Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Indonezji a rozliczenie podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.11.2017

Od kilkunastu lat pracuję w Indonezji i w Polsce każdego roku spędzam 3 tygodnie. Mam working permit – resident permit. Czy wypełniając PIT-38 (GPW) muszę też wypełnić część „D”– podatek zapłacony za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, pyta Pan o pola 32 oraz 33 zeznania PIT-38. Oba te pola dotyczą tylko podatników, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, tj. tu mają nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm – dalej jako u.PIT]– osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Jak zatem z powyższego wynika, można w Polsce nie być w roku ani jednego dnia, a mieć tu nieograniczony obowiązek podatkowy. Oczywiście ww. zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Obecnie obowiązuje umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r. [Dz.U.1994.46.187]. Pozwolę sobie przytoczyć art. 4 umowy dotyczący miejsca zamieszkania.

 

„1. W rozumieniu niniejszej umowy określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

2. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

3. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, to właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.”

 

Jeśli zgodnie z powyższymi regułami ma Pan miejsce zamieszkania w Indonezji – pól 32 i 33 Pan nie wypełnia. Jeśli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, może okazać się to konieczne.

 

Artykuł 30b ust. 1 u.PIT stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

 

Pole 32 dotyczy sytuacji z art. 30b ust 5a i ust 5b u.PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 5a u.PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.PIT (czyli mający nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju), osiąga dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 (czyli m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych), zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

 

Natomiast na mocy art. 30b ust. 5b u.PIT. w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.PIT, uzyskującego dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 u.PIT, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zasadę określoną w art. 30b ust. 5a u.PIT stosuje się odpowiednio.

 

Pole 33 związane jest z art. 30b ust 5c, który stanowi, że jeżeli podatnik mający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, osiąga przychody (dochody) określone w art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f u.PIT ze źródeł przychodów położonych w Republice Austrii lub w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a, podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii, w tym państwie lub na tym terytorium podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, 5a i 5b.

 

Przywołany art. 44c ust. 1 pkt 4 lit. e i f u.PIT stanowi następująco:

 

„e) przychód (dochód) uzyskany w związku ze sprzedażą, spłatą lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w podmiotach lub w przedsięwzięciach, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, jeżeli te podmioty lub te przedsięwzięcia, zainwestowały bezpośrednio lub pośrednio przez inne takie podmioty, takie przedsięwzięcia lub przez podmioty pośredniczące, łącznie ponad 25% swoich aktywów, w wierzytelności, o których mowa w lit. a, lub w papiery wartościowe, o których mowa w lit. b, z wyłączeniem tych aktywów, które muszą posiadać jako zabezpieczenie na realizację swoich celów inwestycyjnych i w odniesieniu do których inwestor nie ma uprawnień,

f) zysk z umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli:

– umowa ta obejmuje gwarancję zysku, lub

– świadczenie wynikające z realizacji tej umowy jest w ponad 25% związane z wypłatami odsetek w rozumieniu lit. a-e.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dziewięć =

»Podobne materiały

Praca w Hongkongu a podatki w Polsce

Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę w Chinach, będę zatrudniony w Hongkongu. Do Polski będę przyjeżdżał tylko na dwutygodniowy urlop, więc będę poza krajem zdecydowanie więcej niż 180 dni w roku. Czy będę musiał płacić w Polsce jakieś podatki?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »