Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę – planowane zmiany w Prawie budowlanym

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.09.2013

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracuje nad nowelizacją Prawa budowlanego, która ma znacząco uprościć i skrócić proces budowlany. W pewnym zakresie ma zostać m.in. zniesiony obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prace nad nowymi przepisami Prawa budowlanego znajdują się obecnie na etapie założeń do projektu ustawy zaakceptowanych przez rząd. W założeniach proponowane są następujące zmiany w ustawie Prawo budowlane1:

 

  1. Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz przydomowych budynków gospodarczych i garaży;
  2. Ograniczenie liczby obiektów, dla których wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
  3. Uproszczenie projektu budowlanego;
  4. Wprowadzenie pojęcia decyzji podlegającej wykonaniu w miejsce decyzji ostatecznej, jako podstawy do rozpoczęcia przez inwestora robót budowlanych;
  5. Likwidacja obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych;
  6. Wprowadzenie 14-dniowego terminu, w którym organ będzie zobowiązany wezwać do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę lub do uzupełnienia zgłoszenia budowlanego (w chwili obecnej organ nie ma obowiązującego terminu na skierowanie takiego wezwania).

 

Najważniejszą planowaną zmianą wydaje się być zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, które zastąpione zostanie zgłoszeniem budowy, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany. Sam projekt ma zresztą zostać uproszczony – nie będzie konieczne dołączanie do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Podobnie zniesiony ma zostać wymóg dołączenia do projektu oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (nie będzie to jednak dotyczyło dróg krajowych i wojewódzkich).

 

Zgłoszenie budowy zamiast uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe będzie jednak tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 

  1. obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza granice działki, a co za tym idzie, jedyną stroną postępowania będzie inwestor;
  2. realizacja inwestycji nie będzie wymagała uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
  3. budynek nie będzie wymagał przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

 

Ponadto przed zgłoszeniem budowy konieczne będzie zawiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o zamiarze budowlanym (poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, bądź doręczenie indywidualnych zawiadomień).

 

Po zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu. Podstawą do wniesienia sprzeciwu będzie w szczególności niezgodność budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy oraz uzyskanie twierdzeń osoby trzeciej (np. sąsiada), że jej interes prawny zostanie w związku z rozpoczęciem budowy naruszony. W przypadku sprzeciwu organu, inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku niewniesienia sprzeciwu w terminie – będzie mógł budowę rozpocząć.

 

Według MTBiGM nowe Prawo budowlane ma umożliwić szybszą realizację inwestycji budowlanych oraz przyspieszyć postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę tam, gdzie będą one konieczne. Póki co prace są jednak na etapie założeń, a konkretne rozwiązania będzie można wstępnie oceniać dopiero po przedstawieniu przez ministerstwo pełnego projektu zmian w ustawie.

 

 

 

 

_________________________________

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus jeden =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »