Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka pieniężna udzielona osobie poznanej na forum

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.10.2014

Udzieliłam pożyczki w kwocie 18 tys. zł osobie poznanej na forum, która wydawała się wiarygodna. Zawarliśmy umowę pisemną. Pieniądze miały być zwrócone 10 miesięcy temu, mimo to wciąż ich nie otrzymałam, a osoba pożyczająca zerwała ze mną kontakt. Posiadam jednak jej adres. Mam przez to wielkie problemy finansowe i osobiste. Proszę o radę, czy i jak mogę starać się niskim kosztem o zwrot pożyczki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż na podstawie umowy pożyczki udzieliła Pani pożyczki w kwocie 18 tys. zł. Do dnia dzisiejszego nie uzyskała Pani zwrotu pożyczonych pieniędzy.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na możliwość wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, o którym mowa w art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują ugodę; niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

 

Zawezwanie do próby ugodowej obarczone jest opłatą w wysokości 40 zł. Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a przede wszystkim złą sytuację finansową, w moje ocenie powyższy zawezwanie jest instytucją najrozsądniejszą. Instytucja ta nie pociąga za sobą natomiast zbyt dużych kosztów, co, jak mniemam, ma ogromne znaczenie.

 

Druga możliwość to wytoczenie powództwa o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść przepisu art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

 

Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

 

Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych „zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi”.

 

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Strona, która uzyskała zwolnienie z kosztów sądowych może dodatkowo starać się o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Możliwość taką daje art. 117 § 1 kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż złożenie pozwu o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych nie rodzi po Pani stronie obowiązku zapłaty 5% dochodzonej kwoty, które to 5% stanowi opłatę stosunkową od wartości przedmiotu sporu. Dopiero w sytuacji nie udzielenia zwolnienia od kosztów sądowych sąd wezwie Panią do uiszczenia wymaganej opłaty. Na takie postanowienie może Pani złożyć zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych. Nie uwzględnienie zażalenie lub nieziszczenie wymaganej opłaty nie rodzi po Pani stronie żadnych negatywnych skutków. W późniejszym czasie może Pani ponownie wystąpić z pozwem o zapłatę o wnioskiem o zwolnienie od kosztów sadowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VI =

»Podobne materiały

Koleżeńska pożyczka

Mój brat wpadł w tarapaty kredytowe – w swej naiwności wziął na siebie dwa kredyty gotówkowe, aby pomóc koledze z pracy. Ten oczywiście miał je spłacać. I spłacał przez prawie rok, po czym odszedł z firmy i niestety, jak można się domyślić, przestał. Do mojego brata przyszedł komornik i poinfo

 

Odzyskanie pożyczki pieniężnej

Pożyczyłam pieniądze, ale niestety nie spisałam przy tym żadnej umowy. Mam tylko potwierdzenia przelewów, korespondencję e-mailową i esemesową. Czy mogę wystąpić na drogę sądową, aby odzyskać pieniądze?

 

Pożyczka prywatna

Chcę pożyczyć mojej znajomej (studentce) 8000 zł na zakup samochodu. Jak się zabezpiecza tego rodzaju pożyczkę prywatną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »