Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.10.2010

Artykuł omawia tryb wydawania i procedurę ubiegania się o pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności w świetle Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Prawa celnego.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992 r.) definiuje wiele ważnych dla obrotu towarowego (i nie tylko) pojęć, m.in. w rozporządzeniu tym znajdujemy wyjaśnienie terminów, którymi posługuje się krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.), a które nie zostały w wymienionej ustawie zdefiniowane – i tak:

 

 1. „dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;
 2. „należności celne przywozowe” oznaczają:
  • cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów,
  • opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
 3. „należności celne wywozowe” oznaczają:
  • cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy wywozie towarów,
  • inne opłaty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
 4. „dłużnik” oznacza każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty długu celnego.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Co do zasady, kwotę należności wynikającą z długu celnego:

 

 1. powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 i art. 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
 2. zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
 3. niezaksięgowaną – w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. 2 lit. a i b Wspólnotowego Kodeksu Celnego

  – organ celny określa w drodze decyzji.

 

Organy celne to organy uprawnione między innymi do stosowania przepisów prawa celnego.

 

Każda kwota należności, o której, niezwłocznie po dokonaniu zaksięgowania, zostaje powiadomiony dłużnik, zgodnie z odpowiednią procedurą, winna zostać przez niego uiszczona w terminie 10 dni (jeżeli osoba ta nie korzysta z żadnego z ułatwień płatniczych przewidzianych w art. 224- 229, płatność zostaje dokonana w wyznaczonym terminie).

 

Jeżeli okaże się, że osoba zainteresowana została powiadomiona zbyt późno, aby mogła dotrzymać terminu płatności, to termin zostaje przedłużony z urzędu. Organy celne mogą również przedłużyć ten termin na wniosek dłużnika, w przypadku gdy kwota należności do uiszczenia wynika z ich pokrycia po zwolnieniu towarów – przedłużenie w ten sposób udzielonego terminu nie może przekroczyć czasu potrzebnego dłużnikowi na podjęcie działań niezbędnych do wywiązania się z obowiązku.

 

Organ celny wydaje pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności osobom, które:

 

 1. nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego;
 2. dają gwarancje należytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych wydane na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) określa:

 

 1. szczegółowe warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „pozwoleniami na odroczenie”;
 2. szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „należnościami”.

 

Rozporządzenie w § 2 ust. 1 stanowi, że wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie jest składany przez osobę zobowiązaną do uiszczenia należności, zwaną dalej „wnioskodawcą”, do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na:

 

 1. naczelnika urzędu celnego, w którym została zaksięgowana kwota należności – w przypadku stosowania odroczenia dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym” [wniosek w tym trybie należy złożyć nie później niż w terminie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należności];
 2. naczelnika lub naczelników urzędów celnych, w których będą księgowane kwoty należności – w przypadku stosowania odroczenia całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, z tym że w przypadku jednoczesnego ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie może zostać złożony wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

 

W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, składa wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na odroczenie wniosek o zmianę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w zakresie rozstrzygnięcia o stosowaniu odroczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć, aktualny w dniu złożenia wniosku:

 

 1. oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej – w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi taką działalność;
 2. potwierdzenie złożenia zabezpieczenia – o ile zostało złożone przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Dyrektor izby celnej, w określonych przypadkach, wzywa wnioskodawcę do:

 

 1. złożenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;
 2. złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Dyrektor izby celnej rozstrzyga w drodze decyzji i w razie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku określa kwotę należności, której płatność odroczono, termin płatności i wysokość oraz formę i termin złożonego zabezpieczenia.

 

Jak wskazuje Radosław Kowalski (Odroczenie terminu płatności należności celnych, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.): „Funkcjonują, i są legalne, trzy modele odroczenia płatności:

 

 1. oddzielnie dla każdej zaksięgowanej należności,
 2. łącznie dla wszystkich należności zaksięgowanych w wyznaczonym przez organ okresie, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 31 dni,
 3. łącznie dla wszystkich należności, które podlegają jednemu zaksięgowaniu, a wobec których, za zgodą organu celnego stosowana była uproszczona procedura”.Stan prawny obowiązujący na dzień 07.10.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć plus V =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Procedura wywozu towarów – podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia celnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z procedurą wywozu towarów poza granicę celną WE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uprawnionych do zgłoszenia osób fizycznych i prawnych.

Rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków

Autor wskazuje rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków.

Operacje uprzywilejowane – towary powracające

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pewien istotny wycinek problematyki związanej z formalnościami dotyczącymi powrotnego przywozu tzw. towarów powracających. Z uwagi na chęć zachowania przejrzystości opracowania autor zdecydował się na zastosowanie techniki tzw. studium przypadku, w k
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »