Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.08.2013

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest w większości przypadków od wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Wydawane jest ono w drodze decyzji administracyjnej, w szczególności przez starostę powiatowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki, na jakich uzyskać można decyzję o pozwoleniu na budowę, określają przepisy Prawa budowlanego1. Co do zasady rozpoczęcie robót budowlanych wymaga takiego pozwolenia, jednak określony jest katalog wyjątków, co do których przepisy wymagają jedynie zgłoszenia do właściwego organu.

 

Budowy i inne roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę

 

Nie wymaga uzyskania pozwolenia w szczególności budowa:

 

 1. niektórych obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną;
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
 4. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 5. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce;
 6. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
 7. pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 8. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 9. obiektów małej architektury;
 10. ogrodzeń.

 

Ponadto pozwolenia na budowę nie wymagają roboty budowlane polegające na:

 

 1. remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2. dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
 3. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 4. instalowaniu krat na obiektach budowlanych.

 

Pełny katalog budów i innych robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę określa art. 29 Prawa budowlanego. Większość prac, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę należy zgłosić właściwemu organowi przed ich rozpoczęciem.

 

Remont a przebudowa budynku

 

O ile w przypadku nowo powstającego budynku stosunkowo łatwo jest określić, czy budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia, to problemy mogą się pojawić przy pracach, które będą wykonywane w już istniejącym budynku. W takim przypadku istotne jest ustalenie, czy roboty budowlane można określić mianem przebudowy, remontu czy też bieżącej konserwacji.

 

W przypadku przebudowy, za którą uważa się roboty budowlane w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (np. wyburzenie ściany, wykucie dodatkowych otworów na drzwi lub okna) konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Pozwolenia nie wymaga natomiast remont, przez który należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji (przy remoncie dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym). Remont należy zgłosić właściwemu organowi przed jego rozpoczęciem.

 

Ani pozwolenia, ani zgłoszenia nie wymaga bieżąca konserwacja budynku, wskazana wyżej w definicji remontu. Granica między bieżącą konserwacją a remontem jest płynna i pojęcia te trudne są do odróżnienia. Jednak na pewno za bieżącą konserwację można uznać niewielkie przedsięwzięcia, takie jak np. malowanie wewnętrznych ścian budynku.

 

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

 

Organami właściwymi do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę są w większości przypadków starostowie powiatowi i prezydenci miast lub burmistrzowie (w przypadku miast na prawach powiatu). Właściwym miejscowo organem jest starosta (prezydent miasta, burmistrz) dla miejsca położenia budowy. Od decyzji negatywnej można odwołać się do wojewody.

 

Wnioskować o wydanie pozwolenia na budowę może osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz w przypadku gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeżeli zaistnieją powyższe okoliczności, a inwestor dalej zamierza rozpocząć budowę lub ją kontynuować, o pozwolenie musi wystąpić jeszcze raz.

 

 

 

----------------------------------------------

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus osiem =

 

»Podobne materiały

Pozwolenie na budowę – dokumenty

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku do starosty powiatowego lub prezydenta miasta oraz dołączenia szeregu dokumentów. Dokumenty te muszą być oryginalne lub poświadczone przez notariusza.

 

Przeniesienie pozwolenia na budowę na osobę trzecią

Artykuł omawia warunki skutecznego przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot niż pierwotnie w niej został wskazany.

 

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?

Artykuł omawia sytuacje, w których przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia w odpowiednim organie oraz takie, kiedy inwestor zwolniony jest z postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.

 

Ustawowe zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Artykuł wskazuje przypadki inwestycji, w których – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »