.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew przeciwko szpitalowi

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.09.2014

Rok temu złożyłem pozew przeciwko szpitalowi miejskiemu. Niedawno otrzymałem odpowiedź szpitala na ten pozew. Czy mam odpowiedzieć na to pismo? Szpital twierdzi, że leczenie było prawidłowo, mimo odmówienia wykonania koniecznego zabiegu operacyjnego (przeprowadzono go gdzie indziej). Jak mam bronić swoich racji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W piśmie sąd zobowiązał Pana do udzielenia odpowiedzi na pismo i powołania wszelkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Obowiązek ten jest prawnie reglamentowany i niesie za sobą doniosłe skutki prawno-procesowe. Zgodnie bowiem z treścią znowelizowanego art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

 

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

 

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

 

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.

 

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

 

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3”.

 

Pominięcie spóźnionych twierdzeń oznacza potraktowanie ich przez sąd tak, jakby nie zostały zgłoszone, bez wydawania postanowienia w tym zakresie. Spóźnione dowody sąd pomija, oddalając wniosek o ich przeprowadzenie. Oddalenie wniosków dowodowych może nastąpić tylko na rozprawie. Decyzję co do pominięcia, jak również co do uwzględnienia spóźnionych twierdzeń i dowodów, sąd musi uzasadniać w orzeczeniu rozstrzygającym sprawę. W razie niezajęcia stanowiska w sprawie pisma i zarzutów szpitala traci Pan prawo ich późniejszego powoływania na dalszym etapie postępowania. Stąd należy odnieść się do tez szpitala.

 

W mojej ocenie problematyczna jest kwestia żądania pozwu. Powołuje się Pan w treści na przepisy art. 6 i 7 ustawy o Prawach Pacjenta. Mam wątpliwości co do słuszności jurydycznej wskazanego w pozwie żądania. Wprawdzie podobne sprawy już miały miejsce, ale sądy nie zajęły w tej materii jednoznacznego stanowiska. W sprawach tych chodzi o życie i zdrowie pacjentów, co potęguje trudności w zajęciu jednoznacznego stanowiska. Czy wskazywany przepis może stanowić podstawę żądania określonego zachowania, a raczej nakazania określonego leczenia przez szpital, budzi pewne wątpliwości natury prawnej. Przyjmując jednak w ślad za częścią doktryny (powoływany w pozwie komentarz), iż ta linia jest słuszna, należy odnieść się do meritum sprawy. Na straży ochrony praw pacjentów stoi Konstytucja RP: „Konstytucja RP stanowi w ustępie 1, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Aktualnie jest to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku , nr 164, poz. 1027 ze zm.). O tym, kto i na jakich zasadach może otrzymać określone świadczenia zdrowotne, kto ma je wykonać, a także kto za nie zapłacić, decydują unormowania tej ustawy”.

 

Istota problemu (pomijając dywagacje dotyczące zasadności drogi procesu) sprowadza się do uznania merytorycznej zasadności powództwa. Powołał Pan bogatą dokumentację medyczną. Sąd w polskim postępowaniu sądowym działa w oparciu o zasadę kontradyktoryjności. Jego rolą jest ocena dowodów w oparciu o zebrany materiał dowodowy i zasady doświadczenia życiowego i logiki. Proszę pamiętać, iż sąd nie posiada wiedzy medycznej niezbędnej do oceny Pana stanu zdrowia ani potrzeby bądź braku przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. W tym zakresie konieczne jest skorzystanie z wiadomości specjalnych, których to wiadomości może nam dostarczyć jedynie biegły lekarz określonej specjalności. W tym zakresie uważam, iż powołanie dowodu z opinii lekarskiej jest wręcz konieczne.

 

W mojej ocenie wskazane jest zajęcie pisemnego stanowiska odnoszącego się do stanowiska szpitala z powołaniem nowych wniosków dowodowych, w tym w szczególności dowodu z opinii biegłego na okoliczność Pana stanu zdrowia, prawidłowości przyjętej metody leczenia przez pozwanego, rokowań poprawy zdrowia, zasadności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Brak tego dowodu w mojej ocenie nie pozwoli sądowi na prawidłową ocenę stanu faktycznego oraz zgromadzonych dowodów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl