Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.10.2010

Artykuł omawia tryb wydawania i procedurę ubiegania się o pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności w świetle Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Prawa celnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992 r.) definiuje wiele ważnych dla obrotu towarowego (i nie tylko) pojęć, m.in. w rozporządzeniu tym znajdujemy wyjaśnienie terminów, którymi posługuje się krajowy ustawodawca w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.), a które nie zostały w wymienionej ustawie zdefiniowane – i tak:

 

 1. „dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi;
 2. „należności celne przywozowe” oznaczają:
  • cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy przywozie towarów,
  • opłaty przywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
 3. „należności celne wywozowe” oznaczają:
  • cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy wywozie towarów,
  • inne opłaty wywozowe ustanowione w ramach wspólnej polityki rolnej lub odrębnych przepisów mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych;
 4. „dłużnik” oznacza każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty długu celnego.

 

Co do zasady, kwotę należności wynikającą z długu celnego:

 

 1. powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 i art. 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
 2. zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,
 3. niezaksięgowaną – w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. 2 lit. a i b Wspólnotowego Kodeksu Celnego

  – organ celny określa w drodze decyzji.

 

Organy celne to organy uprawnione między innymi do stosowania przepisów prawa celnego.

 

Każda kwota należności, o której, niezwłocznie po dokonaniu zaksięgowania, zostaje powiadomiony dłużnik, zgodnie z odpowiednią procedurą, winna zostać przez niego uiszczona w terminie 10 dni (jeżeli osoba ta nie korzysta z żadnego z ułatwień płatniczych przewidzianych w art. 224- 229, płatność zostaje dokonana w wyznaczonym terminie).

 

Jeżeli okaże się, że osoba zainteresowana została powiadomiona zbyt późno, aby mogła dotrzymać terminu płatności, to termin zostaje przedłużony z urzędu. Organy celne mogą również przedłużyć ten termin na wniosek dłużnika, w przypadku gdy kwota należności do uiszczenia wynika z ich pokrycia po zwolnieniu towarów – przedłużenie w ten sposób udzielonego terminu nie może przekroczyć czasu potrzebnego dłużnikowi na podjęcie działań niezbędnych do wywiązania się z obowiązku.

 

Organ celny wydaje pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności osobom, które:

 

 1. nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego;
 2. dają gwarancje należytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych wydane na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) określa:

 

 1. szczegółowe warunki i tryb postępowania przy udzielaniu pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „pozwoleniami na odroczenie”;
 2. szczegółowe warunki i tryb postępowania przy stosowaniu odroczenia terminu płatności należności celnych, zwanych dalej „należnościami”.

 

Rozporządzenie w § 2 ust. 1 stanowi, że wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie jest składany przez osobę zobowiązaną do uiszczenia należności, zwaną dalej „wnioskodawcą”, do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na:

 

 1. naczelnika urzędu celnego, w którym została zaksięgowana kwota należności – w przypadku stosowania odroczenia dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym” [wniosek w tym trybie należy złożyć nie później niż w terminie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika o wysokości należności];
 2. naczelnika lub naczelników urzędów celnych, w których będą księgowane kwoty należności – w przypadku stosowania odroczenia całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, z tym że w przypadku jednoczesnego ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, wniosek o udzielenie pozwolenia na odroczenie może zostać złożony wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

 

W przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu, zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego, osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, składa wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na odroczenie wniosek o zmianę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w zakresie rozstrzygnięcia o stosowaniu odroczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć, aktualny w dniu złożenia wniosku:

 

 1. oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej – w przypadku gdy wnioskodawca prowadzi taką działalność;
 2. potwierdzenie złożenia zabezpieczenia – o ile zostało złożone przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Dyrektor izby celnej, w określonych przypadkach, wzywa wnioskodawcę do:

 

 1. złożenia zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;
 2. złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania – w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane całościowo dla wszystkich należności zaksięgowanych na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w okresie wyznaczonym przez organ celny, albo całościowo dla wszystkich należności, które podlegają łącznie jednemu zaksięgowaniu zgodnie z art. 218 ust. 1 akapit drugi Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

 

Dyrektor izby celnej rozstrzyga w drodze decyzji i w razie pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku określa kwotę należności, której płatność odroczono, termin płatności i wysokość oraz formę i termin złożonego zabezpieczenia.

 

Jak wskazuje Radosław Kowalski (Odroczenie terminu płatności należności celnych, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.): „Funkcjonują, i są legalne, trzy modele odroczenia płatności:

 

 1. oddzielnie dla każdej zaksięgowanej należności,
 2. łącznie dla wszystkich należności zaksięgowanych w wyznaczonym przez organ okresie, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 31 dni,
 3. łącznie dla wszystkich należności, które podlegają jednemu zaksięgowaniu, a wobec których, za zgodą organu celnego stosowana była uproszczona procedura”.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Procedura wywozu towarów – podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia celnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z procedurą wywozu towarów poza granicę celną WE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii uprawnionych do zgłoszenia osób fizycznych i prawnych.

 

Rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków

Autor wskazuje rodzaje towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków.

 

Operacje uprzywilejowane – towary powracające

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pewien istotny wycinek problematyki związanej z formalnościami dotyczącymi powrotnego przywozu tzw. towarów powracających. Z uwagi na chęć zachowania przejrzystości opracowania autor zdecydował się na zastosowanie techniki tzw. studium przypadku, w której możliw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »