Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć pożyczkę dla znajomej?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 03.08.2012

Chcę pożyczyć mojej znajomej (studentce) 8000 zł na zakup samochodu. Jak się zabezpiecza tego rodzaju pożyczkę prywatną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim proszę zawrzeć umowę pożyczki prywatnej w formie pisemnej, w razie ewentualnego braku spłaty w terminie umożliwi to skuteczne dochodzenie zwrotu wierzytelności na drodze sądowej. Zresztą, jak stanowi przepis art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), „umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem” – dla celów dowodowych. W razie niedochowania formy pisemnej, w przypadku sporu sądowego nie będzie co do zasady dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron, na okoliczność dokonania czynności prawnej (art. 74 § 1 K.c.).

 

Jeśli studentka, której zamierza Pan udzielić pożyczki prywatnej, nie pracuje ani nie osiąga żadnych dochodów, to dobrze byłoby ustanowić jakieś zabezpieczenie spłaty pożyczki, osobowe lub ewentualnie rzeczowe. Proponuję również dokładnie określić harmonogram spłaty pożyczki, a więc od kiedy ma następować spłata danej raty, wysokość poszczególnych rat i dokładne terminy ich spłaty (np. do każdego dziesiątego dnia miesiąca np. przez 36 kolejnych miesięcy). W razie uchybienia terminowi płatności danej raty z mocy ustawy będą należeć się Panu odsetki ustawowe, obecnie ich stopa wynosi 13% w stosunku rocznym. Możliwe jest również zastrzeżenie odsetek umownych w wyższej wysokości, ale ograniczonej maksymalnie do czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (art. 359 § 21 K.c.).

 

Pierwszym i najbardziej optymalnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności przy pożyczce prywatnej będzie poręczenie osób trzecich o określonych dochodach, np. rodziców studentki czy nawet osób obcych, które w ten sposób zagwarantują zwrot pożyczki, gdyby sam dłużnik nie wykonał zobowiązania (art. 876 § 1 K.c.). Oświadczenie poręczyciela powinno być odrębnym od umowy dokumentem, musi być dla swej ważności dokonane w formie pisemnej. Powinno z niego dokładnie i w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, za czyj dług i w jakiej wysokości (jeśli jest ona znana) następuje poręczenie oraz z jakiej umowy (czynności prawnej) ten dług wynika. W przypadku, gdyby dłużniczka opóźniała się ze spłatą, wierzyciel może od razu niezwłocznie zawiadomić poręczyciela, a ponadto bezpośrednio od niego, włączając drogę sądową, domagać się zwrotu poręczonego długu.

 

Dłużniczka może również wystawić weksel własny, który będzie umożliwiał Panu w przyszłości bardzo szybkie uzyskanie sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, dającemu również możliwość efektywnej egzekucji. Zamiast zwykłego poręczenia można także ustanowić poręczenie wekslowe (tzw. aval). Kwestię elementów obligatoryjnych (koniecznych) weksla własnego, wobec likwidacji kilka lat temu urzędowego blankietu tego papieru wartościowego, reguluje przepis art. 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.). Weksel można wystawić na zwykłej kartce papieru, byleby zawarte były wyżej wymienione elementy, warunkujące istnienie zobowiązania wekslowego.

 

Weksel własny powinien zawierać co najmniej nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu i miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata powinna być dokonana, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla oraz podpis wystawcy weksla. Weksel własny może także przybrać formę tzw. weksla in blanco, co oznacza, że widnieje na nim jedynie napis „weksel” oraz podpis dłużnika wekslowego (najlepiej czytelny imieniem i nazwiskiem). Pozostałe elementy wypełnia się, przystępując do dochodzenia należności z weksla i wzywając dłużnika do jego wykupu, zanim sprawa zostanie skierowana na drogę procesu cywilnego. W przypadku wystawienia weksla niezupełnego (in blanco) zwłaszcza dla dłużnika bardzo ważne jest, by jednocześnie sporządzona została deklaracja wekslowa określająca warunki jego późniejszego wypełnienia przez wierzyciela, aby zabezpieczyć się przed wypełnieniem weksla np. na 50 tys. zł, kiedy zaciągany dług jest kilkakrotnie mniejszy.

 

Poręczyciele wekslowi (art. 30-32 Prawa wekslowego) powinni podpisać się na wekslu czytelnie imieniem i nazwiskiem (np. na odwrocie weksla) z zaznaczeniem słów „poręczam za”. Poręczyciel wekslowy może poręczyć za cały dług lub za jego część. Proszę pamiętać również o sporządzeniu oświadczenia poręczyciela w formie pisemnej, dodatkowo zabezpieczy to Pańskie interesy.

 

Dłużniczka lub osoba trzecia może również ustanowić rzeczowe zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania w formie zastawu na rzeczach ruchomych. Z uwagi na stosunkowo niewielką kwotę pożyczki prywatnej, pomijam tutaj zabezpieczenie na nieruchomości, a więc hipotekę, bardziej skomplikowaną w ustanowieniu, wymagającą dla swego powstania wpisu do księgi wieczystej (dział IV). Zastaw na wartościowej ruchomości umożliwia zaspokojenie wierzytelności, w razie braku spłaty pożyczki, niezależnie od tego, czyją dana rzecz jest aktualnie własnością (art. 306 § 1 K.c.). Zaspokojenie następuje w trybie sądowego postępowania egzekucyjnego.

 

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem (a więc właścicielem nie musi być tylko dłużnik) oraz wydanie rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły; wątpliwości dotyczących zastawu i treści umowy można uniknąć, sporządzając umowę zastawniczą w formie pisemnej (art. 307 § 1 K.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 5 =

»Podobne materiały

Pożyczka udzielona na podstawie umowy ustnej – jak teraz odzyskać dług?

Rok temu pożyczyłam bliskiemu przyjacielowi 7000 zł. Zgodnie z ustną umową zawartą między nami pieniądze powinien zwrócić po trzech miesiącach, czego jednak nie uczynił. Jedynym dowodem na udzielenie pożyczki jest posiadany przeze mnie wydruk z przelewu bankowego całej kwoty na konto pożyczkobiorcy

 

Umowa pożyczki zawarta w formie aktu notarialnego

Moje pytanie dotyczy umowy pożyczki zawartej w formie aktu notarialnego. Czy można zmienić tę umowę bez udziału notariusza? Chodzi o to, że zawarłam umowę z osobą prywatną u notariusza. Osoba ta pożyczyła mi określoną kwotę, a na nieruchomości została ustanowiona hipoteka. Obecnie chcę wydłużyć term

 

Sporządzenie oświadczenia o pożyczce

Udzieliłam pożyczki, która pierwotnie miała zostać spłacona przed rokiem. Pożyczkobiorca nie dotrzymał terminu. Pieniądze przelałam na konto pożyczkobiorcy, ale nie spisałam w chwili udzielania pożyczki żadnej umowy. Obecnie chciałabym sporządzić oświadczenie o pożyczce, czyli co do pobrania ode mni

 

Pożyczka od siostry a obowiązek podatkowy

Pożyczyłem od siostry 12 000 zł (otrzymałem pieniądze w kilku przelewach) na mocy umowy ustnej. Czy pożyczkę powinienem zgłosić do urzędu skarbowego i odprowadzić jakiś podatek?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »