.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca na etacie w ramach własnej działalności

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.07.2015

Jestem z zawodu księgową, ale nie pracuję na etacie, dlatego szukam sposobu na udokumentowanie swojego doświadczenia. Szukam sposobu, który pozwoli mi na zatrudnienie na etacie, ale w ramach własnej działalności. Czy prowadząc spółkę lub będąc wspólnikiem jakiej spółki mogłabym być zatrudniona na etacie? Czy prowadząc fundację mogę być zatrudniona na etacie jako księgowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że istota stosunku pracy polega na wykonywaniu przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w zamian za wynagrodzenie.

 

Jedną z głównych cech jest podporządkowanie pracownika wobec pracodawcy, co wiąże się z możliwością wydawania pracownikowi wiążących poleceń dotyczących pracy. Pracodawcą w takim stosunku może być jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 K.p.). Pracownikiem natomiast, co do zasady, osoba, która ukończyła 18 lat (art. 22 § 2 K.p.). Krąg potencjalnych pracowników jest zatem szeroki.

 

W takim kontekście powstaje pytanie, czy jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zatrudnić w ramach umowy o pracę jedynego członka jej zarządu. Odpowiedź powinna być negatywna. Brak możliwości nawiązania stosunku pracy w takim przypadku uzasadniają właśnie ww. cechy stosunku pracy. Nie zostałyby zrealizowane z uwagi na to, że zachodziłaby tożsamość stron umowy o pracę i nie istniałoby w praktyce podporządkowanie pracownika wobec pracodawcy.

 

W orzecznictwie podkreśla się, że umowy te pozbawione są zasadniczych elementów konstrukcyjnych istotnych dla tego rodzaju stosunków prawnych. W szczególności zaś brak jest w nich cechy szeroko rozumianego podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy (…). W przeciwnym razie należałoby dopuścić możliwość istnienia podporządkowania pracownika „samemu sobie”, co pojęciowo jest wykluczone. Dlatego w tych przypadkach (…), w których w jednoosobowych spółkach z o.o., utworzonych przez osoby fizyczne, dochodzi do powierzenia jedynemu wspólnikowi w umowie wykonywania zadań należących do zakresu zarządu spółki, a jednocześnie wspólnik ten stanowi jej jednoosobowy zarząd, pojęciowo wykluczona jest możliwość, iż na podstawie takiej umowy może dojść do nawiązania stosunku pracy. W nawiązanym w takich warunkach stosunku prawnym brakuje bowiem elementu podporządkowania, stanowiącego konstytutywną (niezbędną) cechę stosunku pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.12.1996 roku, II UKN 37/96, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8.03.1995 roku, I PZP 7/95). Jak wskazał Sąd Najwyższy w przywołanym wyroku, dotyczy to zarówno sytuacji, w której umowa jest zawierana przez spółkę reprezentowaną przez wspólnika jako członka jednoosobowego zarządu takiej spółki, jak również przy pomocy pełnomocników. Umowy te zostały bowiem faktycznie zawarte z samym sobą i można im przypisać chęć obejścia ustawy (art. 58 K.c.), a także złożenie oświadczenia woli dla pozoru (art. 83 K.c.).

 

Co istotne przyjmuje się również, że umowa taka traktowana jest jako nieważna i nie może być konwalidowana „potwierdzeniem” (ze strony pełnomocnika spółki) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.02.1997 roku, II UKN 86/96). Jedyny wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może natomiast świadczyć pracę na rzecz tejże spółki, jako prezes jednoosobowego jej zarządu, tylko poza stosunkiem pracy, a zatem na innej niż umowa o pracę podstawie. Kierunek wykładni wynika również z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą za osobę, której tytuł ubezpieczenia stanowi prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy), uważa się między innymi wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9.02.2012 roku, I UK 260/2011).

 

Zgodnie z prawem stowarzyszenie może zatrudniać pracowników (Prawo o stowarzyszeniach art. 2 ust. 3). Pracownikami stowarzyszenia mogą być także jego członkowie. Należy jednak pamiętać o zastrzeżeniu, że praca za wynagrodzeniem nie może dotyczyć tylko bycia członkiem stowarzyszenia lub pełnienia funkcji w zarządzie, czy wewnętrznym organie nadzoru stowarzyszenia. Zapisy w umowie określające zakres obowiązków, za które pobierane jest wynagrodzenie, powinny pozwolić na jednoznaczne odróżnienie ich od obowiązków wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu, bądź bycia członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej.

 

W przypadku fundacji w ogóle nie mamy do czynienia z pojęciem członkostwa. Osoby zaangażowane w jej działalność, podobnie jak w stowarzyszeniu, mogą być wolontariuszami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło). Różnica przy zatrudnieniu jest jednak taka, że w fundacjach nie ma ograniczenia co do zatrudniania członków zarządu lub wewnętrznego organu nadzoru, jeśli taki występuje. Można zatem zatrudnić prezesa zarządu fundacji lub innego członka jej zarządu na takim właśnie stanowisku. Istnieje też możliwość zatrudnienia członków organu nadzoru, np. rady fundacji lub komisji rewizyjnej. Nie jest to jednak praktyka polecana, ponieważ budzi zastrzeżenia etyczne związane ze skutecznością kontroli pracy zarządu, który byłby kontrolowany przez swoich podwładnych.

 

Podsumowując – spółka nie jest dla Pani dobrym rozwiązaniem, gdyż w przypadku jednoosobowej spółki nie mogłaby Pani sama ze sobą podpisać umowy o pracę. Fundacja będzie w tym przypadku lepszym rozwiązaniem (choć takie rozwiązanie budzi wiele kontrowersji) niż stowarzyszenie, gdyż aby utworzyć stowarzyszenie musiałaby Pani mieć dodatkowych członków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl