Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę – dokumenty

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.06.2013

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku do starosty powiatowego lub prezydenta miasta oraz dołączenia szeregu dokumentów. Dokumenty te muszą być oryginalne lub poświadczone przez notariusza.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki, na jakich wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, określa ustawa – Prawo budowlane1. Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest przede wszystkim złożenie wniosku do starosty powiatowego (lub prezydenta miasta, w przypadku miast na prawach powiatu), właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której prowadzona ma być budowa. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury2. Formularz ten można pobrać ze stron internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami, którymi są w szczególności:
  1. mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę,
  2. projekt zagospodarowania działki,
  3. projekt architektoniczno-budowlany, określający w szczególności funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego,
  4. oświadczenia dostawców energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz gazu, o zapewnieniu dostaw tych mediów,
  5. oświadczenie przedsiębiorstwa zajmującego się odprowadzaniem lub odbiorem ścieków o przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej lub zapewnieniu odbioru ścieków,
  6. oświadczenie zarządcy drogi dojazdowej o możliwości połączenia działki z drogą,
 2. zaświadczenie o wpisie osoby, która wykonała projekt budowlany, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie składa się na formularzu rzędowym, który można pobrać ze stron internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 4. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2, w szczególności jeżeli dla działki, na której rozpoczęta ma być budowa, nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej – przy czym budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty skarbowej (tak więc tego dokumentu nie trzeba dołączać w przypadku budowy domu).

 

 

 

------------------------------------- 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki