.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyegzekwować pieniądze za wykonaną usługę?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 20.08.2013

Wykonałem usługę a dokładniej ogrodzenie pewnej działki u pewnych państwa, nie podpisałem jednak umowy (umawialiśmy się tylko ustnie). Dostałem od zleceniodawców zaliczkę, jednak teraz, po zakończeniu prac, nie mogę wyegzekwować reszty pieniędzy. Czy mam jakieś szanse na uzyskanie należnego wynagrodzenia za pracę bez umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie okoliczności faktycznych sprawy można stwierdzić, że pomiędzy Panem a zamawiającymi wykonanie ogrodzenia doszło do zawarcia ustnej umowy o dzieło. Nie jest to więc realizacja jakiegoś zadania bez umowy, jak sugeruje treść pytania. Wprawdzie brak umowy na piśmie utrudni udowodnienie roszczenia przed sądem, jednak nie oznacza to zupełnie, że pozew w tej sprawie nie będzie mieć szans powodzenia. Istotne są jednakże dowody, jakimi Pan dysponuje – o czym niżej.

 

Jak stanowi przepis art. 627 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przepisy nie ustanawiają żadnej formy prawnej, w jakiej umowa o dzieło powinna zostać zawarta, w szczególności nie wymagają nawet dochowania zwykłej formy pisemnej dla celów dowodowych. Dlatego należy przyjąć, że zgodnie z treścią art. 60 K.c. wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). W umowach należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy (art. 65 § 2 K.c.), co dotyczy również umów ustnych.  

 

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane (art. 646 K.c.). Oznacza to, że przed upływem terminu przedawnienia należy wnieść do sądu skuteczny pozew (pozbawiony braków formalnych) lub wniosek o zawezwanie zamawiających do próby ugodowej (art. 184 – 186 Kodeksu postępowania cywilnego; w skrócie: K.p.c.).

 

Przed skierowaniem pozwu do sądu proszę wezwać pisemnie zamawiających (każdego z osobna) do zapłaty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres ich aktualnego miejsca zamieszkania. Pismo to będzie jednym z dowodów, że próbował Pan wyegzekwować należność za pracę bez podpisanej umowy na drodze polubownej. W wezwaniu proszę określić termin płatności kwoty na rachunek bankowy lub w inny sposób (np. 7 dni od dnia doręczenia wezwania) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin płatności. Zamawiający są Pańskimi dłużnikami solidarnymi, co oznacza, że wspólnie zaciągnęli zobowiązanie, a Pan może dochodzić zapłaty od jednego z nich, od wszystkich lub od kilku, zależnie od własnej woli i ewentualnie od przyszłych możliwości egzekucyjnych.

 

Proszę zgromadzić wszystkie dowody, będą potrzebne jako załączniki oraz argumentacja uzasadnienia pozwu (fotografie, maile lub zapisy sms-ów, które są dowodem poczynionych uzgodnień). Dowód wpłaty zaliczki lub jej przyjęcia przez Pana także będzie konieczny, o ile istnieje. Być może istnieją jakieś zapisy rozmów telefonicznych, o które sąd powinien, na Pański wniosek zawarty w pozwie, wystąpić do operatora telefonicznego. Proszę ustalić też, kto z rodziny, znajomych lub spośród osób obcych wie o przyjętym zamówieniu, ustalonym sposobie płatności, wysokości umówionej kwoty, przebiegu prac etc.; te osoby muszą zostać zgłoszone w pozwie jako świadkowie i wezwane na rozprawę.

 

Jeśli wykonywał Pan dzieło wspólnie z innymi osobami, należy te osoby także wezwać jako świadków do sądu. Nie ma znaczenia, czy chcą tego czy nie, bycie świadkiem nie jest bowiem zależne od woli określonej osoby, ma ona obowiązek stawienia się do sądu i złożenia zeznań, jeśli otrzyma wezwanie. Należy podać dane personalne świadka oraz jego aktualny adres zamieszkania, który niekoniecznie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Dowodem w sprawie będzie też przesłuchanie stron powodowej, który to wniosek dowodowy także należy zgłosić w pozwie. Proszę przypomnieć sobie dokładnie daty, które dotyczą realizacji pracy, tj. dzień zawarcia umowy, dzień zapłaty zaliczki, termin ustalonej zapłaty pozostałej kwoty (dzień oddania dzieła?), przedział czasowy wykonywania prac, pomocne będą z pewnością zdjęcia opatrzone datą.

 

Jeśli wartość niezapłaconej kwoty (dochodzonego roszczenia) będzie przekraczać 75 tys. zł, właściwy do rozpoznawania sprawy będzie sąd okręgowy (art. 17 pkt 1 i pkt 4 KPC). Poniżej 75 tys. zł wartości przedmiotu sporu pozew należy skierować do sądu rejonowego. Powództwo może Pan wytoczyć albo przez sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanych (art. 27 § 1 K.p.c.) albo przed sąd miejsca wykonania umowy (art. 34 K.p.c.). Miejscem wykonania umowy, zgodnie z treścią art. 454 K.c., w przypadku świadczeń pieniężnych (jak zapłata za wykonane dzieło – przyp. aut.) jest miejsce zamieszkania wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. Jeżeli zapłata miała zostać dokonana na rachunek bankowy wierzyciela, miejscem wykonania umowy jest siedziba oddziału banku, w którym rachunek miał zostać uznany kwotą wynikającą ze zobowiązania.

 

Pozew w sprawach o prawa majątkowe podlega stosunkowej opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę można uiścić w znakach opłaty sądowej (do kwoty 1500 zł), przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu lub w kasie sądu. Brak możliwości uregulowania opłaty oraz ponoszenia innych kosztów sądowych może stanowić podstawę złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, jeśli powód nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny (art. 101 i 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym można zawrzeć już w pozwie (do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub w siedzibach sądów).

 

Informuję ponadto, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie sporządzania wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków etc.), reprezentacji przedsądowej i sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »