.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Opis Problemu:

Dostałam rozwiązanie umowy o pracę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, który upłynął 30 października. Przyczyną rozwiązania była zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, której skutkiem była likwidacja miejsc pracy. W wypowiedzeniu jest mowa o wypłacie dodatkowego jednomiesięcznego wynagrodzenia. Razem ze mną zwolnionych zostało kilkadziesiąt osób. Pracodawca zalega z pensją za wrzesień (płatność do 10 następnego miesiąca) oraz dodatkowym wynagrodzeniem. Nie otrzymałam również świadectwa pracy. Nie znam nowego adresu firmy, a telefonów nikt nie odbiera. Czy powinnam wnieść pozew o zapłatę wynagrodzenia? Co jeszcze powinnam zrobić w mojej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, że 30 października 2013 r. rozwiązaniu uległa Pani umowa o pracę. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy, której skutkiem była likwidacja stanowiska pracy. Nadto pracodawca zalega z wynagrodzeniem za wrzesień oraz jednomiesięcznym wynagrodzeniem z tytułu zwolnienia grupowego. Nie otrzymała Pani także świadectwa pracy.

 

Pozwoli Pani, że w pierwszej kolejności w opinii skupię się na kwestiach finansowych, tj. zaległym wynagrodzeniu za wrzesień oraz jednomiesięcznym wynagrodzeniu będącym odprawą zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Obecnie pracodawca jest w zwłoce za zapłatę wynagrodzenia za wrzesień oraz odprawy. Jeżeli chodzi o to pierwsze, wskazać należy, że pracodawca ma czas do 10 listopada 2013 r.

 

W związku z powyższym może Pani wystąpić do pracodawcy z wezwaniem do zapłaty, w którym wyznaczy termin do uregulowania zaległych należności. Termin np. 7 lub 14 dni liczony winien być od dnia otrzymania ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie winno być wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazuje Pani, że pracodawca zmienił siedzibę. Jeżeli obecnie ma Pani problem z ustaleniem nowego adresu, należy skontaktować się z okręgową inspekcją pracy w celu jego uzyskania. Nie wskazuje Pani, czy pracodawca jest spółką prawa handlowego, czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wskazać należy, że może Pani także odszukać adres pracodawcy na stronie internetowej: www.firma.gov.pl, w przypadku spółki prawa handlowego szukać należy na stronie: https://ems.ms.gov.pl. W przypadku osób fizycznych poszukiwać należy, podając np. nazwisko, NIP, w przypadku osób prawnych – nr KRS.

 

Dysponując zwrotnym potwierdzeniem odbioru, może Pani skierować do sądu pozew o zapłatę. W żądaniu może Pani dochodzić zarówno zapłaty na Pani rzecz wynagrodzenia za wrzesień 2013 r., jak i odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych wraz z odsetkami.

 

Pozew o zapłatę należy skierować do sądu rejonowego właściwego dla miejsca świadczenia pracy lub miejsca Pani zamieszkania. Pozew winien być złożony na formularzu P. W postępowaniu upominawczym sąd winien wydać nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz zapłaty winien być doręczony pracodawcy, który będzie miał prawo złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania.

 

Pragnę nadto wyraźnie podkreślić, że dochodząc wynagrodzenia, nie będzie Pani zobowiązana uiścić opłaty sądowej, albowiem w sprawach pracowniczych, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 50 000 zł, pracownik zwolniony jest od uiszczenia opłaty sądowej.

 

Odnosząc się do kwestii niewydania świadectwa pracy, wskazać należy, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Co do zasady przyjmuje się, że pracodawca winien wydać świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku pracy. Ustawodawca wskazuje bowiem na zwrot niedookreślony, tj. „niezwłocznie”. Z treści Pani pytania wynika, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło także z innymi osobami. Należy zatem odczekać do 7 listopada 2013 r. Jeżeli do tego dnia pracodawca nie wyda świadectwa pracy, wówczas będzie możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o wydanie świadectwa pracy. Podstawę pozwu stanowi przepis art. 97 i nast. K.p. oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

 

Należy zauważyć, że gdyby poniosła Pani szkodzę na skutek niewydania świadectwa pracy, mogłaby Pani dochodzić odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, niedłuższy jednak niż 6 tygodni. W tego rodzaju sprawach bardzo trudno jest udowodnić powstałą szkodę. Należy jednak zauważyć, że w praktyce pracownicy przedkładają zaświadczenia od niedoszłych pracodawców, z których treści wynika, iż pracodawca nie zatrudnia pracownika z uwagi na brak świadectwa pracy. W takiej sytuacji istnieje bowiem możliwość udowodnienia powstałej szkody.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozew o zapłatę itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl