.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 10.06.2013

Jestem przed rozwodem z wyznaczonym terminem. Moja żona wystąpiła do sądu o częściową wypłatę należności z mojego dochodu do swoich rąk i termin rozprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny wyznaczono przed rozprawą rozwodową. Czy jest możliwość, by obie sprawy były rozpatrywane na rozprawie rozwodowej? Chciałbym nadmienić, że likwidacja wspólnego konta i brak możliwości korzystania przez żonę z mojego dochodu nastąpiły z chwilą złożenia przez moją żonę pozwu o rozwód dwa lata wcześniej, który następnie wycofała.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pańska żona złożyła do sądu wniosek w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny oparty na art. 28 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). Zgodnie z treścią tego przepisu: „jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”. Nakaz, o którym mowa w § 1, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. Jest to postępowanie dotyczące istotnych spraw rodziny, rozstrzyganych w trybie nieprocesowym, gdzie nie ma pozwanego ani powoda, ale wnioskodawca i uczestnik – art. 565 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W mojej ocenie jeśli wspólne pożycie ustało przed wydaniem nakazu, to w ogóle nie powinien on zostać wydany.

 

Jeśli jednocześnie trwa proces rozwodowy, odrębne postępowanie o zaspokajanie potrzeb rodziny nie może się toczyć, gdyż z chwilą wszczęcia sprawy o rozwód wszystkie kwestie dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi czy zamieszkiwania we wspólnym dotychczas mieszkaniu stron są przedmiotem rozpoznania i orzeczenia sądu okręgowego w wyroku rozwodowym lub wcześniej przez ten sąd w trybie postępowania zabezpieczającego roszczenia (postanowienie).

 

Ponieważ żona cofnęła złożony przez siebie pozew rozwodowy, nie wywołuje on żadnych skutków prawnych, a ocenę możliwości prowadzenia postępowania z art. 28 § 1 K.r.o. w zw. z art. 565 § 2 K.p.c. należy przeprowadzić z uwzględnieniem dnia wszczęcia aktualnego procesu rozwodowego, w której to sprawie sąd już wyznaczył pierwszy termin (niezależnie od tego, który z małżonków złożył pozew).

 

Jak stanowi przepis art. 445 § 1 K.p.c.: „W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym”.

 

Należy ustalić na podstawie akt obu spraw, która z nich została wszczęta wcześniej, gdyż decydować to będzie o dalszych losach postępowania, które jest przedmiotem Pańskiego pytania. Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń wydanych w poprzednio wszczętej sprawie za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

 

Proszę stawić się osobiście lub przez pełnomocnika na pierwszym terminie posiedzenia sądu wyznaczonego w sprawie o zaspokajanie potrzeb rodziny i wypłatę części wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka oraz poinformować sąd o toczącym się procesie rozwodowym. Jeśli sprawa o rozwód została wszczęta wcześniej, sąd przekaże wniosek sądowi prowadzącemu proces rozwodowy. Jeśli natomiast to postępowanie w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny zostało wytoczone najpierw, to z chwilą wszczęcia sprawy o rozwód ulegnie ono z urzędu zawieszeniu wskutek decyzji sądu (w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie).

 

Zwracam jednak uwagę, że odrębne postępowanie w celu zaspokajania potrzeb rodziny może się toczyć nadal równolegle w zakresie dotyczącym okresu do dnia poprzedzającego dzień wytoczenia powództwa o rozwód.

 

Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu (art. 445 § 3 K.p.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »