.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na handel

Rozpoczynasz działalność gospodarczą lub inną wymagającą pozwolenia na handel? Pozwolenie na handel jest bardzo obszernym tematem, w zależności od rodzaju handlu. Tutaj dowiesz się o niektórych przypadkach.

 Chciałabym wiedzieć, jak od strony prawnej wygląda handel liśćmi tytoniu czyli tytoniem nieprzerobionym. Czy to jest legalne? Co z akcyzą? Mam działalność gospodarczą i chciałabym na przykład kupić tytoń od producenta (czyli rolnika) i sprzedać go przez internet. Czy trzeba mieć jakieś pozwolenie na handel tytoniem? Jakie przepisy to regulują i co z podatkami?

Problematykę handlu liśćmi tytoniu (surowcem tytoniowym) reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 ze zmianami, dalej zwana „Ustawą”).

Zbiory tytoniu w 2009 roku i w latach poprzednich

Ustawa ma zastosowanie do liści tytoniu (surowca tytoniowego) zebranych w roku 2009 i w latach poprzednich. W stosunku do zbioru roku 2010 (z uwagi na zmianę przepisów wspólnotowych w tym zakresie) nie obowiązują restrykcje Ustawy.

Ustawa wprowadza (w zakresie, w którym obowiązuje) dosyć duże restrykcje dotyczące handlu liśćmi tytoniu (surowcem tytoniowym). W związku z tym praktycznie wykluczony jest wolny obrót takimi produktami. Ustawa przewiduje bowiem, że:

 • ten rolnik, od którego kupiłaby Pani liście tytoniu, musiałby być tzw. pierwszym przetwórcą; musiałby być zatem zarejestrowany w Rejestrze Pierwszych Przetwórców prowadzonym przez dyrektora właściwego terenowego oddziału Agencji Rynku Rolnego (art. 26 ust. 1 Ustawy);
 • rolnik jako pierwszy przetwórca musiałby zbyć wyprodukowany przez siebie tytoń po pierwszym jego przerobieniu; wykluczona bowiem była sprzedaż nieprzetworzonych liści tytoniu – art. 29 ust. 1 Ustawy;
 • rolnik jako pierwszy przetwórca musiałby zbyć wyprodukowany i przetworzony (np. wysuszony) przez siebie tytoń ściśle określonym podmiotom (tzw. zasada kontraktacji – wytwórcom wyrobów tytoniowych lub innym pierwszym przetwórcom, a więc podmiotom wpisanym do rejestru prowadzonego na podstawie art. 26 Ustawy) – art. 29 ust. 2 Ustawy.
Już obostrzenia wskazane w tiret od pierwsze do trzecie powyżej wskazują na nielegalny charakter planowanych przez Panią operacji handlowych w zakresie tytoniu zebranego w roku 2009 i w latach poprzednich.   Zbiory tytoniu od roku 2010   Pełna dowolność wydaje się być wprowadzona w stosunku do zbiorów tytoniu w latach 2010 i następnych z uwagi na regulacje wspólnotowe, które zrezygnowały z takiego obostrzenia względem handlu tytoniem, jak to miało miejsce dotychczas.

(...) Konkluzje

Tytoń zebrany w roku 2009 i w latach poprzednich podlega przepisom Ustawy i handel nim poza obrotem „koncesjonowanym” jest nielegalny.

Tytoń zebrany w roku 2010 i w latach następnych nie podlega przepisom Ustawy i handel nim jest dozwolony (pozwolenie na handel).

Akcyzie podlegają określone czynności podlegające opodatkowaniu mające za przedmiot wyroby akcyzowe, w tym wyroby tytoniowe.

Handel liśćmi tytoniu podlega opodatkowaniu:

 • podatkiem dochodowym,
 • VAT – ewentualnie będzie zwolnienie ze względu na limit obrotu,
 • ewentualnie akcyzą – o czym była mowa wyżej.Stan prawny z 26.10.10 r.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Chciałbym rozpocząć handel częściami samochodowymi. W związku z tym chciałbym spytać, jaki rodzaj działalności powinienem zarejestrować w Polsce i jakie płacić podatki. Czy mogę rozmontowywać samochody kompletne (sprowadzone z Anglii), a jeśli tak, czy muszę zdobyć pozwolenie na handel? Czy muszę płacić akcyzę i czy wymagane jest pozwolenie na recykling?

Sam handel samochodowymi częściami używanymi jest legalny. Winien go Pan prowadzić w ramach działalności gospodarczej. Najprostszą formą prowadzenia takiej działalności jest indywidualna działalność gospodarcza. Inne formy działalności to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej należy rozpocząć od zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie takie winno zawierać:

 1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy.
 2. Nazwę firmy (nieobowiązkowo).
 3. Nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy.
 4. Adres zamieszkania przedsiębiorcy.
 5. Adres siedziby firmy.
 6. Rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wymieni Pan przedmiot działalności.
 7. Miejsce (albo miejsca) wykonywania działalności.
 8. Datę rozpoczęcia działalności.


Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego powinny być wykonane natychmiastowo. W sprawach bardziej skomplikowanych organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej maksymalnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Następnie w ciągu 14 dni od uzyskania takiego wpisu należy wystąpić do urzędu statystycznego (właściwego ze względu na adres zamieszkania) o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Chodzi o nadanie numeru statystycznego REGON. W tym celu wypełnia się Wniosek RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Do wniosku należy załączyć kserokopie: 1) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) oraz 2) dowodu osobistego. Organ ma 14 dni na wydanie numeru REGON.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pieczątek i założenie firmowego konta bankowego. Następnie należy udać się do urzędu skarbowego w celu zarejestrowania NIP. Jeśli będzie Pan indywidualnie prowadził działalność gospodarczą, to Pana NIP będzie jednocześnie NIP-em Pana firmy. Nie zwalnia to jednak Pana od wypełnienia formularza. Przy okazji będzie Pan musiał wybrać formę opodatkowania. Do wyboru ma Pan:
 1. zasady ogólne,
 2. ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
 3. kartę podatkową,
 4. podatek dochodowy w wysokości 19%,
 5. podatek od towarów i usług (VAT).
    Przeczytaj pełną treść

 

 Kilka miesięcy temu rozpocząłem działalność gospodarczą – sprzedaż fast foodów w przyczepie. Sanepid zakwalifikował ją jako sprzedać obwoźną, wobec czego jest wymagane, abym się przemieszczał z przyczepą. Czy handel „obwoźny”, czyli związany ze zmianą miejsca postoju, wymusza na mnie jakąś konkretną częstotliwość zmiany miejsca? Czy mogę handlować ciągle w jednym miejscu? Czy potrzebne jest pozwolenie na handel?

Nie jest mi znana jakakolwiek definicja prawna, czy to podatkowa, czy gospodarcza, z której wynikałoby nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku przemieszczania się z określoną częstotliwością. Znam przypadki sprzedaży tak zwanego „fast food” w systemie obwoźnym, polegający na tym, że spełniająca wymogi sanitarne przyczepa zaparkowana jest w nadmorskim kurorcie, w jednym miejscu, od maja do października, w pozostałym okresie zaparkowana jest w przy jednym z położonych w Tatrach stoku narciarskim.

W wydanym na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia dotyczącego kart podatkowych wyroku z dnia 2 października 1998 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 707/97) stwierdzono, iż „sprzedaż w formie obnośnej lub obwoźnej wiązać się ma z przenoszeniem lub przewożeniem towaru i wykonywana ma być bezpośrednio ze środka transportu towaru”. Równocześnie Sąd zauważa, że „treść przepisu wskazuje, że istotnym elementem tego rodzaju handlu jest sposób jego prowadzenia, nie zaś miejsce, w którym jest prowadzony, bądź częstotliwość sprzedaży w jednym miejscu”.

Rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych określa jedynie „wymagania dotyczące ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń [jak duże namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży], pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do  obrotu, i automatów ulicznych”. Wymagania te są następujące:

 1. „Pomieszczenia i automaty uliczne, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, będą tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki.
 2. W szczególności i w miarę potrzeby:
  • muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);
  • powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji. Będzie to wymagać stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję i nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
  • należy zapewnić warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu;
  • w przypadku gdy, jako część działań przedsiębiorstwa sektora spożywczego, czyszczone są środki spożywcze, należy ustanowić odpowiednie przepisy, aby dokonywać tego w sposób higieniczny;
  • należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
  • należy zapewnić odpowiednie warunki i/lub udogodnienia dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
  • należy zapewnić odpowiednie udogodnienia i/lub warunki dla utrzymywania i monitorowania właściwych warunków termicznych żywności;
  • środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać, na tyle, na ile jest to rozsądnie praktykowane, ryzyka zanieczyszczenia”.


Widać wyraźnie, że przepisy te w żaden sposób nie odnoszą się do częstotliwości przemieszczania się.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Handel odpadami złomu stalowego a karta przekazania odpadu bez pozwolenia na handel
Działam jako pośrednik w obrocie odpadami złomu stalowego. Nie mam placu, transportu, nie magazynuję i nie wytwarzam, bo sprzedaję złom moim odbiorcom prosto z placów klientów/posiadaczy (mających stosowne pozwolenia na magazynowanie i transport) i dlatego ja nie potrzebuję żadnych pozwoleń. Jak może wyglądać prawidłowo wypełniona karta przekazania odpadu do takiego przekazywania odpadów?

Handel na Allegro a obowiązek założenia działalności gospodarczej
Sprzedaję na Allegro oprogramowanie (zafoliowane, nieużywane), które po atrakcyjnych cenach kupiłem wcześniej w Anglii. Jak mam się teraz rozliczyć, żebym nie miał później żadnych problemów? Nie prowadzę działalności gospodarczej. Dochód na czysto ze sprzedaży nie przekroczy 5000 zł. Czy pozwolenie na handel jest wymagane?

Mandaty za handel przy bazarze
Moja mama (70 lat) handluje obok bazaru. Właśnie dowiedziałam się, że kilka razy dostała za to mandat. Ostatnia emerytura mamy została obciążona kwotą 200 zł. Do zapłaty jest jeszcze 900 zł. Czy klamka już zapadła i trzeba zapłacić za te mandaty? Czy pozwolenie na handel było potrzebne?

Handel walutą euro a obowiązki podatkowe i pozwolenie na handel
Od jakiegoś czasu sprzedaję walutę euro. Jestem osobą prywatną, nie prowadzę działalności; mieszkam i pracuję w Irlandii, nie rozliczam się w Polsce. Dochody ze sprzedaży waluty uzyskuję w sposób ciągły, transakcji dokonuję przez internet (nie jest to forex). Czy powinienem zarejestrować takie czynności, odprowadzać podatki, uzyskać pozwolenie na handel itp.?

Konsekwencje niezarejestrowania działalności gospodarczej (brak pozwolenia na handel)
Przez kilka lat prowadziliśmy drobny handel na Allegro, żeby móc opłacić studia i stancję. Sprzedaż miała charakter nieciągły (tylko wiosną i latem każdego roku). Większość z zarobionych pieniędzy wydaliśmy na bieżące potrzeby. Po kilku latach zdaliśmy sobie sprawę, że łamiemy prawo, prowadząc tę działalność bez jej legalizacji. Teraz więc chcielibyśmy założyć firmę, nie mamy jednak żadnych faktur ani rachunków za poprzednie lata. Nie odprowadzaliśmy też dotąd podatku. Nie byliśmy świadomi swoich obowiązków, ale chcemy naprawić swoje błędy. Co możemy zrobić? Czy poniesiemy karę? Czy możemy skorzystać z instytucji czynnego żalu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl