.

 

Zatem, w związku z powyższym, jeżeli firma amerykańska, o której Pani wspomina, posiada siedzibę w USA, miejscem świadczenia doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2) będzie terytorium USA, czyli opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na rzecz amerykańskiej firmy może być potraktowane jako eksport usług – wtedy nie będzie podlegać w kraju opodatkowaniu podatkiem VAT. Te usługi powinny jednak być udokumentowane fakturą VAT, która nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Stanowi o tym art. 106 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wraz z § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

 

Reasumując, nim otworzy Pani działalność w Polsce, proszę zastanowić się, czy jednak korzystniejsze nie będzie założenie działalności w Irlandii i eksport usług na rzecz amerykańskiego kontrahenta zgodnie z irlandzkim prawem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl