.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na broń palną

Interesuje Cię, jak zdobyć pozwolenie na broń palną? Pozwolenie takie wydawane jest na wniosek zainteresowanego, jeśli ten spełnia warunki określone w ustawie o broni i amunicji. Poczytaj więcej o pozwoleniu na broń palną w naszym serwisie.

 Właściwy organ Policji obowiązkowo cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń;
należy do osób, którym nie wydaje się pozwolenia na broń palną (patrz akapit poprzedni);
naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni;
nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

Właściwy organ Policji może również, choć już nie musi, cofnąć pozwolenie na broń palną w szczególności, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania (np. ustało zagrożenie utraty życia wskutek schwytania potencjalnego zabójcy) bądź w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę lub zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.

Cofnięcie pozwolenia na broń palną następuje każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej, co umożliwia wniesienie od niej odwołania.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Cofnięcie pozwolenia na broń reguluje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Według tego przepisu organ Policji, który wydał pozwolenie na broń, może cofnąć pozwolenie w każdym czasie, jeżeli odpadły okoliczności faktyczne uzasadniające wydanie pozwolenia. Organ ten powinien to uczynić, skoro ujawnione zostanie, że osoba, której pozwolenie wydano, należy do jednej z kategorii osób wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy. Jak z tego wynika występują dwie grupy przesłanek cofnięcia pozwolenia na broń wymienione w dwóch zdaniach art. 11 ust. 1 ustawy.

Prezes NSA skoncentrował się na przesłance określonej w art. 11 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, a więc na odpadnięciu okoliczności faktycznych uzasadniających wydanie pozwolenia (tak samo organ drugiej instancji przy pierwszym rozpoznaniu sprawy w decyzji z dnia 29 marca 2000 r.). Skarżący pominął, że przesłanką faktyczną cofnięcia pozwolenia na broń była jej utrata wskutek niewłaściwego zabezpieczenia, a w podstawie prawnej decyzji i zaskarżonego wyroku wyraźnie wskazano art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.

Nie powinno więc budzić żadnych wątpliwości, że podstawą prawną cofnięcia pozwolenia na broń był art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy, a więc przyjęcie, że "osoba, której pozwolenie wydano, należy do jednej z kategorii osób wymienionych w art. 7 ust. 1" ustawy. Argumenty użyte w rewizji nadzwyczajnej dotyczące wykładni art. 11 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy w związku z jej art. 5 ust. 1 są tym samym bezprzedmiotowe.    Przeczytaj pełną treść

 

 Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zenona Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. 6/III SA 3331/02 w sprawie ze skargi Zenona Ł. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską - oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalił skargę Zenona Ł. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2002 r. utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

W uzasadnieniu ww. rozstrzygnięcia sąd stwierdził, co następuje:

W dniu 30 kwietnia 2002 r. do Komendy Wojewódzkiej w L. wpłynął anonim, z którego wynikało, że Zenon Ł., członek Koła Łowieckiego "S." w M.-P. posiadający pozwolenie na broń myśliwską, leczy się w przychodni psychiatrycznej w M.-P. w związku ze stwierdzonym u niego alkoholizmem. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że skarżący miał problemy z alkoholizmem dwa lata wcześniej. Z zaświadczenia Poradni Zdrowia Psychicznego w M.-P. wynika, że skarżący był zarejestrowany w ww. Poradni od 1999 r., oraz że w grudniu 2000 r. wydano mu skierowanie na leczenie odwykowe szpitalne.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Walentynowicz Sędziowie Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.) Sędzia WSA del. Jerzy Siegień Protokolant Andżelika Nycz po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 136/08 w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2007 r. i decyzję Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach z dnia [...] września 2007 r. 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz Z. P. kwotę 700 (siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Cofnięcie pozwolenia na broń
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2002 r. (sygn. akt III RN 96/02)

Organ Policji ma obowiązek cofnąć pozwolenie na broń palną, jeżeli posiadacz przechowuje ją w sposób nienależyty, a w okolicznościach sprawy istnieje uzasadniona obawa, że w przyszłości też postąpi podobnie /art. 11 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych - Dz.U. nr 6 poz. 43 ze zm./.

Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] listopada 2008 r. Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń oddala skargę

Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A. F. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę

Kara za posiadanie broni bez zezwolenia
Mój brat posiadał kupioną legalnie w latach 90-tych broń gazową. Zmieniły się przepisy i trzeba było wyrabiać nowe pozwolenia lub broń palną oddać, ale brat to zlekceważył, a w końcu zapomniał. Trzy miesiące temu przyszła do niego policja i oddał broń dobrowolnie. Postawiono mu jednak zarzut posiadania broni bez pozwolenia, w czasie przesłuchania był straszony więzieniem i zgodził się poddać dobrowolnie karze. Prokurator wniósł o karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, oprócz tego grzywna i pokrycie kosztów. Za tydzień ma się odbyć rozprawa. Szukaliśmy informacji o wyrokach w podobnych wypadkach, zaskoczyło nas, że w różnych częściach kraju te sprawy są różnie traktowane, niektóre prokuratury je umarzają, a inne oskarżają, skąd takie różnice?! Nie wiemy, co robić, czy jest jakaś szansa, żeby brat uniknął wyroku? Do tej pory nie miał konfliktów z prawem, jest spokojnym człowiekiem, ma żonę i dzieci, a wyrok, który mu grozi, nas przeraża.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl