.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.05.2014

Komandytariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej o szczególnej pozycji prawnej. W przeciwieństwie do wspólników będących komplementariuszami, jego odpowiedzialność wobec wierzycieli za zobowiązania spółki jest bowiem ograniczona.Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych1 spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Zakres odpowiedzialności komandytariusza spółki komandytowej

 Jak widać, przepis powyższy ustanawia dwie kategorie wspólników w spółce komandytowej. Wspólnicy będący komplementariuszami ponoszą pełną odpowiedzialność za działanie spółki, natomiast komandytariusze ponoszą odpowiedzialność ograniczoną. Granicę tej odpowiedzialności stanowi suma komandytowa, czyli oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli. Suma komandytowa nie jest tożsama z wysokością wkładu wniesionego przez komandytariusza do spółki (może być on niższy od sumy komandytowej), jednakże komandytariusz jest całkowicie wolny od odpowiedzialności w granicach wartości tego wkładu.

Zakaz ujawniania komandytariusza w firmie spółki

Nazwa spółki komandytowej nie może ujawniać osoby komandytariusza. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w nazwie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. Firma spółki komandytowej zawsze powinna zawierać wyłącznie nazwisko (lub nazwę w przypadku osób prawnych) jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (dopuszczalne jest stosowanie skrótu „sp.k.”).

Pozycja prawna komandytariusza w stosunkach wewnętrznych spółki komandytowej

Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki komandytowej, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest jego zgoda. Powyższe zasady mogą ulec modyfikacji na mocy umowy spółki.

 

Jeśli chodzi o udział w zysku, to komandytariusz uczestniczy w nim proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. W tym zakresie umowa również może przewidywać odmienne zasady. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości wkładu umówionego.

 

Natomiast zasady uczestnictwa komandytariusza w stratach spółki określone powinny być w umowie. W przypadku nieprecyzyjnych jej postanowień w tym zakresie przyjmuje się, że komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.

Reprezentowanie spółki komandytowej przez komandytariusza

Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Jeżeli dokona on w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia (dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres).

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.05.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl